Erdélyi László: Magyar Művelődés Történet I. korszak. Ősi művelődés Kr. u. 1000-ig (Kolozsvár, 1915)

Előszó

Előszó. kézikönyv kiadásának legjobb igazolása az, hogy hallgatóim a félévi eredményről sok­kal szebb sikerekkel számolnak be most, mint előbb. A szorgalmasabbak ezentúl is jegyez­­getnek, de ez a jegyzés az előadás kinyom­tatott anyagának előzetes átnézése után már szabatosabb és csak a kiegészítő magyarázatokra szorítkozik. Tökéletes kézikönyvet adni ma, mikor az új tudomány, a magyar művelődéstörténet még megalkotásra vár, lehetetlen. Egyelőre meg kell elégednünk a történeti irodalmunkban im­már felszaporodott, sokféle értékű művelődéstörténeti adatok •összegyűjtésével, megrostálásával és mindvégig következetes rendszerbe való összefoglalásával. Maradandóbb becsű kézi­könyvet egy ember majd csak akkor írhat e téren, ha kor­­szakonkint átvizsgálják szakemberek munkafelosztással Magyar­­ország történetének forrásait és ugyanazok, kik az egyes kor­szakok forrásaiba jól beleélték magukat, minden érdemleges adatot kellő kritikával megismertek, regesztáztak, egyszersmind fel is dolgozzák. Tervszerű vállakózással néhány év szorgos .munkája megteremtheti így Magyarország művelődéstörténeté­nek mindenkorra alapvető, maradandó, klasszikus becsű for­rásművét, amelyet aztán már könnyű lesz további részlettanul­­mányokkal tökéletesíteni és másrészt kisebb művekben, szebbnél­­szebb alakban összefoglalni, népszerűsíteni, közkinccsé tenni. Addig is kötelességünk a rendszer megalkotására fölhasz­nálni a magyar történeti és rokontárgyú irodalmak művelődés­­történeti anyagát, megállapításait, az egyes korszakok önálló tanulmányozásában gyűjtött tapasztalatokkal együtt, hogy a speciális részletmunkák legjava és az összefoglaló rendszere­zés egymást fokról-fokra támogassák a tökéletesedésben. Ha

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék