Bolond Istók, 1888. (11. évfolyam, 1-53. szám)

1888-04-29 / 18. szám

Sternberg Ármin hangszergyára Budapesten, VII., Kerepesi út 36. sz. (a Rókus-kóryházzal szirtiben.) Mindennemű hangszerek, harmonika és harmonium sttgára és legnagyobb választékú raktára. Valódi olasz és belföldi hurok. A legújabb, feltűnést keltő mecha­nikai szalon-hangszerek, mint Ariston, Herophon, Orpheus, Simphonion, Phönix főraktára. — Legújabb­ harmonikafuvola 12 bil­lentyűvel, kellemes han­gokkal, mely azonnal meg­tanulható és játszható. — Igen kedves mulatóeszköz bárki részére. Ára 2 frt. Hangszerek javítása jutányo­san teljesíttetik. Ócska hangszerek újakra becseréltet­nek. 200 képpel díszített nagy hangszer-katalógus kívá­natra ingyen és bérmentve küldetik. — Harmonika- és harmoniumról külön képes árjegyzék kérendő. L­egújabb illatszer. LEGÚJABB ILLATSZER LEGTARTÓSABB ILLATSZER &X&miX5 £0ft££ LEGJOBB ILLATSZER LEGELEGÁNSABB ILLATSZER Üvegje 1 frt 50 kr., 2 frt 50 kr., 5 frt. DULLER J. illatszer és pipereszappan gyáros. — Gyári raktár: Koronaherczeg - utcza 2. Hazánk legkedveltebb szénsavdús S­AVANYUVI Z E­GNE& Sfő-6 fensége József főfherczeg és 6 felsége Milán szerb királyi asztalán rendes Italul szolgál. Hitű­nő szolgálatot tesz az emésztési zavaroknál* —-~- Legjobb asztali és üdítő ital. " ■--­Borral használva kiterjedt kedveltségnek örvend. | Évi szállítás 2 millió palaczk. Őri*, főraktár lí^-1 U m. kir. is szert I Budapesten:­­Kill“Sím II kir. udv. szállító ! Úgyszintén kapható minden gyógyszertárban, fűszer kereskedésben és vendéglőben. ■■ rr ORITNICZill GYÓGYFÜRDŐ Liptómegye, vasúti állomás Rózsahegy. Évad-megnyitás május 15-én. Ásványv­iz-gyógym­ód, fe­nyő­fü­rdők, juh savó, hidegviz­­gyógymód. Elsőrendű gyógyhely gyomor- és bélbetegsé­­g­ek, máj- és lepdaganatok, aranyeres bá tilalmak, sáp­kór, asthma és id­eg­esség ellen. Messze mértföldekre elterülő fenyveseinél fogva Páratlan levegőjű, klimatikus gyógyhely. P­osta, távirda-állomás és gyógytár helyben. — Fürdőorvos: Dr. Ormai József. Menettérti jegyek 331/3°,k­árleengedéssel, az elő­szolgál sokra megrendelést elfogad a fürdőigazgatóság. nni-Elegáns és fiu-ruhák a legjobb és legdivatosabb szövetekből, jól dolgozva, bá­mulatos olcsón, csak a 20 év óta fennálló, jó hirnevü Presburger Vilmos czégnél, Budapest, király -utcza 26. Felöltő __ —10—20 írzig MentschikofF— 12—20 « Öltönyök__ —12—24 « Sacco __ __ 6—15 « Nadrág ..............4—10 « Fiufelöltő — 6—10 « Fiuöltönyök — 8—15 « Gyermeköltönyök 3— 8 « Megrendelések mérték sze­rint finoman kiállítva. Vidéki megrendelések pontosan tel­jesítetnek. — Nagy választék posztó és gyapjú-szövetekben gyári árakon.­­ és hashólyagok, franczia gyárt­mány (ártalmatlanságért jótállás), orvosi tekintélyek és szaklapok által megbeszélve és különösen ajánlva. Tuczatonkint 60 kr., 1, 2, 3, 4 és 5 forint. — Capottes Americains tcrtja 2 forint. — Safeti Sponges női óvszerek, Prof. Lister módszere, tcztja 1, 2, 3 és 4 frt. — Újdonságok: Pelyporus avantage 2 frt. Újon javított női óvszer 1886. évi márcz. 22-dike óta forgalomban, nagy előnyökkel bir nagy ked­­veltség miatt. — Valódian csak Feitel Lipót-in­ír kapható Wien, I. Bez., Kärnt­nerstrasse Nr. 63, császári kir. kereskedelmi törvényszékileg bejegyzett czég és Paris, 13. Rues petites Ecuries, kész­pénz vagy utánvét mellett. Egyet­len párisi képviselet Ausztria-Ma­­gyarország részére. — Árjegyzék ingyen. — Egy teljes, használ­ható 10 drbot tartalmazó minta­­collectio 2 frt 30 kr. Kávéház-megnyitás. Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, miszerint a volt Rosner-féle kávéházat, Ká­roly - körút Károly-utcza sarkán, megvettem és szombaton április 28-án megnyitottam. Amennyiben költséget nem kíméltem ezen helyiséget a jelen kor igényeinek megfelelően berendeztetni, kitűnő ventilatióval és a legjobb tekeasztalokkal elláttattam. Törekvésem oda fog irányulni, hogy a legjobb kávé­házi italok kiszolgáltatása, valamint számos bel- és kül­földi hírlapok tartása által igen tisztelt vendégeim teljes megelégedését kiérdemeljem. Naponta estek­ zene, Pich­ler József kedvelt zenekara által. Karmester Nohn József. Számos látogatást kérve, tisztelettel Salzer Ignác­, kávés. 50 Zg s I légi­ken, Zóilyomm­­egyéb­en Magyarország kitűnő új savanyúvize, hajtható BRÁZAY KÁLMÁN nagykereskedőnél és főraktárosnál Budapesten, IV. ker., Múzeum­ körút 23. szám alatt és a forráskezelőségnél: vasút-, posta- és távirda állomás Véghles-Szalatna (Zólyom megye). A véghlesi «VER­A»-forrás vizét Dr. Lengyel Béla egyetemi r. tanár és az ásványvíz vegyelemző intézet igazgatója elemezte és szénsavas alkaikus vasas savanyuviznek találta, a­mely tisztasága és nagy mennyiségű szénsavas nátrium, szénsavas vas és szénsavas mész tartalma által, a legtekintélyesebb orvosok véleménye szerint gyomorbaj­oknál, túl­ságos gyomorsav, gyomorégés, gyomorgörcs, idült gyomortakar, idült hörg- és gégehurutnál, vérszegénység (sápkór) és ebből eredő ideges­ségnél, görvélykór, hólyaghurut, húgyhomok és húgykő stb. bajoknál igen előnyösen használható, valamint üdítő viznek is egyedül, borral vagy cognak­­kal stb. keverve, kitűnően megfelel, a bort nem festi. A modern elvek szerint berendezett forrás, közvetle­nül a trachyt-sziklából fakad és igen bővizű ; szerves anyagtól és talajvíztől egészen ment, s a környék lako­sai emberemlékezet óta mint a leghathatósabb gyógy­vizet és üditő italt élvezik. A töltögetés nem mint más ilyen forrásnál vagy sa­­vanyuviz - kutaknál szivattyúzás hanem közvetlen az erős lefolyás által történik. Az üvegek a Siemens-féle gyárból valók, a lehető legjobban vannak dugaszolva és töltögetésök a leggondosabb. Árak Budapesten: Egy literes üveg­ frel 17 kr. Fél literes üveggel 14 kr. Árak Végl­tesen: Egy literes üveggel 17 kr. Fél literes üveggel 10 kr. csomagolás nélkül.

Next