Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1913 (11. évfolyam, 1-52. szám)

/ Tartalomjegyzék ~ „Biharvármegye Hivatalos Lapja“ 1913-iki évfolyamához. A Lapszám Állandó sorozó bizottság megalakítása t. kelt rendelet 3 Árvaszéki tanács vezetői, ülnökök működési pótléka tárgyában kelt véghatározat 8 Államadóssági kötvények kamatai felvétele t. kelt rendelet 9 Árvaszéki előadók beosztása t. kelt rendelet 11 Alföldi cukorgyár által adott engedély tárgyában kelt véghatározat 36 Árvíz elleni védekezés t. kibocsátott rendelet 38 69 Állitáskötelesek nősülése t. kiadott rendelet 41 Ant község vadász területe bérbe adása 44 Anyakönyvi felügyelet gyakorlása t. kiadott rendelet 52 Árvíz esetén jégrobbantások t. kiadott rendelet 53 Ártánd községháza fedezetére kibocs. hirdetm. 61 Árvaszéki ülnöki állásra von. pály. hirdetmény 63 Arad rárosi teljesen ismeretlenek körözése 71 Államilag gondozott gyermekek gyógydija beh. t. kelt megkeresés 98 Árvízveszély esetén kirendelt tisztviselők beoszt. 109 Auguszta iskola szanatórium elnöksége kérvénye 119 Alkohol elleni egyesület kérvénye 119 Állami gyógyfürdőkben rendelkezésre álló fürdő kedvezményekre vonatkozó rendelet 122 Állitáskötelesek szembaja megvizsg t. k. rend. 144 Anyakönyvi felügyelők kiküldésérőli értesités 146 Andaházi Szilágyi Mihály-féle alap. helyre von. hirdetmény , 148 Állandó sorozó bizottság működésének napja közöltetik 156 Árvaszéki elnök vizsgálatokra határnapot tűz ki 167 Állitáskötelesek kivonatai csat. tar. k rendelet 169 Acetilengáz előállítása t. kiadott rendelet 190 Alsótótfalui kör vadászterülete bérbeadása 199 Adómunkálatok keresztülvitele t. k. véghatározat 203 Asszonyvásár korcsmaépülete bérbeadása 208 Államépitészeti hivatal versenytárgyal, hirdetm. 210 ! Árvaszéki elnök a vizsgálatokra határidőt tűz 213 Állitáskötelesek kórházba küldése tárgyában kelt rendelet 214 Állatgyógyászatban használt vérsavak kiszolgál­tatása tárgyában kiadott rendelet 217 Almamező község vadászterülete bérbeadása 217 Állami pénzsegélyek kiutalványozása tárgyában kelt m. readelet 229 Almásfegyvernek község vadászterülete bérbe­adására vonatkozó hirdetmény 236 Anyakönyvi utasitás módosítása t. kiad. rend. 239 Alsólugos vadászterülete bérbeadására vonat­kozó hirdetmény 247 Államépitészeti hivatal versenytárgyalási hirdet­ménye a dizséri papiak építése tárgyában 257 Avrám Traján és Pál ingatlanai eladására vo­natkozó hirdetmény 258 Aratásra elbocsátandó katonákra von. rendelet 273 Apaállatok beszerzése t kiadott rendelet 283 Ásványvizek palackjainak ónkupakkal való el­látása megszüntetése tárgyában kiad. rend. 286 Árvaszéki elnök által kiskorúak tartásdija tár­gyában kiadott rendelet - t 294 Üj* TM' Állami faiskolák kiültetésénél követendő eljárás tárgyában kiadott rendelet 349 Ázsiai kolera megállapitásáróli értesítés 350 351 351 Alsólugosi segédjegyzői állásra von. pály. hírd. 351 Állandó vegyes felülvizsgáló biz. elé állitandókra vonatkozó rendelet 356 Ázsiai kolera betegség előfordultáróli értesítés 358 359 Anyakönyvi utólagos bejegyzések beterjesztése tárgyában kiadott rendelet 368 Állati megbetegedések bejelentése tárgyában kiadott rendelet 368 Álmosdi és kokadi körorvosi kör körjáratai tárgyában hozott véghatározat 383 Államépitészeti hivatal versenyt, hirdetmény 386 Állandó vegyes felülvizsgáló bizottságra vo­natkozó rendelet 394 Ázsiai kolera eset előfordultáróli távirati ér­­, tesités 396 397 398 Árvízkárosultak javára könyöradomány gyűjtés 406 Asszony vásár vadászterülete bérbeadása 415 Árvízkárosultaknak faanyaggal való segélyezése tárgyában kelt rendelet 434 Arcképes igazolványok megújítása t. k. felhívás 436 Asszonyvásári szülésznői állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 445 Amerikában levő állitáskötelesek lakcíme be­jelentése tárgyában kibocsátott rendelet 459 Asszonyvásár bolthelyiségei bérbeadására vo­natkozó hirdetmény 471 Assisi-i Szt Ferenc kórház részére gyűjtés ren­deltetik el 485 Állitáskötelesek összeírásánál használandó ki­vonatokra vonatkozó min. rendelet 488 Állitáskötelesek előállítása tárgyában kelt rend. 502 B Büntevő elmebetegeknek magán elmegyógy­intézetekből való elbocsátása t. kiad. rend. 4 Boros Lajos helyettes anyakönyvvezetővé ki­neveztetik 6 Biharmegyei kórháznál szükséges fürdőszoba építése tárgyában kelt véghatározat 7 Barátkai körjegyzői irnoki állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 17 Balalény község volt úrbéresei erdeje eladására vonatkdzó hirdetmény 19 Biharmegyében üresedésbe jött irodatiszti ál­lásokra vonatkozó pályázati hirdetmény 21 Biharvármegyei jegyzői nyugdíj sz. r. tárgyá­ban kelt véghatározat 23 Biharvármegyei régészeti egylet segélyezése t. kelt véghatározat 26 Bort, sört tartalmazó palackok hitelesítése t. kiadott rendelet 41 Bodonosi szülésznői állásra von. pály. hird. 57 Biharmegyei árvaszéki ülnöki állásra vonat­kozó pályázati hirdetmény 57 Biharmegyei gazdasági egyesület felhívása 60 Belényesujlaki körorvosi állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 62 Lapszám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék