Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1917 (15. évfolyam, 1-54. szám)

/ « \ / rwrs n * - r* 1 aríaiomieéyieH ^ Biharvármegye Hivatalos Lapja» 1917-iki évfolyamához. 4m Lapszám V Amerikai egyének ügyei gyors elintézés tár gyában kelt rendelet 4 Árvaszéki elnök értesítése a járások beosz­tásáról és a panaszoknak felvételéről 4 Arvaszéki elnök a gyámokat a számadás be­terjesztésére felhívja 4 Amerikai Egyesült-Államok konzulja kinev. 5 Árkász- és utászcsapatokhoz való felvétel t. kelt rendelet 6 Árdrágitás körül felmerült kihágások meg torlása tárgyában kelt rendelet 19 Acetylint tart üvegekre vonatkozó rendet 31 Auguszta Gyorssegély alap ajánlása iránti megkeresés 39 Alsófüves közs g korcsmája bérbeadására vonatkozó hirdetmény 41 Árvízveszély esetében kirendelt tisztviselők névsora 45 Árvák és gondnokoltak pénzei utáni kamat tárgyában kelt értesítés 54 Ailatösszeirás tárgy, kibocsátott rendelet 57 Árvíz elleni védekezés tárgy, kelt rendelet - 58 Adókötelezettek és tárgyak összeírása tár­gyában kelt véghatározat 61 Ausztriába és Boszniába küldendő csoma­gok szállítása korlátozása tárgyában kelt rendelet 67 Albán honosok személyazonossága igazolása tárgyában kelt rendelet 70 Árvíz elleni védekezés t. kiadott rendelet 79 Asszonyvásári szülésznői állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 91 Állami anyakönyvekre vonatkozó rendelet 103 Anyakönyvi kivonatok díjmentes kiadása tár­gyában kelt rendelet 103 Alsólugos volt úrbéresei erdejére von. hird. 118 Amerikába küldendő levelekre von. rendelet 140 Amerikai alkonzul kinevezletésérőli értesítés 141 Aradi teljesen ismeretlenek, körözése 156, 157 Andaházy—Szilágyi Mihály-féle alap helyre vonatkozó pályázati hirdetmény 158 Amerikai konzulok működési joga megvoná­sáról! értesítés 162 Árvaszéki elnök felhívása hadikölcsön jegy­zése tárgyában 163 Alsótótfalu segédjegyzői állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 172 Árkász- és utásztanfolyamra való felvétel tárgyában kelt rendelet 177 Alsó és Felsőtopa erdeje kisajátítása tár­gyában kelt hirdetmény 178 Acetylingáz előállítása tárgy. k. rendelet 200 Ajtóveretek értéke megállapítása tárgyában kiadott miniszteri rendelet 201 Alsólugosi körjegyzői állásra vonatkozó pá­lyázati hirdetmény 211 Almaszeg község vadászterülete bérbeadására vonatkozó hirdetmény 230 Ammóniákszóda stb. forgalombahozatala tár­gyában kelt rendelet 232 Árvaszéki elnök a vizsgálatokra határidőt tűz 235 Ausztriai fürdő- és nyaraló közönség részére i/A'-'íV Lapszám kiszolgáltatott lisztmennyiseg megtérítése tárgyában kelt rendelet 274 Ács Piroska körözése tárgyában kibocsátott rendelet 302 Ausztriai honosok igazolványa mikénti ki­állítása tárgyában kelt rendelet 303 Arcképesigazolvány beküldése t. k. rendelet ?!ő Árdrágítás körül felmerült kihágások üldö­zése tárgyában kelt rendelet 330 Adóösszeirási munkálatok keresztülvitele tár­gyában kelt véghatározat }&5 Anti jegyzői állásra von. páiy. hirdetmény 391 Apácák bor- és sörilletménye felemelése tár­gyában kelt véghatározat * 393 Árvak vagyona biztosítási dijára vonatkozó árvaszéki elnöki felhívás 394 Anyavédőnői és csecsemői intézmény szerve­zése tárgyában kelt rendelet -"3 B Biharmegyei közkórházi fürészelögéphez szük­séges balta beállítása t. k. véghatárvzat 2 Brassóból elhajtott lovak és jármüvek értéke sitése tárgyában kiadott átirat ’6 Rajkó Gyula erdélyi menekült lova körözése 22 Biharvármegye járvány miatt katonai szem­pontból zár alá vétetik 31 Bereg-, Ugocsa- és Szatmárvármegye külső ’ hadműveleti területbe beosztása 39 Berettyószéplaki közbirtokosság faárveiési hirdetménye 56 Biharvármegyei kórházi fa és szénszállitó dija felemelése 73 Brassó vidékéről elhajtott lovak elárverelése 83 Bélkirálymezői volt úrbéresek faeladására vo­natkozó hirdetmény 84 Biharkabai segédjegyzői állásra vonatkozó pályázati hirdetmény Öl Burgonyahámozógép beszerzése tárgyában kelt véghatározat 109 Biharmegyei közkórház szikvizszállitási ügye 110 Bevárási engedély megadása tárgyában kelt rendelet • 122 Bagaméri körorvosi állásra vonatkozó pályá­zati hirdetmény 133 Betegh Miklós székhelye áttételérőli értesítés 140 Besztercebányai fémipariskolára von. rend. 140 Biharmegyei községekbe való szabadságolás 140 Belényesi úrbéresek árverési hirdetménye »42 Gróf Buttler János-féle alapítványi helyre vonatkozó pályázati hirdetmény 150 Biharvaidai jegyzői állásra von. pály. hirdet. 170 Biharkabai segédjegyzői állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 170 Báródbeznyei úrbéresek faeladási hirdet. Bankok és pénzintézetek nyitva tartása tár­gyában kelt rendelet 184 Bőrkészlet bejelentése tárgyában kelt. rend. 185 Berettyódédai gör. kath, papiak építésére vo­natkozó hirdetmény 195 Biharvármegye háztartási alap számadása közszemlére tétele t. kelt hirdetmény 196 \

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék