Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1932 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1932-01-07 / 1. szám

í *I % XXX. évfolyam. 1. szair r zT JUu 11 — 1932. jánuár7r Bihar vármegye Hivatalos Lapja Előfizetési dij : Hivataloknak egy évre 80P. Szerkesztő : Dr. GÁLBORy LÁSZLÓ vm. tb. főjegyző. Kiadóhivatal : Paszternák Dezső nyomdája, Nyomatott ugyanott. B.-ujfalu. Hiszek egy Istenben Hiszek egy Hazában Hiszek egy isteni örök igazságban Hiszek Magyarország feltámadásában — Ámen. I 'I; i/ I. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok. Cikkelye Biharvármegye törvényhatósági bizottságának 1931. évi december hó 16-ik napján tartott rendes évnegyedes közgyűlése jegyzőkönyvének. 173, közgy. 10.000. alisp. 1931. szám. Tárgy: A közigazgatási bizottságból kilépő 5 tag helyének betöltése. Alispánunk bejelenti, hogy a 13521—1930. sz. véghatározatfal megalakitott közigazgatási bizottság választott tagjai felerészének és pedig Balogh Ele­mér, Korbély József, Dr. Ertsey Péter, Ruszka Antal Zoltán, és Dr. Magyar Sándornak e meg­bízatása folyó év végével lejár és az 1876. évi VI. te. 4. §-a értelmében a bizottság újra alakítandó. Tekintettel arra, hogy az idézett törvény ér­telmében közigazgatási bizottság tagjainak válasz­tása titkosan, szavazólapok útján történik, elnöklő Főispán úr a szavazást elrendeli, annak megejté­­sére 2 szavazatszedő küldöttséget alakít, az, első szavazatszedő küldöttség elnökévé Dr. Fényes Ákos, tagjaivá: Mészáros Lajos, Vájná János, jegyzőjévé : Dr. Nadányi Pétert, a második szavazatszedő küldöttség elnökévé Nadányi Pál, tagjaivá: vitéz Sebestyén Kálmán dr., és Szabó Antal, jegyzőjévé: Dr. Fényes Györgyöt kéri fel, illetve küldi ki és a szavazás tartamára a közgyűlés tanácskozását fel­függeszti. A szavazási eljárás befejeztével elnöklő Fő­ispán úr a közgyűlést újból megnyitja s bejelenti, hogy leadatott összesen 92 szavazólap. A leadott szavazatokból kaptak: Balogh Elemér 91, Korbély József 70, Dr. Ertsey Péter 91, Ruszka Antal Zoltán 92, Dr. Magyar Sándor 90, Kinter Mihály 21 sza­vazatot. Véghatározat. A megejtett szavazás eredményéhez képest: Balogh Elemér, Korbély József, Dr. Ertsey Péter, Ruszka Antal Zoltán és Dr. Magyar Sándor tör­vényhatósági bizottsági tagokat a közigazgatási bizottság tagjaivá 1933. december hó 31.-ig terjedő megbízatással megválasztottuk. Elnöklő Főispán úr a megnevezetteket a köz­igazgatási bizottság tagjaivá megválasztottnak ki­jelenti. E véghatározafot vármegyénk hivatalos lapjá­ban közzéfesszük azzal hogy ellene a meghirdetésre szánt 8 napi határidőtől számított 15 napon belül a m. kir. Belügyminiszter úrhoz intézhető és a vármegye alispánjánál előterjeszthető felebbezésnek van helye. Miről Főispán urat, Alispánunkat és a meg­választott bizottsági tagokat értesítjük. Kmf. Jegyezte és kiadta : Dr. Molnár vm. főjegyző. II. További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek. Biharvármegye alispánjától, ad 82—1932. szám. Valamennyi Főszolgabíró urnák, Székhelyeiken. Értesítem címet, hogy a vármegye 1932. évi költségvetési hitelkeretének végleges megállapítása után, a járási főszolgabírói hivatalok részére 1932. évi január hó 1.-től az alábbi hivatalos lapokat rendeltem meg : 1. Belügyi Közlöny, 2. Budapesti Közlöny, 3. A Vármegye, 4. Levente, 5. Rendőr. 6. Csak a berettyóújfalui főszolgabírói hivatal ré­szére a Népegészségügy. A komádii szolgabirói kirendeltség részére 1932. évre hivatalos lap nem lett megrendelve. Fenti hivatalos lapokon kívül a „Biharvár­megye Hivatalos Lapja“ 1-1 példányát, minden főszolgabírói hivatal részére hivatalból megküldöm. Berettyóújfalu, 1932. évi január 4. Dr. Fráter alispán. Biharvármegye alispánjától, ad. 82—1932. s-ám. Tárgy: A Belügyi Közlöny 1932. évi előfize­tése. Valamennyi Vezetőjegyző Urnák! Székhelyeiken. Felhívom címet, hogy a jegyzői székhellyel

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék