Fényes Elek: Magyar országnak, 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben 4. (Pest, 1839)

Békés vármegye

BÉKÉS VÁRMEGYE. 15 vármegyének egy tisztiháza· Van itt a* Koroson szép tölgy­fa hid, 20 száraz és 2 olaj malom. Határa fekete agyag, szikes helyekkel változva, 's igen termékeny, de mivel lapályos, sokszor az árvíz felét is elborítja· Folyó­vizei · az egyesült között mellyből isznak a' lakosok, ezen­kívül a’ Jókai, Cser­gettű­i, Nagy Iván és Német fokok, mellyek a’ Körösből telnek meg, ’s szárazságban kiapad­nak. E’ vizek áradása ellen 2720 ölnyi gátat tart. A’ Körösben fognak sok potykát, csukát, keszeget, harcsát, néha kecsegét is. Vizimadarakból számosan találtatnak vad kacsák, vad ludak, szalonkák, gödények, ’s néha hattyúk és kócsagok. Határában több halmok, ’s 3 elpusztult hely­­ségek’ telekjei látszanak , u. m. Ege, Pó­cs , mel­lyek 1682-ben tétettek semmivé. Az úrbéri föld 250 egész jobbágytelket foglal magában, ’s kaszálló minden sessio után 24 hold méretett­ ki. Ennél fogva a’ lakosok vagyono­sok, ’s 1837-ben 3300 darab szarvasmarhát, 10,000 juhot, 2000 sertést, 1500 lovat tartottak. Földjeiket a’ gyomaiak már ugatolni szokták, ’s termesztenek tisztabuzát, kétsze­rest , árpát, kevesebb zabot és kukuriczát, sok kölest. Mes­teremberek számosan vannak, de nagy részt nyáron mezei munkások. F. U. gr. Stockhammer Ferdinand, hanem a* várost Wodianer pesti kereskedő birja haszonbérben a ki mintegy 4000 birkát, 156 darab szarvasmarhát, 200 sertést tart, ezenkívül szántat vettet a* 13,000 holdnyi majorsági földjén.­­ Szőleje a’ városnak általjában 2000 akó gyenge bort terem, mellyet vagy magok megisznak a’ lakosok, vagy nádért elcserélik a’Dévaványaiaknak. Gyümölcsfák a’sző­lőskertekben bőséggel. Erdeje semmi sincs, fűzfák csak a’ gátok mellett , ’s innen a’ vagyonosabbak Körösön leuszta­­tott ölfával, a’ szegényebbek pedig tüzekkel, szalmával és kóróval tüzelnek. Egyébiránt a’ város igen régi, úgyhogy 1220 táján már vitettek innen Váradra tüzes vas ítéletre némelly sze­rencsétlenek. 1682 ben elpusztulván, csak 1717-ben kez­dettek ismét visszaszivárogni lakosai. Nevezetesebb szeren­csétlenségei közzé számlálja az 1816-iki rettenetes fergete­­get,melly a’ torony bádogos tótejét a’ templomra vetvén ezt is betörte, — ’s az ezután következő árvizt, valamint

Next