Fényes Elek: Magyar országnak, 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben 5. (Pest, 1839)

A' Drávántúli kerület

A* Urávántiill keríüpé. Ez a' kerület, m­elly most hibásan Szlavóniának nevez­tetik, hajdan 4 vármegyéből állott, mellyek e’ következők: Szerem, Verőcze, Valkó, Posega. Ma elosztatik Szerem, Verőcze, Posega vármegyékre, ’s Péterváradi, Brodi, Gra­­diskai végezeredekre. Hogy ez a’ kerület a* 18-ik század középéig soha köz irományokban Szlavóniának nem neveztetett; hogy ez Hor­­váthországhoz és Szlavóniához soha nem tartozott; és hogy ezt Magyarországnak valóságos és elidegeníthetetlen részei megtetszik e’ következőkből: 1. Az említett vármegyék országgyűlésre különös kirá­lyi levelek által hivattak meg, a’ szerint, mint a’ többi megyék , ’s az országgyűlési decretumokban a’ többi magyar vármegyék közt, vegyesen fordulnak­­ elő , p. o. az 1447- ikben Verőcze van Bereg és Győr közt, ’stb., a’ Szlavo­­niai követek pedig elválva a’ magyar vármegyék után ne­veztetnek, mivel Szlavónia ’s ílorváthország vármegyéi küi­­lönösen soha meg nem hivattak, ’s meg nem jelentek, Szlavónia és Ilorváthország ezáltal régi függetlenségek em­lékét akarván fentartani. Ezek következésében 2. Szerém, Verőcze, Posega vármegyéknek, az 1751. 23. sz. értelménél fogva, az országgyűlési szék és szavazat visszaadatott, ’s ezen joggal máig is egyenkint élnek, min­­denik két követet küldvén országgyűlésre, mi a’ horváth vármegyéknél egészen másképen van. 3. Az 1478 iki 7-ik , 1498: 16, 1415 : 22, 1525, 30, 36, 37-iki törvényczikkelyek Verőcze, Szerem, Valkó, Po­sega vármegyéket világosan a’ magyar vármegyék közé számlálják, ’s ezeknek határait Szlavóniától és Horváthor­­szágtól egyenesen megkülönböztetik. 4. Verbőczy és Broderith hason évkori hiteles tanúk a’ magyar vármegyéket betűrend szerint előszámlálván­­ ezek közt a’ szóban forgó,4 vármegyét is említik, és Broderith ezeket Szlavóniától nyilvánosan megkülönbözteti . Mohácsi ütközetről irt munkájában e’ szavakat mondván Valkó, Pos­sega et Sirmium tres insignes Provincias, quas non Cottus vocamus a Slavonia divellens.

Next