Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1931 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1931-01-01 / 1. szám

,fVL­XXIX. évfolyam ' ^ -0» 1. szánj. ú ír£,j , J -^Vmir 7 1931. január 1. ir.'-H ....../ ll4r 1 Biharvármegye Hivatalos Lapja Előfizetési dij : Hivataloknak egy évre 80 pengő Szerkesi-.tö : Dr GÁLBORY LÁSZLÓ vm. tb. főjegyző Kiadóhivatal: Berettyóújfalu Horthy Miklós u. 15. Beke-nyomda Nyomatott ugyanott Hiszek egy Istenben Hiszek egy hazában Hiszek egy isteni örök igazságban Hiszek Magyarország feltámadásában Ámen. Cfa ; 3 f. I. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok CIKKELYE Biharvármegye törvényhatósági bizottságának Be­rettyóújfaluban 1930 évi december hó 17-ík napján tar­tott rendes évnegyedes közgyűlése jegyzőkönyvének. 255.- közgy. 13. 521. alisp. 1930 szám. Tárgy : A közigazgatási bizottság újra alakítása Alispánunk bejelenti, hogy a vármegyei közigaz­gatási bizottságot az 1929. év végével az 1929. évi XXX. te. hatálybalépte következtében teljesen újra kel­lett alakítani. Minthogy az 1876. évi VI. te. 4. §-a ér­telmében a megválasztott 10 tag fele minden év végé­vel kilép és az első év végén a kilépés felett a sors­húzás határoz, javasolja, hogy a törvényhatósági bizott­ság elnöke ezen sorshúzást megejteni szíveskedjék.Te­kintettel arra, hogy az évközben a m. kir. közigazga­­gatási Bíróság a berettyóújfalui választókerületben az összes választók közül megejtett bizottsági tag válasz­tást megsemmisítette, az ezek között megválasztott dr Szilágyi Lajos th. bizottsági tagnak közigazgatási bizott­sági tagsága az 1876 évi VI. te. 5. §-a alapján meg­szűnt, ezen tagsági hely függetlenül a bizottsági tagsá­gok automatikus megszűnésétől már üresedésben van, ennélfogva javasolja, hogy a sorshúzásnál ez utóbbi kö­rülményre figyelemmel az üres helyet jelentő, egy üres papírlap is kisorsolandó. Amennyiben az üres papirlap kihúzatnék, úgy a szavazás 5 tagsági helyre volna elren­delendő, amennyiben pedig az üreslap az urnában benn maradna, azaz nem sorsoltatnék ki, akkor a szavazást 6 tagsági helyre kellene megejteni éspedig akként, hogy 5 tag 2 évi időre terjedő megbízatást kap, egy pedig egy évi időtartamra terjedő megbízatásra választatnék meg. Javasolja, hogy ez esetre a 6 helyre egyszerre ej tessék meg a titkos szavazás azzal az előzetes elha­tározással, hogy az 5 legtöbb szavazatot nyert bizott­sági tag 2 évre, a legkevesebb szavazatot nyert egy bizottsági tag pedig 1 évre választatik meg. Elnöklő főispán ur a sorshúzást a napirend előtt elrendeli és a 9 bizottsági tag nevével ellátott 9 és egy üres papírlapot az urnába tétet és a közgyűlés színe előtt a vármegyei főjegyzővel 5 lapot kihuzat. Ennek megtörténtével bejelenti a közgyűlésnek, hogy a sors­húzás eredményéhez képest a következők sorsoltattak ki: Dr Miskolczy Pál, dr Pappszász József, dr Szu­­nyogh Zoltán, Balásházy Iván, Ruszka Antal Zoltán. A tárgysorozat 5-ik pontjánál elnöklő főispán ur a. sorshúzás eredményéhez képest a betöltendő 6 köz­­igazgatási bizottsági^-tagsági hely titkos számlázás utjain: •*> «1» .xn hsyÁ-díőií wanyi-sms fji.'yfcu j&ifa’sto dsvg.i Ibv j .alsabyí íöénöaoiöd •milisiskioi ! leendő betöltésére az 1876. évi VI. te. 3. §-a alapján a szavazást elrendeli. Annak megejtésére 2 szavazat­szedő küldöttséget alakit. Az első küldöttség elnökévé Korbély József, tagjaivá: dr Szunyogh Zoltán és Már­­tonffy Barna, jegyzőjévé dr Nadányi Pétert, a máso­dik szavazatszedő küldöttség elnökévé Id. Nadányi Pál tagjaivá Leszkay István és T. Nagy Gyulát kéri fel, jegyzőjévé Hegyessy Gergelyt kiküldi és a szavazás tartamára a közgyűlés tanácskozását felfüggeszti, r | A szavazási eljárás befejeztével elnöklő Főispán ur a közgyűlést újból megnyitva bejelenti, hogy leada^ tott összesen 96 szavazólap. A leadott szavazatokból kaptak dr Miskolczy Pál 96, dr Szilágyi Lajos 96, cm Pappszász József 91, dr Szunyogh Zoltán 96, Balogh Tihamér 95, Ruszka Antal Zoltán 68 szavazatot. Ezen­kívül kapott Hegyesi Károly 29, Des Echerolles K. Gilbert 2 és Buzássy Barna 1 szavazatot. VÉGHATÁROZAT A megejtett szavazás erednfényéhez képest dr Miskolczy Pál, dr Szunyogh Zoltán, dr Szilágyi Lajos, Balogh Tihamér és dr Pappszász József törvényható­sági bizottsági tagokat a közigazgatási bizottság tag­jaivá 2 évre, Huszka Antal Zoltánt pedig 1 évre ter­jedő megbízatással megválasztottuk. Elnöklő Főispán ur a megnevezetteket a közigaz­gatási bizottság tagjaivá megválasztottaknak kijelentette. E véghatározatot vármegyénk hivatalos lapjában közzétesszűk azzal, hogy ellene a meghirdetésre szánt 8 napi határidőtől számított 15 napon belül a m. kir. Belügyminiszter úrhoz intézhető s a vármegye alispán­jánál előterjeszthető fellebbezésnek van helye. Miről Főispán urat, Alispánunkat s a megválasz­tott bizottsági tagokat értesítjük, Kmf. Jegyezte és kiadta : Dr Molnár vm. főjegyző CIKKELYE Biharvármegye törvényhatósági bizottságának Be­rettyóújfaluban. 1930 évi december hó 17-ik napján tar­tott rendes évnegyedes közgyűlése jegyzőkönyvének. 256. közgy. 13.522. alisp. 1930. szám Tárgy: A kijelölő bizottság újraalakítása. Alispánunk bejelenti, miszerint az 1929 évi XXX. t c. 5. §-a alapján megalakított kijelölő bizottság meg­bízatása ez éy^yégén,.. lejár. Bejelenti, miszerint a bizottság 2 tagját és 1 póttagját-u/n isygsmnkv a Ait. v±m:i / <

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék