Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1948 (45. évfolyam, 1-23. szám)

1948-01-01 / 1. szám

XLV. évfolyam! 1. szám. Berettyóújfalu, 1948. január 1. Biharvármegye H ívatalos Lapja Előfizetési üíi eav évre 104 farint Uiad^itivatal: fliispání Hivatal Szerkeszti: KECSKÉS BALÁZS vm. iőlevóltáros Készült: Ács József nyomdájában Berettyóújfalu Belügyminiszter. Szám. 162.987/1947. III. 2. Tárgy : Ipari faanyagok felhasználása. Valamennyi tőevényliatóság első tisztviselőjének , Székhelyeiken Az iparügyí miniszter ur 2262/1947. ein. számú rendeletét tudomás és miheztarlás végett az alábbiakban közlöm. A megrendelő hivatalok közszállítások ki­írásánál a költségvetést űrlap szövegében iletve a műszaki leírásban a fából készült, cikkek nyersanyagai, népi kellő szabatossággal határoz­ták meg. A hazai termelésű faanyagok kihasz­nálása és külföldről behozott faanyagokkal való okozottabb takarékosság érdekében elrendelte, hogy fából készüljenek. (Lehetőleg hazai termésű lombos fából, ha lombos fa a célnak* nem felel meg, * erdei fenyőfából és csak elkerülhetetlen esetben luc- vagy jegenyefenyőből.) Szekrények, asztalok, polcok, ülőbútorok stb, ugyanúgy ké­szíthetők bükk és tölgyfából, mint fenyőfából. Ha kivételes, indokolt okból mégis fenyőfa fel­­használása szükséges, az erdei fenyő általában ugyanúgy megfelelő a célnak, mint egyéb fenyő­fajták. Az építkezéseknél, különösen pedig az épületasztalos munkáknál (ablak- és ajtószárny készítése) az erdei fenyő nagy gyanta tartalmá­nál fogva jobb is, mint a soványabb szövetű luc- és jegenyefenyő. Bútorok készítésénél a legnagyobb mértékig alkalmazni lehet a rétegelt enyvezett lemezt és a kész bútorlapot, amely­ben a hazai nyárfa nagy százalékban felhasz­nálható Fenyőfából, különösen pedig luc és jegenyefenyőből készült cikkek megrendelését, amennyiben azok más faanyagokkal pótolhatók még akkor sem engedem meg, ha az ajánlattevő iparos a közszállitás ' teljesítéséhez szükséges faanyagokkal rendelkezik is, mert a fenyőfa fel­használásánál a legmesszebbmenő takarékosság szükséges olyan iparcikkek előállítása céljára, amelyek lombosfából nem készíthetők. Budapest, 1947. december hó 15. A miniszter rendeletéből: dr. Szentgyörgyi István sk. miniszteri osztályfőnök. Bihar vármegye alispánja. Távbeszélő száma 5. 15.608/1947. szám. Az óllamépitészeti hivatalnak, Valamennyi községi Előjérósagnak, Székhelyükön. Tudomásulvétel és alkalmazkodás végett kiadom. Berettyi újfalu, 1947. évi december hó 29. dr. Nyitrai Lajos s. k. alispán. ' ' ■ —---------­Belügyminiszter. V. V. Markó u 16. Telenfon 123 540. Szám. 165.448/1947 Hl. 2. Tárgy : Közszáílilásoknál iparjogositvány Cégjegyzékkivonat, címpéldány be­nyújtásának módja. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének, Székhelyeiken A Magyar Ásváoyolajfinomitók Országos Egyesülete azzal a kérelemmel fordult az ipar­ügyi miniszter úrhoz, hogy az egyesület tagjai, mint nyilvános számadásra kötelezett részvény­­társaságok, - és így kétségtelenül iparjogositvány­­nyal rendelkező bejegyzett cégek - mentesülje­nek az iparígazolván, cégjegyzékkivonat és cím­példány minden egyes közszállitásná! történő be mutatásának kötelezettsége alól. Az ipaiügyi miniszter úrral egyetértésben, az okiratok beszerzésével járó idővesztesség és ' költség csökkentése végett hozzájárulok ahhoz, hogy a vállalkozók közszállitásoknál iparjogosit­­ványuknak .csak az illetékes elsőfokú iparható­ság által hat hónapnál nem régebben hitelesített másolatát csatoljak be. Á cégjegyzékkivonat he­lyett elégséges hitelesített másolatának s a cím­példány helyett hitelesített fénymásolatának csa­tolása. A megrendelő hivatalok az ipazjogositvány egyszerű, - a vállalkozó által készített és hite-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék