Bolond Istók, 1888. (11. évfolyam, 1-53. szám)

1888-04-29 / 18. szám

Sternberg Armin haugszergyára Budapesten, VII., kerepesi út 36. sz„ (a Rókus-hói•házzal szirtiben.) Mindennemű hangszerek, harmonika és harmonium jjjyára és legnagyobb választékú raktára. Valódi olasz es belföldi hurok. A legújabb, feltűnést keltő mecha­nikai szalon-hangszerek, mint Ariston, Herophon, Orpheus, Simphonion, Phönix főraktára. — Legújabb! harmonikafuvola 12 bil­lentyűvel, kellemes han­gokkal, mely azonnal meg tanulható és játszható. — Igen kedves mulatóeszköz bkrki részére. Ára 2 frt. Hangszerek javítása jutányo­sán teljesittetik. Ócska hansszerek újakra becseréltet­nek. 200 képpel díszített nagy hangszer-katalógus kívá­natra ingyen és bérmentve küldetik. — Harmonika- és harmoniumról külön képes árjegyzék kérendő. Liegnjabb illatszer. LEGÚJABB ILLATSZER LEGTARTÓSABB ILLATSZER &X&miX5 £0ft££ LEGJOBB ILLATSZER LEGELEGÁNSABB ILLATSZER Üvegje 1 frt 50 kr., 2 frt 50 kr., 5 frt. DULLER J. illatszer és pipereszappan gyáros. — Gyári raktár: Koronakerczeg - utcza 2. Hazánk legkedveltebb szénsavdús SAVANYUVI Z E GNE& Sfő-6 fensége József főfcerczeg és 6 felsége Milán szerb királyi asztalán rendes Italul szolgál. Hitiinő szolgálatot tesz az emésztési zavaroknál* —-~= Legjobb asztali és üdítő ital. " ■--­Borral használva kiterjedt kedveltségnek örvend. | Évi szállítás 2 millió palaczk. Őri*, főraktár lí^-1 U m. klr. is szert I Budapesten: -Kill“Sím II kir. udr. szállító | Úgyszintén kapható minden gyógyszertárban, fűszer kereskedésben és vendéglőben. ■■ rr ORITNICZfll GYÓGYFÜRDŐ Liptómegye, yasnti állomás Rózsahegy. Évad-megnyitás május 15-én. Ásványv iz-gyógym ód, fe nyő-fű rdók, juh savó, hidegviz­­yyóyymád. Elsőrendű yyógyhely gyomor- es bélbetegsé­­f/ek, máj- es lepdaganatok, aranyeres bá tilalmak, sáp­kór, asthma és id'ey esség ellen. Messze mértföldekre elterülő fenyveseinél fogva Páratlan levegőjű, klimatikus gyógyhely. — osta, távirda-állomás és gyógytár helyben. — Fürdőorvos: Dr. Ormai József. Menettérti jegyek 331/3°,< árleengedéssel, az elő­szolgál sokra megrendelést elfogad a iürdöigazgatóság. nri-Elegáns és fiu-rnhák a legjobb és legdivatosabb szövetekből, jól dolgozva, bá­mulatos olcsón, csak a 20 év óta fennálló, jó hirnevü Presburger Vilmos czégnél, Budapest, király -uteza 26. Felöltő __ —10—20 írtig MentschikofF— 12—20 « Öltönyök__ —12—24 « Sacco __ __ 6—15 € Nadrág ..............4—10 « Fiufelöltő — 6—10 « Fiuöltönyök — 8—15 « Gyermeköltönyök 3— 8 « Megrendelések mérték sze­rint finoman kiállítva. Vidéki megrendelések pontosan tel­jesítetnek. — Nagy választék posztó és gyapjú-szövetekben gyári árakon. h és halhólyagok, franczia gyárt­mány (ártalmatlanságért jótállás), orvosi tekintélyek és szaklapok által megbeszélve és különösen ajánlva. Tuczatonkint 60 kr., 1, 2, 3, 4 és 5 forint. — Capottes Americains tcztja 2 forint. — Safeti Sponges női óvszerek, Prof. Lister módszere, tcztja 1, 2, 3 és 4 frt. — Újdonságok. Pelyporus avantage 2 frt. Újon javított női óvszer 1886. évi márcz. 22-dike óta forgalomban, nagy előnyökkel bir nagy ked­­veltség miatt. — Valódian csak Feitel Lipót-iiiíi kapható Wien, I. Bez., Kärnt­nerstrasse Nr. 63, császári kir. kereskedelmi törvényszékileg bejegyzett czég és Paris, 13. Rues petites Ecuries, kész­pénz vagy utánvét mellett. Egyet­len párisi képviselet Ausztria-Ma­­gyarország részére. — Árjegyzék ingyen. — Egy teljes, használ­ható 10 drbot tartalmazó minta­­collectio 2 frt 30 kr. Kávéház-megnyitás. Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, miszerint a volt Rosner-féle kávéházat, Ká­roly - körút Károly-utcza sarkán, megvettem és szombaton április 28-án megnyitottam. Amennyiben költséget nem kíméltem ezen helyiséget a jelen kor igényeinek megfelelően berendeztetni, kitűnő ventilatióval és a legjobb tekeasztalokkal elláttattam. Törekvésem oda fog irányulni, hogy a legjobb kávé­házi italok kiszolgáltatása, valamint számos bel- és kül­földi hírlapok tartása által igen tisztelt vendégeim teljes megelégedését kiérdemeljem. Napontaesteli zene, Pich­ler József kedvelt zenekara által. Karmester Nohn József. Számos látogatást kérve, tisztelettel Salzer Iynácx, kávés. 5=Zg s I légiiken, Zíilyomiiiegyélien Magyarország kitűnő uj savanyuvize, hajtható BRÁZAY KÁLMÁN nagykereskedőnél és főraktárosnál Budapesten, IV. kér., Muzeum-körút 23. szám alatt és a forráskezelőségnél: vasút-, posta- és távirda állomás Véghles-Szalatna (Zólyommegye). A véghlesi «VER A»-forrás vizét Dr. Lengyel Béla egyetemi r. tanár és az ásványvíz vegyelemző intézet igazgatója elemezte és szénsavas alkaikus vasas savanyuviznek találta, a mely tisztasága és nagy mennyiségű szénsavas nátrium, szénsavas vas és szénsavas mész tartalma által, a legtekintélyesebb orvosok véleménye szerint gyomorbaj oknál, túl­ságos gyomorsav, gyomorégés, gyomorgörcs, idült gyomortakár, idült hörg- és gégehurutnál, vérszegénység (sápkór) és ebből eredő ideges­ségnél, görvélykór, hólyaghnrut, húgyhomok és húgykő stb. bajoknál igen előnyösen használható, valamint üdítő viznek is egyedül, borral vagy cognak­­kal stb. keverve, kitünően megfelel, a bort nem festi. A modern elvek szerint berendezett forrás, közvetle­nül a trachyt-sziklából fakad és igen bővizű ; szerves anyagtól és talajvíztől egészen ment, s a környék lako­sai emberemlékezet óta mint a leghathatósabb gyógy­vizet és üditő italt élvezik. A töltögetés nem mint más ilyen forrásnál vagy sa­­vanyuviz - kutaknál szivattyúzás hanem közvetlen az erős lefolyás által történik. Az üvegek a Siemens-féle gyárból valók, a lehető legjobban vannak dugaszolva és töltögetésök a leggondosabb. Árak Budapesten: Egy literes üveg-fjei 1« kr. Fél literes üveggel 14 kr. Árak Véglilesen: Egy literes üveggel 17 kr. Fél literes üveggel 1* kr. csomagolás nélkül.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék