Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1926 (24. évfolyam, 1-52. szám)

TÁRGYMUTATÓ Biharvármegye Hivatalos Lapjának 1926. évi XXIV. évfolyamához Oldal A Állandó választmány megalakítása — — — — 5 Állandó biráló választmány megalakítása — — — 6 Állandó tiszti nyugdijbizottság megalakítása — — , — 7 Átkelési útszakaszok fenntartásához fizetendő községi hozzájárulási összegeknek papirkoronában való megáilapitása — — 21 Árvízkárosultak felsegélyezése — — — — 27 Árvízkárosultak részére vármegyei inségsegély — — 28 Anya és csecsemővédelem tárgy, hozott szabályrendelettervezet — 35 Albrecht Pál volt biharnagybajomi 111. jegyző végkielégítése — 65^ Árvaszéki helyettes elnök részére működési pótlék megáilapitása Dr Altmann Júlia orvosi oklevelének meghirdetése — — 67 Adrema sokszorosítógép beszerzése — — — 72 Anya és csecsemővédelem támogatása tárgyában m. kir. Népjóléti és Munkaügyi Miniszter Ur leirata — * — — 66 Anya és csecsemővédelem támogatása tárgyában szabályrendelet 136 Ausztria és Magyarország között történt kereskedelmi á'lategész­ségügyi egyezmény — — * — — — 168 Állategészségügyi egyezmény Magyarország és Ausztria között — 168 B Baranyi András alispán nyugdíjazása — — — 27 Bevételek biztosítása 1927 évre — — — _ 23 Biharvármegye területére a kerületi m. kir. gazd. felügyelői teen­dők ellátásával Póka Sándor m. kir. gazd. főfelügyelő meg­bízatása — — — — — — 24 Betegápolási és gyermektartási költségek biztosítása — — 69 Dr Bartha József berendelt vm. tiszti főügyész tiszteletdijának meg­állapítása — — — — — — 71 Berettyóújfalui erdőhivatal működésének megkezdése — — 87 Dr Bartha József vm. tb. tiszti főügyész tiszteletdijának megállap. 105 Berettyóújfalu község képviselőtestületének határozata az Erzsébet uccának kibővítése tárgyában — — — — 104 Biharvármegye ut és vámszedési jogára vonatkozó alapdij tételei pengőértékben való megáilapitása — — — 110 Biharkeresztes község által külföldi kölcsön felvétele — — 149 Biharvármegye kéményseprési szabályrendelet tervezete — 153 Dr Bartha József berendelt vm. tb. főügyész tiszteletdijának meg­állapítása — — — — — — 162 Bedő községben működő postaügynökség megszüntetése és bihar­keresztesi postahivatalhoz leendő beosztása — — 195 Biharkeresztes—berekböszörmény—körösszegapáti th. közút kiépí­tésének vállalatbaadása — — — — 213 Biharvármegye 1927. évi közúti költségvetése — — 217 Berettyószentmártoni Mansz elnökségének kérelme az egyesület nyersanyag beszerzésére a vármegyei alapokból 10,000,000 korona kölcsön kiutalása iránt— — — — 219 . Berettyóújfalui Mansz elnökségének kérelme az általa létesítendő karácsonyi akció anyagi támogatása tárgyában — — ■ 219 Berekböszörmény—biharkeresztes- körösszegapáti th. közút válla­latbaadása — *— — — — — 213

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék