Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1918 (16. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék „Bihapvármegye Hivatalos Lapja“ 1918-iki évfolyamához. Lapszám Árvaszéki ügyek beosztása és tárgyalása tártyaban Kelt rét delet 15 Árvaszeki számadások beterjesztése tárgyé ban kadot elnöki rendelet 16 Ajtóveretek igénybevétel alól való kivite­lénél követendő eljárás lárgyaban kelt rendelet 25 Adományok beküldése tárgyában kiadott rer delet 26 Aszbet készletek bejeleniése és forgalomba hozatala tárgyában két rendelt 27 Arviz elleni védtkezés tárgyában kiadott rendelet { 34 Aradi siketnérra intézetbe va'ó felvételre vonatkozó h rdetmény 54 Árviz esetére kirendelt tisztviselők név jegyzeke 46 Adler József körözése tárgyában kelt al ispán rendelet 61 Álldtösszelrás tárgyában kibocsátott mi \ rendelet 64 Arviz elleni védekezés tárgyéban kiadott rendelet 67 Asszonyvásári iskolai a ao vagyon bérbe­adására vonatkozó hirdetmény 71 Állardó napi dijas hivatalszulgák lakbére tárgyátan kiadott végha'ározat 73 Ajtóvereteknek igén\ bevétele alóli felmen­tés lárgyában kelt rendelet 74 Áil tni gyermekmenhelyek kötelékébe tar tozó gyermekek u an fizetendő tartás­dijakra von. rendelet 91 Állati s őrfélék forgalomba hozatalának korlátozása ». kelt rendelet 92 Állatoknak véd Itásbani részesítése t. kelt rendelet 93 Állatorvos magárig* akorlali díjtételek fel­mentése ». k rer delet 106 Andbházi Szilágyi-féle alapítványra von. min. pályázat, hirdetmény 122 And házi Szilagyi-féie alapítványra von. síi-páni pályázati hirdetmény 130 Ásványvizes tires pa'ackok gyűjtése tár gyában keit rendelet 148 Állami munkaközvetítő hivatal elnöke át­irata 153 Árvaszéki fogalmazói állásoknak ülnökké val t átszervezése 179 Angolországból visszatérő magyar ál am polgárokra von rendelet 191 Állami gyermekvédelem kötelékébe tartozó gy rm -kék gondozási költsége felvétele tárgyáb-n kiadott rende'et 220 Amerikában éők hozzátartozóinak pénz nem küldéié'őli értesi ése 229 Átm< netiieg kirendelt ngenység katonai viszonyába tör énö változások a katorai párái csrioksággali közit se tárgy, kelt rendelet 248 Állami kertészeti intézmények által termeit faiskolai termények ára felemelése tár­gyában kelt renddet . * ^ 253 Lapszám Állami lörvényhatósági vicinális utak fenn­tartásához szükséges anyagok kihordá­sához megkivántató közerő kirendelése t. két rendelet 256 Állitásköieles kort elért hadkötelesekre von. rendelet 266 Államvasutak szolgálatában állott, de kilé­pett egyének szolgálatra való kötelezése tárgyában kelt rendelet 266 Anyakönyvi nyomtatványok megrendelését kelt rend* let 322 Anyakö yvi bejegyzéseknél az uj időszá­mítás tigyelembe vetele tárgyában kelt rendelel 329 Aranyvelő hártyák használata tárgyában keit rendelet 382 Állami menek eláiusilása tárgyában kelt rendelel 398 Államepitéízeti hivatal részére motorkocsi Deszerzése t. k. víghatározat 417 Anyakönyvi nyomtatványok átalakítása t. kelt rendelet 420 B Belényesi kórház építési költsége tárgyá­ban kelt veghatározat 1 Bélkismaros volt úrbéresei erdeje eladására von. hirdetmény 9 Bu'gáriában lévő hadkötelesek hazaszál litása t. k. rendelet 18 Biharrózsai köri imoki állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 19 Binardiószegi II. jegyzői állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 32 Bérkocsi viteldíj felemelése tárgyában kelt véghatározat 35 Biharugrai községi szülésznői állásra von. pály. hirdetmény 39 Belényesforrói szülésznői állásra von. pá lyazatl hirdetmény 40 Balaleny község volt úrbéresei erdeje el adására von. hirdetmény 53 Bélsrkosi köri szülésznői állásra von. pá­lyázati hirdetmény 54 Biharmegyei közkórnáznak szikvizzel való ellátása t. kiadott végratározat 55 Biharmegyei közkórháznak tüzelő anyag­gal való ellátása t. kiadott véghatározat 55 Bélmocsolyai tanítói állásra von. pályázati hirdetmény 71 Baranyavármegye ali-pánja pály. hird. 83 Biharvbjdai szülésznői állásra von. pály. nirdeimény 89 Bevárósi engedélyek meghosszabbítása t. kelt rendelet 97 B harmegyei újonnan építendő kórház mel.ett egy búj kóros amouUtórlum epi tése t. kelt veghatározat 101 Biharme.yel újonnan építendő kórház ré­szére adamsegéy kéretik 102 B.harmegyei irota segéd iszti állásokra ven. pály. hirdetmény 109, 115

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék