Márton József: Három nyelvből készült oskolai lexicon, vagyis szókönyv 1. (Bécs, 1816)

E

1­4 Cint Eltt&luff, mezítelen, mezítelenen; nudus. Entblefung, bic / megmezítelenítés, megfosztás ; nudatio , privatio. Entbrennen , η. k­. f. nekigyúladni, nekibevülni, felhevülni, (az indu­­latoskodás miatt); exardescere, in­flammari. Entbecfen, a. felfedezni, feltalálni, betegíre. 2 kinyilatkoztatni, felfe­dezni , (a’ titkot); aperire. 3. fi. wabruet)Itten , észrevenni; animad­vertere. Entbecfung, bie, felfedezés, feltalá­lás; detectio. 2. kinyilatkoztatás; indicium. 3. észrevevés ; observatio. (gitté, bie, rétze, rutza, katsa, katsa, róka ; anas ,­­atis , f. Entehren, a. megbetstelenítni, betsü- l­ététől megfosztani; dedecorare, de­decore afficire. Entehrung, bie, raegbetstelenítés, meg­szégyenítés; dedecoratio , vitiatio. Gitterbett, a. kitagadni az örökség­ből; eochaeredare. Enterbt. örökségből kitagadtatok, v. kirekesztetett; exhaeredatus. Enterbung, bie, örökségből kitaga­­dás, v. kirekesztés ; exhaeredatio. El­terid­, bér, gátsír, (hím rétze); anas mnas. Gnrent, a. ein­sd­iff, horoggal egyik hajót a’másikhoz húzni; invadere, in cons­centie r. Entfahren, n. k­. f. kiszaladni, kiug­­rani, (mint a’ fejsze a’ nyeléből, v. a’ szó véletlen az ember szájából); excidere, elabi. Entfallen , η. i­. f. kiesni; excidere. 2. kiszaladni, (mint a’ szó az em­ber szájából); elabi. 2. kiesni az eszéből, elfelejteni; oblivisci. Entfalten, a. kirántzolni ; explicare. 2. ft cf), kifejtezni; explicari : ob. fi. anfbbtiben, kivirágozni; efflorescere. Entfärben, fid), színét elváltoztatni, elváltozni színében, elhalaványod­­ni; colorem vultus mutare, pal­lescere. Entfernen, a. eltávoztam­, elhárítni, elküldeni; amovere, removere , di­­mitt­er­e. 2. fief), eltávozni, elmen­ni ; discedire, abire. Entferni, távollévő, távol való; re­motus, distans. Entfernung, bie, eltávoztatás, elhá­rítás ; amotio, remotio. 2. eltávo­zás, elmenés ; abitus, discessus. 3. távolyság, m­eszszeség, köz, hézak; intervallum , distantia. Entfefjefu, kiszabadulni a’bilintsből; liberare vinculis. Entflammen, a. felterjeszteni, felbe, vitni, felgyújtani, (a’ haragot);,'«. flampiare, incitare. Entfliegen, n. ir. f. elrepülni; avolare. Entfliegen, n.ir. f. elszaladni ; aufu­­ggre, efuggre. Ettiftemben, a. elidegenitni; abalie­­nare. Entstembut­g, bie, eltökítés, elidege­nítés ; abalienatio. Entführen, a. alattomban v. lopva el­­ragadni, ellopni , (szekeren, ko­­csin, leányt, fejérszem­élyt); vi ab­ducere , rap íre, furto subducere. Entführer, bér, leányragadó ; raptor. Entführung, bic, leány ragadás; ra­ptus. Entgegen, praep. init Dat. ellene, ellenébe ; contra : ^CHiaitben ettfge* gen gehen, laufen, ob. fefliefen, elei­be menni, futni, v. küldeni vala­’ kinek; obviam vehi, v. mittere­n, ent, gegen gefetst, egymással ellenkező: contrarius, oppositus. Entgelten , η. f. elfogyni, elenyészni; decedere, 2. elkerülni, elmenni elő­le, megmenekedni; evadere, evi­tare , devitare. Entgelten, ettitná, meglakolni, meg­fizetni, (valamiért); luíre. Entglimmen, n, feléledni, felgerjedni, felgyűlni, (mint a’ tűz, a’ bátorság); gliscere, incendi. Enthalten, n. ir. magában foglalni, lenni benne; continere, complecti,, comprehendere 2. fid) , megtartóz­tatni magát, elfogni magát; absti­nere, fid) beá Sieine( enthalten, nem inni bort, megtartóztatni ma­gát a’ boritaltól ; abstinere vino, Enthaltfam , magamérséklő ; absti­nens , temperans. Enthaltfam foit, bie, magamegtartóz­­tatóság, magatartóztatóság ; absti­nentia, Enthaltung, bie, (ugyan­az). Enthaupten, einen, fejét venni, (vala­kinek); detruncare, amputare,caput. Enthauptung,];bie, fővétel; darrn­­catio.

Next