Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1925 (23. évfolyam, 1-52. szám)

Tárgymutató Bihar vármegye Hivatalos Lapjának 1925. évi közleményeihez. A Oldal Dr Aszód Ferenc csökmői körorvos belgyógyász szakorvosok névjegyzékébe való felvétele 2 Alapdijtételek Bihar vármegye általános utvámszedési jogára vonatkozólag 7 Alispán és hat főszolgabíró utiátalányának felemelése illetve utiátalán segély megállapítása tárgyában véghatározat 61 Alügyész alkalmazása és illetményei tárgyában véghatározat — — 111 Asztalos Gyula ny. j. irodatiszt kegydija tárgyában véghatározat — 121 Albrecht Pál biharnagybajomi 111-ad jegyző végkielégítés iránti kérelme tár­gyában véghatározat — — — — — 179 Az 1926. évi ebadó kivetése tárgyában rendelet — — — 193 Az 1926. évi közmunka kivetések tárgyában rendelet — — — 193 B Biharvármegye ált. utvámszedési jogára vonatkozó alapdijtételek megállapít. 7 Dr Barthos Elemér ny. vm. aljegyző kegydija tárgyában véghatározat — 21 Dr Bartha József tb. főügyész és Dr Bige Gyula tb. ügyész kinevezése — 24 Dr Berger Arthur orv. oki.-nek meghirdetése tárgy, véghatározaf — 43 Bihari J. Ferencné kegydija tárgyában véghatározat — — 79 Bölöni Bakó Zoltán gyógykezelési segélyének kiutalása tárgy, véghatározat 109 Biharvármegye 1925. évi pótköltségvetése tárgyában véghatározat — 115 Bihartordai körorvosi lakás biztosítása és a bihartordai orvosi kör módosí­tása tárgyában véghatározat — — — — 169 C Csiffi hid vámszedési jogának újbóli megállapítása tárgy, véghatározat — 6 Czurda Oszkár és Piacsek Károly m. kir. gazd. felügyelők áthelyezése — 48 Csehszlovák köztársasággal kötött gazd. egyezményekre vonatkozó hirdetm. 58 Cséffa—nagyszalontai járás községeinek Berettyóújfaluval való közlekedés biztosítása tárgyában véghatározat — — — 159 160 D Dohányok után fizetendő árpótlékról az 1924 évre hirdetmény — — 8 Dohányok beváltási árairól az 1925. évre hirdetmény — — — 62, 63 E Erdőfelügyelőség megszüntetése és erdőigazgatóság felállítása tárgy, rendelet 27 Építkezési szabályrendelet tervezet tárgyában hozott véghatározat — 37—41 Erdei érték és árszabályzat Biharvármegye egész területére — — 45—47 Ebadó mérvének megállapítása tárgyában véghatározat — — 167 Erdőigazgatóság szervezése tárgyában rendelet — — — 181

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék