Molnár János: Régi jeles épületek (Nagy-Szombat, 1760)

Első könyv a Paraditsomnak kertéről

Első Könyv. más gyönyörűséges helyre által - tétetett , melíyet lilén vagy a’ földön, vagy a’ levegő égen néki kí­­fzített ; és ugyan-is Illyés-is oda ragadtatott az özön-víz után. * TIZEN-ÖTÖDIK RÉSZ, A’ Paraditsomnak gyönyörűségéről a’ Pogányok-is tudtak valamit. A’ kígyóról * és általa meg-ejtett Éva Anyánk­ról jeles enilckezet vagyon a1 régi Pogányok­­tól írt könyvekben. Plutarkus nagy Sándornak éle­téről írván, egy Görög fzokásról emlékezik,és azt mondja: hogy néha öfzve gyűlvén a’ Görögök az Illeni fzolgálatra kígyót mütatának , és Évát kiál­tanak vala : ezt a’ fzokáíl meg-fontolván Aleksán­­dria-béli Kelemen felőle így folytattja fzavát: A’ Menala-béli Dénes avagy Bákkus fzolgálatjára, és tifzteletére fzenteltetett mulatságban kígyókkal ko­ronázzák fejeket, és nagy ordítáífal Évát emleget­nek: azt az Évát jelentvén tudni-illik, mellynek vétke által meg-vefzett efzünk, és a' fok nyomorű­­ság-reánk fzállott. Hafonló-képen fzóll e dologról Katullus Poéta-is Peleus menyegzőiről írt könyvé­nek 40 * De Henoeh, Cornel. aLapid. in Gencí. c. 5. pag. 103.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék