Biserica şi Şcoala, 1923 (Anul 47, nr. 1-52)

1923-04-02 / nr. 14

Anul XLVI­. Arad, 2|­5 Aprilie 1923. Nr. 14 BISERICA ŞI ŞCOALA REVISTĂ BISERICEASCĂ, ŞCOLARĂ, LITERARĂ ŞI ECONOMICĂ. ABONAMENTUL: Pe un an .................. ........................40 Lei Pe jumătate de an _ _ _ _ 20 Lei. Apare odată în săptămână. DUMINECA, REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA. Arad, Strada EMINESCU Nr 35. Telefon pentru oraş şi judeţ Nr. 266. Nr. 327/923. Circular către toate oficiile protopresv­­erale şi parohiale de sub jurtSan­cţiunea Consistorului ort. român din Arad. Cele mai înalte aşezăminte de cultură re­ligioasă şi naţională ale Diecezei Aradului, cari sunt institutul teologic şi Şcoala normală, îşi au acum, tipărită gata, istoria lor, sub titlul de „Istoria Şcoalei normale (preparandia) şi a Institutului teologic ort. român din Arad“, lucrată de P. Dn. Domn Dr. Teodor Botiş, directorul seminarului teologic şi al şcoalei normale, Editura Consistorului epar­hial Arad, 1922. Avem aşadar o lucrare, din care se re­­oglindeşte trecutul de 110 ani al şcoalei noastre normale şi fostul centenar al Institutului teo­logic, ca o dovadă a bunelor străduinţe spre lumină din partea generaţiilor anterioare. Lucrarea aceasta, gătită conştiencios, cu­prinzând 738 pagini în format cvart pe hârtie velină, merită toată atenţiunea celor ce vor să cunoască străduinţele culturale, desfăşurate în acest colţ primejduit odinioară al Românismu­lui, precum şi greutăţile cari aveau să le în­frunte înaintaşii noştri. Când aducem aceasta la cunoştinţă, pof­tim şi rugăm pe P. O. Părinţi protopopi şi pe Onorata Preoţime să o facă aceasta lucrare, cunoscută în cercul lor de activitate. Mai cu seamă apelăm la acei Preoţi şi învăţători, cari au terminat aceste şcoale la noi, să-şi pro­cure aceasta Istorie, în care sunt introduşi cu numele toţi absolvenţii acelor două institute, mai ales că din partea Consistorului, care o editează, s’a fixat un preţ prea moderat între împrejurările de azi, de 140L,de un exemplar. Tot astfel se aşteaptă­­şi de la comunele noastre bisericeşti, mai cu seamă de la cele mai cu stare, ca necondiţionat să o procure şi să o încorporeze în Biblioteca parohială, în­­grijindu-se totodată şi de legarea sau com­pactarea ei, ca să nu se deterioreze. Aducem la cunoştinţă mai departe, că am luat măsuri şi pentru compactarea câtorva exemplare. Compactarea se va face la Com­­pactoria Diecezană în preţul de câte 20 Lei exemplarul. Comandele ce vor fi de a se face, se vor adresa Librăriei noastre diecezane de aici, căreia i­ se va trimite preţul de 140 Lei de exemplar, plus spesele de poştă, precum şi alţii 20 Lei de compactare, dacă cineva ar vrea exemplar compactat. Arad, sed. Cons. a Sen. Şcol. 16 Febr. (1 Martie) 1923. Din încred. Prea Sf. Sale Domnului Episcop: Mihaiu Păcăţian ases. ref. Cons. Alegerea noilor episcopi. Aşa numitul, mare colegiu electoral, format din parlamentari şi din membrii sinodului şi ai consisto­rului bisericesc, s-a întrunit în 29 Martie a. c. la ca­meră să aleagă şase episcopi în locurile vacante. După oficierea serviciului divin la Mitropolie, membrii trec în incinta Camerei, unde I. P. S. Sa Mitropolitul primat ocupând fotoliul prezidenţial de­schide adunarea. Constituindu-se biroul s’a procedat la alegere. S’au proclamat aleşi următorii: La eparhia de Roman: Lucian Triteanu cu 238 voturi din 246 votanţi; La eparhia Buzăului: Pr. Gh. Niculescu; La eparhia Dunării de jos: Iacob Antonovici. La Constanţa: Pr. Ilie Teodorescu; La Hotin : Ep. Visarion Puia ; La Cetatea­ Albă: Prof. Dr. Nic. Cotlarciuc. Arhim. Iuliu Scriban a obţinut 11 voturi. Parlamentarii basarabeni, fără deosebire de par­tid, au depus la biroul marelui colegiu o declaraţiune, unde se protestează contra faptului prin care „se violează cu desăvârşire dreptul bisericii basarabene de a-şi alege chiriarhii“. In semn de protestare, par­lamentarii basarabeni nu au participat la vot şi s-au retras din marele colegiu. „ Felicităm călduros pe noii episcopii ai bisericii ortodoxe. Tot ce regretăm din adâncul inimii noastre că un bărbat de cultura şi vrednicia păr, arhimandrit I. Scriban, nu a întrat între cei aleşi. Dureros!

Next