Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1946 (43. évfolyam, 1-9. szám)

1946-04-01 / 1. szám

XLIII. évfolyam 1 szám. Berettyóújfalu, 1946. február hó 1 Biharvármegye Hivatal''’? Lapja ■ ­Előfizetési díj Kiadóhivatal: env hóra 4000 P. alispán) Hivatal Szerkeszti : KECSKÉS BALAZS vm i fölevéitáros Készült : Acs József nyomdájában Berettyóújfalu L. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok Cikkelye Csonka-Biharvarmegve törvényhatósága kisgyülé­­sének Berettyóújfaluban 1946. évi január ho 15. napjan tartott rendes havi ülése jegyzőkönyvének. 1/kisgv. 29. alisp. 1946. szám. Tárgy : Biharvármegye Hivatalos Lapjának megjelentetése. Alispánunk bejelenti, hogy a varmegye ügy­vitelének biztosítására a vármegyei Hivatalos La­pot 1946. január hó 1.-től a vármegyei, járási és községi hivatalok, valamint a vármegye ügye iránt érdeklődők részére megjelenteti. A lap kinyomatasát Ács József berettyo* újfalui könyv- és papírkereskedővel vallaltatta fel. Nevezett kereskedő 1946. január 3.-án benyújtott arajanlatát a kővetkezőkben fogadta el : „Amennyiben a vármegye a Hivatalos Lapot kéthetenként legalább négyoldalas, 100-100 lap­példányban kívánja előállítani, úgy annak egy­szeri előállítási díja 200.000 P. Abban az esetben ha a lappéldányok a négy oldalt meghaladnák, minden további megkezdett oldal a fent- arat 50.000 P.-vel emeli meg " Jelen árajánlat egye­lőre ez év január, február, március hónapokra érvényes. Az előállítási költségeket a községi elöljá­róságok térítik meg. A nem hivatalos egy ének az előfizetési dí| megtérítése mellett szintén megren­delhetik a lapot. A lap szerkesztésével Kecskés Balázs var­megyei főlevéltárost bízta meg. Alispánunk javasolja, hogy a Kísgyűlés a Hivatalos Lap megjelentetését, illetve a bejelen­tést vegye tudomásul. Véghatározat Kísgyűlés alispánunk bejelentését tudomásul veszi és a varmegyei Hivatalos Lap megjelente­téséhez hozzájárul. Erről értesítjük a vm.-i Számvevőséget, Kecs­kés Balazs vm.-i fölcvéltarost és a vni.-i Hiva­talos Lap Szerkesztőséget. Kmf. Jegyezte és kiadta : ür. Takacs s. k. vm. tb. II. főjegyző 111. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények. A Varmegyei Hivatalos Lapban köz zétett rendelkezések a községet és a köz­ségi közegeket külön rendelkezés nélkül is éppen úgy kötelezik, mint az írásban kiadott külön rendeletek. (126.000/1902 B. M. sz r 72 §,) ^ A jegyző a Vármegyei Hivatalos La pót megérkezése után azonnal gondosan áttanulmányozza és megteszi mindazokat az intézkedéseket, melyeket a lapban kö zölt rendeletek és határozatok a községi elöljáróság, vagy a jegyző kötelességévé tettek. (126000/1902 B M, sz. r. 73. §)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék