Pap Dénes: A magyar nemzetgyülés Pesten 1848-ban 2. (Pest, 1866)

LV. ülés az alsóházban sept. 18-án. A nemzet- s Európáhozi nyilatkozványok sürgetése

263= LV-ik ülés az akóházban sept 18-4a. A jegyzőkönyv hitelesittetett. Szentkirályi M. A ministerelnök igen el lévén fog­lalva, általa kéri a házat, miszerint a szőnyegen levő tör­vényjavaslathoz egy §-t szíveskedjék adni a ház, melyben a ministeriumnak hagyassák meg, hogy a kifejtett elvek nyo­mán egy tervet kidolgozni tartozzék, mely szerint a kama­tok fizetése, és a tőkék törlesztése a status által eszközöl­tessék s ezen tervet terjeszsze a legközelebbi országgyűlés elébe. Hetyey a nemzethez bocsátandó proclamatió kidol­gozását nem választmányra, hanem egyes egyénre kívánná bízatni. — Dedinszky legjobb proclamatiónak tartaná az úrbéri viszonyok azonnali megszüntetését. — N y á r y szinte tettel akarja a népet meggyőzni, és szerinte igyekezni kell, hogy a katonaság azon mennyiségben, mint a ház megszavazta, minél előbb kiállittassék. Lukács S. indítványozza, hogy a nemzethez inté­zendő proclamatióval, melyben Jellachich ...... és a ca­marilla minden incitatióinak kifejtése foglaltassák, egy óráig se késsék g ház, és azt az ország minden vidékén millió példányokban kell szétosztani, mert máskép mikor mi e részben kötelességünket elmulasztottuk, az ellenségnek a legtágabb kaput nyitottuk, hogy a haza leghübb lakosait a törvényhozás ellen felizgassa, Nyáry és Bartos a proclamatió mellett az urbéri­­ségek megszüntetését is sürgeték. — Nozdroviczky a szőlődézma mellett az irtványföldek után járó dijat és az úgynevezett kisebb királyi haszonvételeket is kívánja meg­szüntetni. Ezután napi rendre térvén a ház, a kármentesítési tör­vény 2. §-a a) pontja hosszas vita után következőleg álla­píttatott meg: az a) pont rendelete alá esnek a már magán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék