Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1912 (10. évfolyam, 1-52. szám)

Táítatomjegyzék /f „Biharvármegye Hivatalos Lapja“ 1912-iki évfolyamához. A Lapszám Ásványvízforrások tulajdonosai összeírása t. k. rendelet 3 Állati hulláknak thermokémiai t-:ton való feldol­gozása tárgyában alkotott szabályrendelet 10 Árvaszéki elnök által a számadások beterjesztése tárgyában kiadott rendelet 15 Árvaszéki elnök a járásoknak miként történt beosztását közhírré teszi 15 Állami mének kiosztásának határideje közzététele 16 Apa állatok beszerzése tárgyában kiadott rendelet 16 Argentinjába való kivándorlás t. kelt rendelet 34 Árviz esetén a vármegye területére beosztott tisztviselőkről! kiniulatás közzététetik 51 Államépitészeti hivatal versenytárgy, hirdetménye 62 63 Árpádi körorvcsi állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 63 Állatösszeirás tárgyában kibocsátott rendelet 66 Államépitészeti hivatal árlejtési hirdetése 70 78 Árvák és gondnokoltak vagyona biz. t. k. rendelet 76 Államépitészeti hivatal által kibocsátott hirdetmény 79 Alsótótfalui irnoki állásra von. pály. hirdetmény 80 Alföldi magyar közművelődési egyesület támo­gatása tárgyában kiadoti rendelet 82 Artistáknak a Sarpalla Raimandó vezetése alatt álló operett társulathoz való szegődést t. kelt rendelet 83 Államépitészeti hivatal által kibocsátott hirdetmény 86 Apollóner Antal csavargóra von. megkeresés 94 Asszonyvásári ingatlanok bérbeadása 96 Árvaszéki elnöki rendelete a kiskorúak házas­sága megkötése tárgyában 97 Arad városi teljesen ismeretlenek körözése 102 Almamező község iskolai alap vagyona bérbeadása 103 Alsótótfalui körjegyzői irnoki állásra vonatkozó hirdetmény 112 Ajtai Kálmán helyettes anyakönyvvezetővé ki­neveztetik 125 Állatvásárterek korlátái bemeszelése tárgyában t. kiadott rendelet 133 Állatorvosi főreáliskolába való felvételre von. pályázati hirdetmény 142 Árvaszéki elnök a vizsgálatokra határidőt tűz ki 149 Állami gyógyfürdőkben rendelkezésre álló fürdő­kedvezmények 149 Államépitészeti hivatal által kibocsátott hirdetmény 154 154 Aratás megkezdésének határidejét k. megkeresés 158 Államépitészeti hivatal által kibocsátott verseny­tárgyalási hirdetmény 162 Államépitészeti hivatal által kibocsátott verseny­­tárgyalási hirdetmény 163 Államépitészeti hivatal által kibocsátott verseny­tárgyalási hirdetmény 173 Árvaszéki fogalmazói állás betölt, t. kiadott hirdetmény 173 Árvaszéki ülnöki állás betöltése tárgy, kiadott hirdetmény 174 182 Alsókocsuba község iskolai-alap vagyona bérbe adása 180 187 Árvaházakróli kimutatás beterjesztése tárgyában kiadott rendelet 193 Árvaszéki elnök a vizsgálatokra határidőt tűz 194 Árvaszéknek távbeszélővel való ellátására von. hirdetés 195 /JA • Lapszám Árvaszéki elnök által kiadott utasítások fogana­tositása tárgyában kiadott rendelet 201 Államépitészeti hivatal vers tárgy, hirdetménye 203 Állcmépitészeti hivatal vers. tárgy, hirdetménye 211 Árvaszéki elnök a vizsgálatokra határidőt tűz ki 225 Acetiiin-gáz előállítása tárgyában kiadott rendelet 226 Államépitészeti hivatal verseny tárgy, hirdetése 228 Alkoholizmus cimü lap megrendelésérőli értesítés 252 Állami táviratok feladása t. kelt rendelet 255 Államépitészeti hiv. verseny tárgy, hirdetménye 255 Asszonyvásári jegyzői lak építésre vonatkozó hirdetmény 256 Alsólugosi körjegyzői lakásra von. hirdetmény 270 Alsólugosi körjegyzői lakásra vonatkozó árlejtési hirdetmény 281 Állami munkásbiztositási hivatalhoz küldött ren­deletét kereskedelemügyi m. ur megküldi 284 Alsófüvesi kocsmaépület építésére vonatkozó hirdetmény 285 Árvák vagyona biztosítása t. kiadott rendelet 290 Államadóssági kötvények ellenértékének helyre­pótlása t. k rendelet 291 Ál lamépitészeti hivatal által kibocsátott hirdetmény 299 304 Államépitészeti hivatal által kibocsátott hirdetmény 330 334 Állítás kötelesek kórházba küldése tárgyában kelt rendelet 333 Adóhivatali tisztviselők évi átalánya megszava­zása tárgyában kelt véghatározat 340 Árvaszéki elnök a vizsgálatokra határidót tűz 342 Állami mértékhitelesítő hivatal átirata 344 Alföldi cukorgyár részvénytársaság kérelme t. hozott véghatározat 349 Állategészségügyi törvények cimü mii ajánlása 356 Alföldi Magyar Közművelődési egyesület kérése 369 Állategészségügyi kihágások t. kiadott rendelet 379 Államépitészeti hivatal által kibocsátott hirdetmény 381 411 Ausztriába irányított marhalevelek fordítási dija tárgyában kelt rendelet 395 Alsótótfalui irnoki állásra von. pály. hirdetmény 396 Állami anyakönyvvezető helyettesek fizetése felvétele tárgyában kiadott rendelet 417 Állami gyermekmenhelyek részére kiadott pénz­kezelési utasítás 423 Állandó sorozó-bizottság elé vezetés tárgyában kiadott rendelet. 425 B Balogh Imre által feltalált sertés-perzselő ajánlása 4 Bélhagymási iskola építésére von. hirdetmény 5 Botfej községi iskola építésére von. hirdetmény 6 Biharkristyori iskola építésére von. hirdetmény 5 Bérkocsi-árszabály módosítása t. k. véghatározat 7 60 Betegség vagy szellemi fogyatkozás folytoni munkaképtelenné vált egyénekkel szemben köv. élj t. k. szabályrendelet 13 Bélkalocsaközségiskolaialap vagyona bérbeadása 17 Biharmegyei és nagyváradi régészeti egylet segélyezése tárgyában kelt véghatározat 19 Bort, sört stb tartalmazó palackok mennyisége tartalma megjelölése t. kelt rendelet 25 Béli járásbeli teljesen ismeretlenek körözése 27 Beöthy Ilona segélyezése t. kelt véghatározat 41 Berettyóújfalui óvoda építésére von. verseny­­tárgyalási hirdetés 55 *S

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék