Fényes Elek: Magyar országnak, 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben 2. (Pest, 1837)

Nyitra vármegye

ΝΥΠ’ΙΙΑ VARMEGYE. 5­63 tartására ő tartozik ügyelni. A’ síkságon a’ jobbágy igen kevés juhot tart, annyival többet a’ hegyekben, hol a’ sajt és túró fő élelme a’ népnek. Sertés a’ gazdáktól annyi tartatik, a’ mennyi házi szükségre elég, és így az egész népesség’ számára elégtelen. A’ kecsketartás tilalmaztálik. Szárnyas házi állatokból leginkább szeretik a’ gazd­­asszonyok a’ ludat szapon­tani, azután a’ tyúkokat,; de kevés kácsát és pókát, ’s még kevesebb galambot tartanak.­­— Fáczolnyos kertek több helyen vannak, u. m. Jókőn, Ürményben, Tótmegyeren, Mocsonokon, Holicson , Új­lakon ’s a’ t. Vad szárnyas állatokból túzok, gólya, vadliba csak a’ déli róna tájékokon jelen meg; vadkácsa , snef, bibicz , szárcsa a’ Zsitva — Vágh — ’s falorvamelléki nádas kákás helyeken. Ellenben fajdtyúkok , császár madarak kirekesz­­tőleg az éjszaki rengeteg erdőkben ’s hegyekben tanyáznak. Húros — fenyvesmadarat fognak ugyan eleget az északi ló­tok, de ollyatt sokat nem, mint a’ thúrócziak, és trencse­­niek. — Közönséges négylábú vadállat, p. o. róka, farkas, nyúl ’s a’ t. itt szinte , mint másutt mindenütt tartózkodik, de medve csak néha ballag által a’ thuróczi havasokból; valamint a’ Morva ’s Vágh mellett talált vidrák mind in­kább ritkább vendégek kezdenek lenni. Vaddisznó nagy és jó ízű lövetik a’ tavarnoki és temetvényi erdőkben; to­vábbá a’ gr. Erdődyné’ jókai vadaskertjében esztendőn­ként 120 darab. Szarvasok, őzek, dámvadak több vadas­kertekben tápláltatnak. — Ibolicson ritkaságért egynéhány darab hód is (kásztor) neveltetik. A’ méhtenyésztés bár nagyon el van terjedve az egész megyében , még is a’ tulajdon szükségére nem elég méz és viasz produkáltatik ; minek oka egyedül a’ vele való bánás, melly a’ régi szokás után­­megyen. Lehet mindazáltal egy két helyen rationaliter elrendelt méhesházakat látni, mint p. o. b. Mednyánszky Alajosnál Vészelén, ’s a’ nad­­lányi plébánosnál, ’s a’ t. A’ selyembogár tenyésztés olly csekély, hogy említést sem érdemel.

Next