Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1914 (12. évfolyam, 1-55. szám)

Tartalomjegyzék: Biharw^rmegye Hivatalos Lapja“ 1914-iki évfolyamához. * \ Árvák vagyona w^’tfizt. dija behajtása tár gyábani rendefet "P * 8 Amerikába való kivándorlók crvása t kelt rend. 9 Árvaszéki elnök rend arva penzek kiküldése t. 12 Árvaszéki ülnökök Öeaszása t. kiadott rend. 17 Állati betegségekről kimutatás 18, 33, 49 Arviz elleni védekezés t. kiadott rendelet 56 Állítástól távollevők büntetése szigorítása t. kiad. rend Árvíz elleni védekezés t. kiad. rend. , 63 Alsótótfalui segédjegyz. állasra von. pály. hird. 84 Árvaszéki elnök a külvizsgálatra határidőt tűz 91 ÁlsóKocsuba közs. számadása nyomozása t. kelt rend. 99 Állami gyógyintézetek és nyilvános jellegű kórházak ápolási dijainak jegyzéke körözése # 99 Aradi siketnéma intézet igazgatója megker. * '103 Árvízveszély esetén kirend. tisztviselőkről kim 107 Aradvárosi teljesen ismeretlenek körözése 110 Állami gyógyfürdőben igénybehető kedvez­ményre von. rend. 117 Anyakönyvi kivonatoknak külföldrőli beszer­zése t. kiad. rend 122 Árvaszéki elnök a vizsgálatokra határnapot tűz 133 Állati betegségek elleni gyógymód tilalma tárgy. kelt. rend. 134 Andaházy Szilágyi Mihály-féle alaphelyre vonatkozó hird. 152 Államépitészeti hivatal ált. kibocsátott hird. 157, 174 Ártánd község vadászati joga bérbeadása 169 Atyás község vadászterülete bérbeadása 174 Aradi siketnéma intézett igazg. megkeresése 177 Állatorvosi tisztviselői intézetbe való fel­vételre vonatkozó pályázati hirdetmény 180 Állandó gorozóbizottság működésének ideje közöltetik 183 Árvaszéki elnök vizsgálatok határnapját kitűzi 184 Amerikába vándorlókra vonatkozó rendelet 185 Államépitészeti hivatal személyi és dologi kiadásaihoz való hozzájárulás megállapítása tárgyában kelt véghatározat 202 Ártánd község vadászterülete bérbeadása 212 Álmosdi egészségügyi kör szervezése t. kelt vég határozat 242 Állam részére szállított dohány vámmentes­sége tárgyában kelt miniszteri rendelet 243 Állitáskötelesek újra felvétel iránti kérvénye t. kiad. honv. min. rend. ’ 264 Amerikába való utazás elmaradásáról értesítés 332 Árvaszéki elnök rendelete a kiskorúak érdekei megvédése tárgyában ' 339 Állitáskötelesek puhatolása t. kibocsátott rend. 369 Amnestia közzététele tárgyában kelt rendelet 369 Aszalt gyümölcsök készítése t. kiadott rend 371 Angol, Francia és Japán alattvalók érdekei megvédése t. kibocsátott körrendelet 374 Aranyverő hártyák gyűjtése t. kelt rendelet 379, 345 Arcképes igazolványok megújítása t. kelt rend. 380 Alföldi magy. közművelődési egyesület hird. 402 Állandó sorozóbizottság müködesérőli értesítés 4Q5 Általános beszerzési és szállítás rt. bélyeg­illetéke t. kibocsátott rendelet 433 Lapszám • Lapszám Amerikai egyesült államok fiumei konzula kineveztetése ,» 442 Bariban, Brindisiben és Veneziában levő kon zulokhoz küldendő csomagok portóköteles feladása tárgyában kelt reiítie^t. 445 Albis közs. vadászt, bérbeadása t. k* jendelet 450 Adóösszeirást és kivetési munkálatok .tárgy. kelt határozat 469 Árpádi jegyzői állásra von. pály. hirdetmény 476 Biró Gusztáv segélyezése t. kelt véghatározat 2 Bieleczky Vilmos kegydija t. kelt véghatározat 2 Besorozott katonák elszámolása t. kelt rendelet 10 Bideg Imre állitásköteles körözése 14 Büntető eljárás alatt lévő állitáskötelesek be­osztása tárgyában kelt rendelet 18 Berékböszörményi körorvosi állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 20 Bárándi segédjegyzői állásra von. pály. hird. 22 Bárándi II od sjegyzői állásra von. pály. hird. 22 Benzin motorral .dolgozó kisiparosoknak szüks. motorbenzin árának szab. kelt rend. 32 Bihardiószegi segédjegyzői állásra vonatkozó pályázati hiruetmény 36 Bosznia és Hercegovina kolera ment. ért. 57 Belényesi közs. adóvégrehajtói áll. von. h rd. 59 Bcdonosi szülésznői állásra von. pály. hird. 59 Biharmegyei régészeti egylet segélyezése 61 Bernáld István anyakönyvvezetővé kineveztetik 64 Biharréssai segédjegyzői áll. von. pály. hird. 68 Bihari József h. anyakönyvvezető kinevezése 76 Böttger Gyula „ „ 76 Biharkeresztesi sjegyzői áll. von. pály. hird. 76 Belkirálymezői sjegyzői áll. von. pály. hird. 76 Bokis György vagyona letétbe helyezése 78 Berettyószéplaki körorvosí állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 85 Biharvármegyei iroda segédtiszti állásra von. pályázati hirdetmény 92 Barátkai segédjegyzői áll. von. pály. hird. 92 Biharszentandrasi vadászterület bérbeadása 93 Biharpüspöki vadászterülete bérbeadása 93 Biharkabai segédjegyzői áll. von. pály. hird. 9j Berettyóújfalui hidra von. versenytargy. hird. 94 Biharvármegye háztartási alapszamadása közzététele 103 Biharvármegyénél üresedésbe jött iroda se­gédtiszti állásra vonatkozó pályázati hird. 103 Biharon építendő járdára vonatkozó hirdetm. 104 Biharvármegyei közkórház építési munkála­taira vonatkozó versenytárgyalási hird. 109, 125, 137 Bélfenyér közs. vadászati területe bérbeadása 110 Berettyószéplaki körorvosi áll. von. pály. hird. 111 Berettyóújfalu község hídmérlege építésére vonatkozó hirdetmény 111 Bivalyvész elleni védekezés t. kelt rendelet 116 Belényessonkolyos ingatlanai eladása 122 Biharrósa és Aszóirtás vadászterületei bérbe­adása 123 Bályöki sjgédjegyzői állásra von. pály. hird. 124 Berettyóújfalui sjegyzői áll. von. pály. hird. 136

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék