Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1924 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1924-01-03 / 1. szám

TÁRGYMUTATÓ Biharvármegye Hivatalos Lapjának 1924. évi közleményeiről. A Oldal Álmosdi körorvos lakásának biztosítása tárgyában hozott véghatározat 41 Állategészségügyi alap megszüntetése illet­ve állategészségügyi ebadó alapba beolvasztása tárgyában hozott végha­tározat. 55 Adógabona és adótengeri váltságárak fel­emelése 96 Anyakönyvi teendők ellátásával kapcsola­tos dologi kiadások fedezése tárgyá­ban 96200-1924. B. M. rendelet 97 Asztalos Gyula ny. j irodatiszt kegydij iránti kérelme tárgyában hozott vég­határozat 168 B Bihartordai körorvos lakásának biztosítása tárgyában hozott véghatározat 24 Biharvármegye uj járási illetve községi beosztása 37 Berettyó szentmárton — Mezősas — Körös­­szakáli th. közút kiépítésére 400 mil­lió korona állami kölcsön kérése tár­gyában hozott véghatározat 51 Bútorok beszerzése tárgyában hozott vég­határozat 58 Berettyóújfalu—földesi útnak th. útháló­zatba való felvétele tárgyában hozott véghatározat 110 Belügyminisztériumban tartott éjjeli ügye­leti szolgálat Hl Dr Barthos Elemér kegydij iránti kérelme tárgyában hozott véghatározat 156 Bölöny István 11. főjegyző gyógykezelési segély kiutalása tárgyában hozott vég­határozat 187 c Csiffi Berettyőnid műszaki szolgálatának ellátása tárgyában hozott véghatározat 52 Csiffi hídon vániszedési jog bérbeadása tárgyában hozott véghatározat 53 Czeglédy Domokos áthelyezése 121 Czurda Oszkár gazd. felügyelő áthelyezése és helyette Piacsek Károly kinevezése 139 E Ebadó megállapítása és az ebtartásról al­kotott 1452-11868—1913. számú sza­bályrendelethez pótszabályrendelet 21 Építkezési alap 1924. évi pótadó százalé­kának megállapítása tárgyában hozott véghatározat 71 Erdei érték és árszabályzat közététele 85 Épületek vétele a hivatalos helyiségek el­helyezése céljából véghatározat 73 Elhagyott gyermekek menhelybe való be­utalása 103 Ebadónak aranykorona értékben való meg­állapítása tárgyában hozott véghatá­rozat 130 Ebtartási szabályrendelet 170 p Oldal Főjegyző utiátalánya tárgyában hozott vég­határozat 56 Függő kölcsön felvétele tárgyában hozott véghatározat 79 Falu Orsz. szövetség köszöneté a vihar által elpusztult három pestmegyei köz­ség részére gyüitött adományokért 181 G Gyámszámadások és jelentő lapok beter­jesztése -13 Gyermekvédelmi alap 1924. évi pótadó százalékának megállapítása tárgyában hozott véghatározat 69 Gyógyszertárakban alkalmazott úgyneve­zett technikai segéderőknek a gyógy­szerészi szakképzettséget igénylő mun­kakörben való foglalkoztatástól eltil­tása tárgyában kiadott 52196 1924. N. M. M sz. rendelet 96 Gyámpénztári tartalék alapnak 5 millió korona előleg kiutalása tárgyában ho­zott véghatározat 119 Gabonaüszög elleni védekezésről szabály­rendelet 120 Gyámpénztárba küldeni szándékolt pénz­küldemények mikénti kezelése tár­gyában körrendelet 121 Gazdasági tudósítókká Miskolczi István és Mike Lajos monostorpályii lakosok kinevezése 132 H Háztartási alap 1923. évi pótköltségvetése tárgyában hozott véghatározat 9 Hivatalos Lap előfizetési árának megálla­pítása és a lap előállítása tárgyában hozott véghatározat 53 Hitelátruházás az 1923. évi költségvetés keretén belül t hozott véghatározat 54 Helyiségek elhelyezése céljából való épü­letek vétele tárgyában hozott végha­tározat 73 Háztartási alap 1924. évi költségvetése tárgyában hozott véghatározat 93 Háztartási alap részére 6000 aranykorona kölcsön felvétele tárgyában hozott véghatározat 129 Harsányi Tibor irodasegédtisztnek a köz­úti alap terhére való átvállalása t. h. véghatározat 131 Háztartási alap terhére tiszti legények további alkalmazása tárgyában hozott véghatározat 130 £ Hadiárvák és hadirokkantak gyermekei részére adományozható ösztöndíjak összegének megállapítása tárgyában rendelet 138 ? Horváth Endre nyug. főszolgabíró kegydij iránti kérelme tárgyában hozott vég­határozat' 169 *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék