József főherczeg: Czigány nyelvtan (Budapest, 1888)

Irodalmi kalauz - VI. A czigány mint a szépirodalom és művészetek tárgya

376 312. és 362. laphoz: Pintscherle olasz czigány-tudós (1. 311. lap), a Richepin «Miarka»-jában előforduló czigány dalok közűi megtalált nehányat Olaszországban. 312. laphoz: Három dal német fordítása dr. Herrmann Antaltól Ethnol. Mittheilungen II. fűz. 198. lap. 315. laphoz : Wlislocki: Die Mäusethurmsage in Siebenbürgen. Germania. N. R. XX. (XXXII.) Jahrg. 1887. 432—442. lap. Von den drei Frauen. U. o. 442—451. lap. 326. és 371. laphoz: Gróf Nákóné és czigányai. Képpel. Képes családi Lap i860. 4. sz. 49—50. lap. (A grófné zongoravirtuóz és hat makói czigányból álló banda karmestere.) — Vándorló czigány­­zenészek. Képpel. U. o. 7. sz. 97—98. lap. (Czigánybanda egy alföldi csárdában.) — Higgadt utóhang nemzeti zenénk ügyében. U. o. 12. és 13. sz. (A czigányok zenélés-módja ellen.) 343. laphoz : Reiner B. igen érdekes tárczaczikket közöl Csorba Jánosról. «Der Zigeunerbürgermeister von Debreczin,» a Neue freie Presse 1888. febr. 23. és 24-iki számában. Szűcs István köz­lése szerint Csorba János Debreczen városának 1854. jan. 1 -tői i860, jul. haváig volt polgármestere. Ugocsamegyei születés. A debreczeni collegiumban tanult. Ottani deáksága után mér­­nökösködött. Onnan hozta az ötvenes évek elején őt magával néh. Cseh Eduárd, mint a cs. k. nagyváradi helytartóság miniszteri biztosa Váradra, s innen került Csorba János cs. kir. polgármes­ternek Debreczenbe. Csorba Jánosnak édes testvérbátyja (Reiner szerint öcscse) Csorba József somogymegyei tiszti főorvos volt. Akadémiánk 1832-ben levelező tagjának választotta. Meghalt 1858. nov. 23-án. — Reiner az Alföldön székiben ismeretes Notari nevű czigány-nábobot, a császári ottomán lószállítót is megemlíti a maga czikkében. Csajághy Jánosra, Rákóczi egyik vidéki brigadérosára ráfogta Szirmay, hogy czigány volt. Csajághy régi tősgyökeres veszprémmegyei nemes családból származott. Dandóczy József fiatal czigányzenész, a ki a kolozsvári con-’ servatoriumot kitűnő sikerrel végezte, többször jutalmat is nyert, s nagy zenei tehetségét tovább szerette volna kiművelni; de hogy megkeresse kenyerét, kénytelen volt bandába szegődni, múlt decz. elején öngyilkossá lett. Pesti Hírlap 1887. decz. 7. 356. és 371. laphoz: L. Reichhart: Irrfahrten. Aczélmetszet­­tel, a Payne-féle Universum VII. köt. 225. s köv. lapjain. (Zigeu-

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék