Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1916 (14. évfolyam, 1-54. szám)

A Lapszám Ausländer cég ruhaszállító ügyében kelt véghatározat 1 Árvák számadásai beterjesztése tárgyában kiadott felhívás 9 Állami mének kiosztására kitűzött határidő közöltetik 10 Árvaszéki elnöki intézkedés a panaszok fel­vétele és az ülnököknek tanácsokba való beosztása tárgyában 11 Árvák örökbefogadása tárgyában kiad rend. 13, 16 Arviz e'leni védekezés tárgyában kiad. rend. 21 Árvaszéki pénzek kamatai tárgy. kiad. rend. 22 Állitásköteles korban álló egyének bevonulása tárgyában kelt rendelet 28 Árvaságra jutott kiskorúak védelme tárgyá­ban kelt rendelet 29 Amerikában eltűntek kutatása t. keit rend. 38 Állatösszeirás tárgyában kibocsátott rendelet 41 Argentinjai főkonzulnak a működési jog megadatik 56 Árvaszéki elnök vizsgálata határideje közlése 87 Árvaszéki pártfogói intézményre vonatkozó árvaszéki elnöki rendelet 88 Árvák földje megmunkálása t. kelt felhívás 88 Ápoló apácákhoz intézett kérdőivek kitöltése betiltása 88 Árvák vagyonának tűz elleni biztosítása tárgyában kiadót rendelet 90 Árvízvédelemhez katonaság kirendelése tár­gyában kiadott rendelet 108 Árvaszéki elnök a vizsgálatokra határidőt tűz 113 Andaházi Szilágyi Mihály féle alapítványi helyre vonatkozó pályázati hirdetmény 137 Árvaszéki elnök előterjesztése hadiárva alap létesítése tanyában 173 Ásványolaj felhasználásának korlátozása tár­gyában kelt rendelet 181 Auguszta Gyorssegély-alap gyámolitása tár­gyában kelt rendelet 186 Acetil-mgáz előállítása tárgyában kelt rendelet 186 Árvaszéki elnök a vizsgálatokra határidőt tűz 189 Ausztriában levő betegek látogatása tárgyá­ban kelt rendelet 199 Amerikába szóló útlevelek visszautasítása tárgyában kelt rendelet 160 Asztalos Gyula megjutalmazása tárgyában kelt véghatározat 207 Árvaszéki elnök a vizsgálatokra határidőt tűz 230 Állitásköteles katonák rabtartási költsége tárgyában kelt rendelet 245 Árkász, utászcsapatokhoz beosztható egyévi önk. von. rendelet 249 Árvaszéki elnök a vizsgálatokra határidőt tűz 261, 343 Asszonyvásári korcsma bérbeadására vonat kozó hi detmény 273 Álmosd község vadászterülete bérbeadása 294 Arcképes igazolványok beszedése iránti intézkedés 298 Anyakönyvi nyomtatványok szállítása tárgyá­ban kelt rendelet 299 Algvógyi földmives iskolára von. pály. hird. 311 Albán honosok személyazonossága igazolása tárgyáb n keit rendelet 333 Artézi kutak engedélyezésénél felszámítható dijakra vonatkozó miniszteri rendelet 351 Állami segélybeni részesítés tárgyában kelt rendelet 366 Adókötelezettek és adótárgyak összeírása tárgyában kiadott rendelet 377 Alsókocsuba vadászterülete bérbeadása 385 B Bornemissza Béla segélyezése tárgyában kelt véghatározat 1 Bolgár konzul támogatása tárgyában kelt rendelet 2 Balogh Imre szökött katona körözése 19 Bárándi községi orvosi állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 19 Bihardobrosd volt úrbéresei erdeje eladására vonatkozó hirdetmény 20 Biharkeresztesi kövezetvámszedési ügyben kelt rendelet 43 Biharkeresztesi segédjegyzöi állásra vonat­kozó pályázati hirdetmény 49 Biharnagybajom vásarvámszedési joga bérbe­adása 54 Biharkeresztesi segédjegyzői állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 54 Bozsaly község volt úrbéresei erdeje eladá­sára vonatkozó hirdetmény 68 Biharrósai körjegyzői állásra vonatkozó pá­lyázati hirdetmény 68 Berettyóújfalui jegyzői állásra vonatkozó pá­lyázati hirdetmény 74 Belényesi közkórházi orvos és gondnok fize­tése felemelése tárgyában kelt véghat. 76 Belényes—örvényesi kőanyagok ára feleme­lése tárgyában kelt vég határozat 77 Belényesi kórházi orvos es gondnok segélye­zése tárgyában kelt véghatározat 77 Bérkocsi-árszabály módosítása t. kelt végh. 78 Belvizek elvezetése tárgyában kelt rendelet 82 Berettyószepiaki volt úrbéresek erdejére vo­natkozó hirdetmény 85 Belényesi jegyzői állasra von. pály. hirdetm. 94 Bárándi községi orvosi állasra vonatkozó pályázati hirdetmény 94 Böszörményi Mináiy nevű szökött katona körözésé 94 Bolgár vörös kereszt egylet támogatása tár­gyában kelt rendelet 105 Biharvarmegyei felvér fajta lótenyésztés tár­gyában kiadott szabályrendelet 113 Bedoi szülésznői aliásra von. paly, hirdetm. 121 Brassói városi kórnaz ápolási dija felemelése 127 Borsi jegy - ői adásra von palyazaii hirdetm. 129 Gróf Buttler Janos fele alapiivanyi helyre vonatkozó payazati hirdetmény 137 Bo gár konzulátus ügyeinek vitelevei Nedkoff Tivadar bizatott meg 142 Biharkeresztesi szülésznői állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 155 Bihaimegyei kozk rhazi alkalmazottak elő léptetésé tárgyában kelt veghatarozat 165 Bolgár adampuigaroK kérvényei felierjesztése tárgyában kelt rendelet 178 Biharvarmegye közkorhaza hús és zsirnemü szükségleté biztosítása tárgyában kelt végh. 195 Brazíliai konzul működése megszüntetése 199 Lapszám Tartalomjegyzék ~ „Biharvármegye Hivatalos Lapja“ 1916-iki évfolyamához.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék