Molnár János: Régi jeles épületek (Nagy-Szombat, 1760)

Második könyv a Noé bárkájáról

66 műségét az írásból ki-tanúiyuk : a’ 'Zidó Bibliá­ban az a1 fa Gofernek neveztetik ; de ennek beto fzerént-való ki-magyarázásábati fok verfengés va­gyon : holott ez a1 fzó tsak egyfzer találtatik az írásban, ’s ki Tziprus, ki Tzedrus fára magya­rázza, máfok ezen a’ fzózaton némelly négy fzegle­­tű,vagy rodhatatlan fát értenek. Tziprus fát ki-vévén, az Örmények határán az épületre, más egyéb alkalmatos fát alig találha­tott Noé Pátriárka. Nagy Sándor-is midőn Ba­bilóniában gállyákat kéfzíttetne , Afliriába küldöt­te az Embereit ,Tziprus-fa gyűjtéséért, holott Babi­lon várofa-körül fzert reá nem tehetett. * ** De az-is hihető, hogy az Úr az épületre vá­­laíztandó fának a’ nemét egéfzien Noé Pátriárka efzére bízta, és egyedül azt akará meg-hadni né­ki, hogy akár minéraű fát fogna válafztani , de annak meg-gyalulására nagy gondja lenne , hogy azokat könnyebben öfzve enyvezhetné, a’ mint Salianus éfzre vefzi az ó Teftamentom történeti­ről írt könyvének hatvan kettődik levelén. * * Kaimét Mojfes első könyvét fejtegetvén azt véli, hogy Noé Pátriárka nem tsak enyvel, ha­nem Második Könyv. * Arianus L. 7. ** Salianus Annál. Ecclcf. Epitome pag.62.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék