Kilyéni Székely Mihály: A Nemes Székely Nemzetnek Constitutióji, Privilegiumai, és a Jószág leszállását tárgyazó némelly törvényes itéletei, több hiteles Leveles-tárokból egybe-szedve (Pest, 1818)

A' Nemes Székely Nemzetnek Constitutióji, Privilégiumai, 's Jószág'' Leszállását tárgyazó némely Törvényes Itéleteknek Mutató Táblája - 1810. A' Veress Leányoknak ifjabb Veress Mária Ujvárosi Istvánné ellen folyt Perekben költ Sententia

ΛΛΛ 229 ΛΛΛ vetkezőleg Nemes Három Szék Vármegye ak­kori Tisztsége közben jövetelével Imreh Ilo­na, mint Leányának Veress Máriának termé­szetes és Törvényes Tatrixa, ’s Curatrixa, említett Veress Sámuel magva szakadtán ma­­radott inge, és ingatlan Jókai keze, és bi­rodalma alá vévén, ’s azokból a’ Felperesek által kívánt részeket Törvényes meg intésre is ki adni nem akarván. Törvényes Kereset által kívántak tzéljokhoz jutni a’ Felperesek, és el végre 1789-ik esztendőben Júniusnak 8- dik Napján az el­enyészett Maros Vásárhelyi Distriktualis Táblára Actionalis Libellusokat bé adván meg kívánták. Hogy Néhai Veress Sá­muel halálával maradott minden inge, és in­gatlan Jók a’ Felperesek , és az Alperes között négy egyenlő részekre osztatván, azokból e­­zen mérték szerént részeltessenek , költség fáradság, úgy szintén a’ fel osztandó Jók­nak a’ részesülés mértéke szerént lejendő ha­szon vétele meg fordításával egyben. Az Al­peres ellenben azt állitván, hogy mind a'Decr. i­se Része 47-dik Titulussá fundamentuma, mind abból az okból, hogy leánya Veress Mária mint fiú Leány. Néhai édes Attyának Veress Mosesnek minden jussaiban egész mér­tékben succedált, a’ keresett Jók egyenesen, és egyedül tsak őtet illetnék, költség, ’s fá­radság megfordittásával egyben leendő fel ál­­doztatását kérte. Kérte pedig egyszersmind in forma reconventae Actionis azt is hogy a’ Nagy Ajtai rész Jószág mely a’ Felperes álla­­tása szerént mzint Siculica Haereditas tsak Fi­at, vagy Fiú Leányt illet, és a’ mely 1764* dik esztendőben Júniusnak 26-dik napján tsak titulo Capillaris intertentionis engedtetett volt a’ Fiák Veress Sámuel, és Veress Moses

Next