Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1922 (20. évfolyam, 1-40. szám)

TÁRGYMUTATÓ. Számban megjelent Államépitészeti hivatalok beutazási költségeinek átalányba való megállapítása 4 Balogh Elemér bizottsági tag indítványa a Tisza-arckép megfestése tárgy. 26 Berettyóújfalui Villamossági rt. kérelme részvényjegyzés tárgyában . . 20 Bocskay-cserkészcsapat kérelme segély iránt . 13 Belügyminiszter rendelete a mozgófénykép üzemek egy-egy előadásának tiszta jövedelmének a Vakokat gyámolitó orsz. egyesület részére történő átengedése tárgyában................................................................. 17 Biharvármegye költségvetési előirányzata 1923. évre..................................... 30 Biharvármegyei községi és körjegyzők egyletének kérelme a magánmunká­lati dijak felemelése tárgyában......................................................... 27 Gépkocsik és motorkerékpárok kötelező bejelentése...................................... 8 Gépjármüvek körúti forgalma.................................................................. . 9 Gyámpénztári szabályrendelet módosítása......................................................... 26 Gyámpénztári pénzek gyümölcsöző elhelyezéséről alkotott szab. rendelet . 36 Hadiözvegyek iparűzésének megkönnyítése......................................................... 12 Hajdú Gyuia dr kérelme a polgári leányiskola igazgató lakásának kijavítása tárgyában............................................................................................... 13 Harsányi László községi főjegyző kérelme 9300 korona javítási költség ki­utalása tárgyában............................................................................ 13 Helyi pótlék kiutalása........................................................ 1 Hódmezővásárhelyen működő máramarosszigeti jogakadémia kérelme segé­lyezés iránt........................................................ 27 KeresReoeR-mtigyi ra jyj- miniszter rendelete a mértékek és mérőeszközök hitelesítése tárgyában ... 20 Kéményseprési dijak behajtása tárgyában rendelet...................................... 12 Kovács János utkaparó kérelme rendkívüli segély iránt .... 4 Körösszakái, Körösszegapáti, Mezősas községek között elvonuló utak a megyei vicinális utak hálózatába való felvétel .... 4 Kóczán Pál utbiztos kérelme átköltözködési költségeinek kiutalása tárgy. . 27 Kéményseprési dijak felemelése............................................................................ 27 M. kir. Földmivelésügyi miniszter rendelete a tejhamisitás biztosítása tárgy. 30 Munkásbiztositó pénztár részére járó dijak biztosítása .... 19 Medzyhradszky Gáspárné kérelme pénzbeli támogatás iránt ... 26 Molnár Ilona kérelme segély iránt ....... 26 JtJBXT IHR« NYOMDÁJA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék