Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1919 (17. évfolyam, 2-14. szám)

1919-01-09 / 2. szám

XVII. évfolyam. 2. ssám. 1919. január 9 BIHAR VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA ELŐFIZETÉSI-DÍJ: i évra Aivaauosnak . i8 Maginftielcnek. . . , 22 SZERKESZTŐ: BALOGH JÁNOS másod főjegyző. KIADÓHIVATAL: LASZKY ÁRMIN Nagyváradon (Koaautv­­utca), a hová a reklamáciők intézendő*. I. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok. Cikkeire Biharvármegye törvényhatósági bizottságának 1918 évi december hó 18 án Nagyváradon tartott ren­des évnegyedes közgyűlése jegyzőkönyvének. 1054-17246—1918 szám. A kórházi bizottság jelentése a köz- és elmekór­ház alkalmazottainak drágasági pótléka tárgyában. VÉGHATÁROZAT. A vármegye törvényhatósági bizottsága a javas atot elfogadja s nehogy az alkalma­zottak a jH nRgi rendkívül csekély javadal­maztuk következtében a szolgalatból kilép­jenek felhatalmazza alispán urat, hogy az 1919 január hó 1-ét, megelőzően a javaslat élteimében esedékessé vált és pedig a köz­kórháznál alkalmazottak részere 3443 azaz háromezeréi gyszáznegyvenhárom horoná', s az elmebeteg osztályon alkalmazottak ré zére Ü870 azaz hatezernyolcszázhetven koronát a miniszteri jóváhagyást megelőzően azonnal kiutalja. Az iratok a meghirdetés után belügyim nlszter úrhoz jóváhagyás végett felterjesz­­tendők. Kmf. jegyzetté s kiadta : Pallay Béla aljegyző. Cikkelye Biharvármegye törvényhatósági bizottságának 1918. ! decemb r 18 án és fo ytatva Nagyváradon tartott rendes évnegyedes kö gyűlése jegyzőkönyvének. S 952-16075-1918. sz. A számvevőség jelentése a vármegyei útbizfosok 1 várakozási idejének leszál itása tárgyában. VÉGHATÁROZ \T. A vármpgye közönsége tekintettel az 1917. évi IX. te. valamint az ennek alapján ' kibocsátott 3000-1917., 3400—1917. M. E. számú re n leletekben lefektetett rendelkezé­sekre a szolgálatiban álló törvényhatcsagi útbizfosok várakozási idejét 3 (három) évre szá iit|a le, e véghatározatát a vármegye hl vatalos lapja a'ján szabályszerűen meghir­detni s a felebbez^si határidő lejárta után jóv h gyás céljnbói kereskedelemügyi mi­­niszt -r úrhoz felterjeszieni rendeli. Ekként kellett határozni, mert a vár­megye közönsége 1905. március 15 én s foy­­taivd tartott közgyűlésében 14—19032—914. biz. szám alatt hozott s kereskedelemügyi miniszter ttr által 33439—805. sz. a. jóváha­gyott véghatározatában kimondotta, hogy az üHztosokat fizetés es lakbertckintetében az 1904. évi X. ic. rendelkezései szerint a vár­­megyti tl-zti kezelő és szoga személyzeté­vel egyesi ő, i letve ezt a szolgálatban levő utolzrosokra is kitérj s te te, sőt az 19C9. évi szeptember 15 én és folytatva tartott köz­­gytlésében 1281—38014—19u8. biz. sz. a'att hozo't s k*-reskt delem ügyi miniszter ur által 22771—1910. sz. a jóváhagyóit véghatároza­­taoan azt is kimondotta, hogy ha a várme­gyei uiblztosokat az 1904. évi X. illetve 1906. évi IX. te. alapján szolgá ati id-jüki öz képest a későbbi evekben magasai b fTetés vagv korpótlék illetné meg ugyancsak fede­zéséről esetről-esetre a közúti költségelő­irányzat készítésekor kell gondoskodni. A belügyi közöny 1917. évi 32. számában kö zöt 107571-917. számú körrendelet 1. pontla ktmondia, hogy a rendelet hatálya kiterjed mindazokra a vármegyei tisztviselőkre stb. kik az 1904. évi X. te. fizetési osztályba so­­ro látták, tehát akkor az uibiztosokra Is, mert az elölhivatkozott b'z. sz. véghataroza­­tokka] az utbiztosok a XI. fizetési osztálynak megfelelő illetményt élveznek. Mindezeken f lül an ál is inkább kimon­dandó volt a várakozási idő leszállítása, mert az 1917. és 1918. évekre eső több fizetés, korpótlék fedezése iránt a törvenvh .tósági bizottság a szeptember havi közgyűlésben 673—11832—918. biz. sz. a. már határozott, de meg az 1919. évi közúti költségvetésbe 1919. évtől kezdve is gondoskodás történt. Mely közérdekű vég határozat a vár­megye hivatalos lapja u’jan szabályszerűen meghirdetendő s a felet>be/ési határidő le­járata után jóváiagyás cellából a kereske­­ddemüg 1 miniszter urho' felterjesztendő. Ml ől további megfelelő eljárás celj -*ból a vármegye alispánja jegyzőkönyvi kivona­ton énesitendő. Kmf. Jegyzetté és kiadta: Keszthelyi Zoltán főjegyző. Cikkelye Biharvármegye törvényhat' sági bizottságának 1918. december 18án és fdy atva Nagyváradon tarolt rendes évnegyedes közgyűlése jegyzőkönyvének. 1055-18779-1918. A közkórházi bizottság 2—1918 sz. a. a köz és elmekóiházl szállítási szer/őd-se* meguji ása tár­gyában javaslatot tesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék