Makray Aladár: Kossuth Lajos levelei Bem altábornagyhoz 1849. évi márcz.-jun.-ig (Pest, 1870)

A kormány-elnök Bem tábornok urhoz, a magyar-erdélyi hadsereg főparancsnokához

A kormány­elnök Bem tábornok úrhoz, a magyar-erdélyi hadsereg főparancs­nokához. Főhadiszállás Czibakháza, márcz. 17. éjfélkor. Tisztelt Tábornok Ur! őszinte örömmel veszem e pillanatban Önnek nagybecsű tudósítását, Szeben márcz. 11. éjjelén történt bevételéről. Határtalan hálával és a hálás elismerés legben­­sőbb érzetével hajolok meg ön előtt, Tábornok Úr. -Isten áldja meg Önt! a mint önt hálás nemze­tem áldani fogja. Legyen szabad a szent ügy érdekében, melyért Ön oly dicsőségesen harczol, kérnem Önt, hogy az áruló szászokkal ne bánjék oly nagylelkűen. , Az........................osztrák ház . .............................. . . . . nyakunkra hivta az oroszokat. — és.............. .................e népjog-ellenes segély után, a márczius 6-diki manifestum által Magyarország és Erdély Kossuth levelei. J[

Next