Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1933 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1933-01-05 / 1. szám

XXXI. évfolyam. Debreceni í to - * 'it X. ' 1. szám. 17 /< 1933. január 3. Bihar vármegye Hivatalos Lapja Előfizetési dij : Hivataloknak egy'évre 66 P. Szerkesztő : Dr. FÉNYES GYÖRGY vm. aljegyző. Kiadóhivatal : Paszternák Dezső nyomdája, B.-ujfalu Nyomatott ugyanott. Hiszek egy Istenben Hiszek egy Hazában Hiszek egy isteni örök igazságban Hiszek Magyarország feltámadásában — Ámen. III. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények. Biharvármegye alispánjától. 9090—1932. Minden I-foku Iparhatóságnak Székhelyeiken. Tudomásul közlöm. Berettyóújfalu, 1932. december 24. A m. kir. Kereskedelemügyi Miniszter 1932. évi 161.449. számú rendelete az acetiléngáz előállítá­sáról és felhasználásáról szóló szabályrendelet mó­dosítása tárgyában. Valamennyi törvényhatóságnak. Az acetiléngáz előállifásáról és világítási vagy más célokra való felhasználásáról szóló és a 73.357—1906. B. M. számú körrendelettel (1. a. 47.788—1906. K. M. Magyarországi Rendeletek Tára 1906. évfolyamá­nak 798. oldalán) közzétett szabályrendelet 6. §­­ának második bekezdésében foglalt azt a rendel­kezést, amely szerint az acetiléngázt fejlesztő ké­szülékek legmagasabb túlnyomása 0.15 légkörnyo­mást meg nem haladhat, a belügyminiszterrel egyetértőén olyképen módosifom, hogy ezeknek a készülékeknek legmagasabb túlnyomása 1.5 lég­környomást meg nem haladhat. Ennek megfelelően az emlitett szabályrendelethez mellékelt szabályzat 9. §-ának 2. pontját is módosítom és az abban 0.1 afmospherában megállapított nyomási határt 1.5 athmospherára emelem fel. Ez a rendeletem kihir­detésének napján lép életbe. Felhívom a törvény­hatóságot, hogy a fentieket tudomás és miheztar­tás végett azonnal közölje a hatósága területén működő elsőfokú iparhatóságokkal. Budapest, 1932. december 9. A miniszter rendeletéből: Olvasha­tatlan aláírás sk. h. államtitkár. \7. Pályázatok, hivatalos hirdetések és körözvények. Biharvármegye alispánjától. 9212—1932. Körözés. Farkas Barát Lajos körözését elrendelem. Nevezett személyi adatai: 1886. évben szüle­tett, napszámos, középtermrtü, barna, ismertető jelei: felső álkapssán kiálló fog, bal alsókarján tetevált koszorúban F. L. betű Megtalálásáról Felsőtárkány község elöljáró­ságát kell érfesiteni, 329—1932. számra hivatko­zással. Berettyóújfalu, 1932. december 33. Dr. Fráter sk. alispán. Biharvármegye alispánjától. 9245—1932. Körözés. Kuiszner Ferenc cimének megállapítása szük­ségessé vált. Nevezett körözését elrendelem. Személyi adatai: 1892. november 21-én Tö­visfalu salai járásban született. Atyja: Kuiszner Mátyás, anyja: Germány Gabriella. Nevezett 1921. évben Győrben lakott. Megtalálásáról Vasvármegye alispánját kell értesíteni 11190—1932. számra hivatkozással. Berettyóújfalu, 1932. december 24. Dr. Fráter sk. alispán. A berettyóújfalui járás főszolgabírójától. 70. kih.—1931. Körözés. Szakáll István 33 éves ref. lemezjátékos, volt debreceni lakos, kit fenti számú kih. ítéletemmel jogerősen elitéltem, ismeretlen helyre távozott. Felkérem a hatóságokat, hogy területükön nyomoztatni, feltalálás esetén hivatalomat értesíteni szíveskedjék. Berettyóújfalu, 1932. december 28. Nadányi főszolgabíró.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék