Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1949 (46. évfolyam, 1-24. szám)

1949-01-01 / 1. szám

XLVI. évfolyam 1. szám. Berettyóújfalu, 1949. jan. 1 Biharvármegye Hivatalos Lapja Előfizetési dii egy évre 104 forint Kiadóhivatal: fltispáoi Hivatal Szerkeszti: KECSKÉS BALÁZS vm. főlevéltáros Készüli: Ács József nyomdájában Berettyóújfalu a VÁRMEGYE TELEFOKSZfiMfli: Főispán: 3. — iillspán: 5. --Eiöadök : 125, 126, 127. Cikkelyei Biharvármegye törvényhatósági bizottsága Berettyóújfaluban, 1948 évi november hó 4. aapján tartott rendes közgyűlése jegyzőköny­vének. 177. közgy.—14.565. alisp. 1948. szám. Tárgy : Biharvármegye háztartási alapjának 1949. évi költségvetése. Véghatározat A th. kisgyülés javaslata alapján a várme­gyei háztartási alap 1949. évi költségvetését úgy a rendes kezelésben, mint annak átmeneti és beruházási kezelésében tételesen is felsorolt szükségletekkel együtt szükségesnek és helyes­nek elfogadjuk és annak főösszegét a rendes átmeneti beruházási összes kezelésben forint 1,145.006 106.619 220 000 1,471.625 szükséglettel, 654.640 — — — — 654.640 fedezettel, 490.366 ÍÖ6 6Í9 22ÖÖÖÖ 816.985 hiánnyal megállapítjuk. A költségvetés előterjesztése során beje­lentett és tb. határozattal esetleg külön le nem tárgyalt, uj, vagy már részben az előző évi költségvetésben is biztosított átmeneti és rend­kívüli hitel-előirányzatokat, igy különösen a berettyóújfalui és sarkadi járási székházak, va­lamint a vármegyei tisztviselőtelep épületeinek tatarozására, illetve további romlásának meg­előzésére, a vármegyei székház belső átalakítá­sára, zászlók beszerzésére és a th. közgyűlési terem berendezésére, irodai bútorok, írógép és számológép beszerzésére, a Bíharvármegyei Kis vasútépítő és Fenntartó Szövetkezetnél további részjegyek jegyzésére és végül a vármegyei közkórház fehérnemű, kórházi ruha és műszer hiányok pótlására felvett előirányzati összegek költségvetési biztosítását tudomásul vesszük és elfogadjuk. Felhatalmazzuk alispánunkat, hogy a tiszt­viselők és egyéb alkalmazottak rendkívüli mun­kadijára és jutalmazására, valamint segélyezé­sére felvett hitelösszegek felett a törvényes ren­delkezések keretein belül, a népjóléti, szegény­ügyi és kulturális célú segélyek kiutalásánál pedig az esetenként 500 Ft. meg nem haladó összegek folyósítása felől szabadon rendelkez­hessen Az utóbbi hitelkeretek terhére történő kiutalásoknál csupán az évi 500 Ft. összeget elérő, vagy meghaladó segélyek és támogatá­sokhoz tartozik a th. hisgyülés határozatát ki­kérni. E határozatunkat a vármegyei hivatalos lapban meghirdetni rendeljük azzal, hogy ellene a közzétételt követő 8. naptól számított 15 na­pon belül a Belügyminiszter úrhoz címzett s Alispánunknál beadható felebbezéssel lehet élni. Határozatunkat az e tárgyban kiadott 193 268/ 1948. III. 1-2. B. M. számú leirat rendelkezései­nek megfelelően a jogerő bevárása nélkül a Belügyminiszter úrhoz sürgősen felterjeszteni rendeljük. Erről alispánunkat az iratok kiadása mel­lett, további eljárás végett, a vármegyei Szám­vevőséget és a vármegyei Hivatalos Lap szer­kesztőjét értesítjük. Kmf. Jegyezte és kiadta : dr. Ormay Géza sk. vm. jegyző. 128. közgy.—14 059 alisp. 1948. szám. Tárgy ; Vármegyei székház portása termé­szetbeni lakásának fűtése és világítása. Véghatározat Biharvármegye th. közgyűlése Vass Imre váa altiszt részére a hivatalos óján túli portási szolgálat ellátásáért fűtési évszakonként 7 és 1/2 mázsa tűzifának, valamint 1 helyiség vilá­gítása céljából 1 drb. 40 wattos izzónak a vár­megyei székház áramkörébe való bekapcsolása utján történő természetbeni fűtési és világitási juttatást kimondja. Kmf, Jegyezte és kiadta : dr, Ormay Géza sk. vm. jegyző,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék