Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1927 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1927-01-06 / 1. szám

%s* ELŐFIZETÉSI DÍJ: Hivataloknak 1 évre 1,200,000 K. Szerkesztő: SZÉKELY GYULA vm. aljegyző Kiadóhivatal Berettyóújfalu, Baross-ucca 9 KÉRY-nyomda. Nyomatott ugyanott. !. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok. Cikkelye Biharvármegye törvényhatósági bizottságá­nak Berettyóújfaluban, 1926. évi december hó 15-ik napján tartott rendes évnegyedes közgyűlése jegyzőkönyvének. 800. közgy. 8907. alisp. 1926. szám. Törvényhatósági főállatorvos 299- 926 számú jelentése kapcsán Dr Márton József biharkeresztesi állatorvos oklevelét meghir­detés céljából bemutatja. VÉGHATÁROZAT. Biharvármegye közönsége meghirdetés céljából bemutatott dr Mérten József b> harkeresztesi határszéli állatorvos oklevelét meghirdeti és a bemutatott oklevelet a meg­hirdetést igazoló záradékkal ellátni rendeli. A vármegye törvényhatósági bizottsága egyben az igazoló záradék rávezetése után törvényhatósági főállatorvost, a bihai keresz­tesi járás főszolgabíróját s végül dr Márton József határszéli állatorvost jegyzőkönyvi kivonaton értesíteni s a megirdetést igazoló záradékkal ellátott oklevelet dr Márton Jó­zsef biharkeresztesi lakos állatorvos részére a biharkeresztesi járás főszolgabírója utján vétiv mellett kézbesíteni, jelen véghatároza­tot a vármegyei hivatalos lapban közzé­tenni rendeli. Kmf. Jegyezte és kiadta : Dr NADÁNY1 vm. aljegyző. Cikkelye Biharvármegye törvényhatósági bizottságá­nak Berettyóújfaluban 1926. évi december hó 15-ik napján tartott rendes évnegyedes közgyűlése jegyzőkönyvének. 819. közgy. 10069. alisp. 1926. szám. Alispánunk bejelenti, hogy a Mansz berettyószentmártoni csoportjának az 1925. évben a vármegyei alapok által kölcsön adott 10 millió korona visszafizetésére ki­adott felhívásra nevezett egyesület 1927 december 31-ig kér haladékot. Tekintettel az Egyesület kulturális és közhasznú működésére javasolja, hogy a 10 millió kölcsön visszafizetésére a szoká­sos betéti kamat megtérítése ellenében 1927 december 31-ig haladék adassák. VÉGHATÁROZAT. Alispánunk javaslatát tudomásul vesz­­szük, javaslatát elfogadjuk és egyhangú ha­tározattal kimondjuk, hogy a Mansz b.­­szentmártoni csoportjának 1925 évben a vármegyei alapok által kölcsön adott tiz millió korona visszafizetésére a szokásos betéti kamat megtérítése ellenében 1927 december hó 31-ig haladékot adunk. Jelen véghatározat a hivatalos lapban meghirdetendő és jóváhagyás végett a m. kir. Belügyminiszter úrhoz felterjesztendő. Miről alispánunkat, vármegyei szám­vevőséget, továbbá a Mansz berettyószent mártoni csoportjának elnökségét jegyzőkvi kivonatban értesítjük. Kmf. Jegyezte és kiadta : SZÉKELY vm. aljegyző. Cikkelye Biharvármegye törvényhatósági bizottságá­nak Berettyóújfaluban, 1926. évi december hó 15-ik napján tartott rendes évnegyedes közgyűlése jegyzőkönyvének. 826. közgy. 10319. alisp. 1926. szám. Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület kéri, hogy a vármegyei ebadó alap terhére a vármegyei Gazdasági Egyesület megfe­lelő segélyben részesittessék. Alispánunk javasolja, hogy a várme­gyei állategészségügyi ebadó alapból az 1927. évre névszerinti szavazással 25 mil­lió koronával segélyezni méltóztassék. yr „VW 1A 1 SZÁM. 1 // 7 ^/977?ja/uár 6 Vataln“ íj| . ? BfíR A R V ÁRMEGYF j\ • / h. “"‘f f i L O S LAPJA"

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék