Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1923 (21. évfolyam, 1-53. szám)

A. Oldal Állandó bíráló választmány tagjainak meg­választása 7 Állandó választmány újraalakítása '22 Áll. tiszti nyugdijbizottság újraalakítása 28 Államépitészeti hivatal úti átalányának felemelése tárgy, hozott véighatározat 36 Ács Istvánné kártalanítása tárgyában ho­zott véghatározat 44 Állatorvos Egyesület segélyezése tárgyában hozott véghatározat 79 Államrendőrségi őrszemélyzet kiegészítése tárgyában rendelet 93 Állami erdei facsemeték kiszolgáltatása tárgyában hirdetmény 93 Álmosd-nagylétai útnak törvényhatósági úthálózatba való felvétele tárgyában hozott véghatározat 99 Államépitészeti hivatalnál szervezett napi­­díjas mérnök napidijának felemelése tárgyában hozott véghatározat 104 Árvaszéknél való útbaigazítás és felvilá­gosítás tárgyában értesítés 105 Államépitészeti hivatali kirendeltségnél szervezett napidijas mérnöki állás dí­jazása tárgy, hozott véghatározat 149 Árverési hirdetmény Sebes-Körös Nagy­­harsány-Körösladányi szakaszán a ha­lászati jog bérbeadása tárgyában 151 B. Dr Bodó Attila és Dr Emmerling Rezső árvaszéki ülnökök kérelme átmeneti segély iránt 17 Beszerzési segély engedélyezése tárgyában hozott véghatározat községi közigazg. alkalmazottak részére 53 Balatonfüredi fürdőkedvezmény tárgyában körrendelet 92 Berettyóújfalui ref. polg. leányiskola igaz­gatóságának adomány iránti kérelme tárgyában 162 C. Csendőrparság villany világításának bevcz. 6 E. Ebadó megállapítása és az ebtartásról alkotott szabályrendelet-tervezet 2 Dr Bodó Attila, és Dr Emmerlig Rezső vármegyei árvaszéki ülnökök kérelme átmeneti segély iránt 17 Egészségügyi bizottság kiegészítése 23 Elhagyottá nyilvánításoknál követendő el­eijárás 58 Ebtartási szabályrendelet módosítása tár­gyában véghatározat 155 Dr Erőss István tb. főszolgabíróvá kinev. 164 Építkezési alapnak 1923. évi költségvetése 5 Észak Amerrkai Egyesült Államokba ki­vándorlás cimen útlevél kiállításának engedélyezése „ 50 F. Oldal Fogatok beszerzése tárgyában hozott vég­határozat utbeutazásók és törvényha­tósági utak kavicsszállitására 43 Földesi útnak a törvényhatósági útháló­zatba való felvétele tárgyában hozott véghatározat 53 Fóris Gyula ideiglenes dijnok fizetésének megállapítása tárgy, hozott véghat. 153 G. Gyermekvédelmi alapnak 1923 évi költ­ségvetése 16 Gyámoltak és gondnokoltak ingatlanainak terménybeli ellenszolgáltatásért való haszonbérbeadása 37 Gyámi számadások elkészítésére rendelet 82 Gyánihatósáa alatt állók készpénzvagyo­nának értékpapírokba való elhelyezése tárgyában rendelet 112 Dr Gálbory László fizetéskülönbözetének kiutalása tárgyában hozott véghat. 114 Gyámpénztári szabályrendelet 5. §-ának módosítása tárgyában hozott véghat. 117 Gyámpénztári szabályrendelet módosítása tárgyában véghatározat 161 H. Hivatalos időn túl teljesített munka díja­zásáról alkotandó szabályrendelet-ter­vezet 1 Háztartási alap 1923 évi költségvetése 3 Dr Herbst Géza községi orvos hivatalos utazásai költségeinek megtérítése 27 Hivatalos időn túl teljesített'munka díja­zásáról hozolt, jóváhagyott szabályrend 39 Hivatalos Lap előfizetési árának felemelése tárgy, hozott véghatározat 50 Hirdetmény az állami erdei facsemeték kiszolgáltatása tárgyában 93 Hadiárva gondozottjai után tartásdij hozzá járulás tárgyában rendelet 94 Hivatalos Lap szerkesztési dija felemelése tárgyában hozott véghatározat 137 Hivatalos Lap nyomásának rendkívüli dí­jazása tárgyában véghatározat 145 Halászati jog bérbeadása tárgyában hir­detmény a Sebes-Körös Körösnagy­­harsány-körösladányi szakaszára 151 Halottkémek, községi és körorvosok és búk díjazása tárgy, véghat. 156 I. Igazoló választmány újraalakítása 22 lskolánkivüli népművelési bizottság szab.­rendelete tárgy, hozott véghatározat 117 lgásnapszám váltságárának megállapítása tárgyában hozott véghatározat 149 J- „ Jegyzői magánmunkálatokért járó dijakról szabályrendelet 11 Jegyzői nyugdíj igazoló választm. ujraalak- 27 TÁRGYMUTATÓ Biharvármegye Hivatalos Lapjának 1923 évi ktlzleményeirtfl^^-^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék