Kilyéni Székely Mihály: A Nemes Székely Nemzetnek Constitutióji, Privilegiumai, és a Jószág leszállását tárgyazó némelly törvényes itéletei, több hiteles Leveles-tárokból egybe-szedve (Pest, 1818)

A' Nemes Székely Nemzetnek Constitutióji, Privilégiumai, 's Jószág'' Leszállását tárgyazó némely Törvényes Itéleteknek Mutató Táblája - 1810. A' Veress Leányoknak ifjabb Veress Mária Ujvárosi Istvánné ellen folyt Perekben költ Sententia

Λ/Vl 238 ΛΛ­ Gergely Balás Leányának Gergely Ilonának , és Vejének Veress Dánielnek minden regulatio nélkül testült, és viszont Veress Dániel, és Gergely Ilona is minden regulatio nélkül bo­­tsátottak által maradék jókra. A’ mi az örö­köst illeti: Gergely Ilona Praefecta lévén, a­­zokból az okokból, mellyek feljebb az első pontban bővebben ki­fejeztettek, ezek nem mást, hanem egyenesen az Alperest mint Fiú Leányt illetik; ötét illetik pedig egyszersmind a' relualt Haereditások is , melyek mind azon Testamentumból , mind az Acquisitionalis Levelekből bővebben ki tettzenek , úgy mind azáltal, hogy a' relaitionalis Summákat az Al­peres a’ Felpereseknek a’ részesülés mértéke szerént ki fizetni tartozzék. — Más mindaz­­által a’ Gergely Balás szerzeménnyeire nézve az ítélet; ugyan is δ minden szerzeménnyeit minden regulatio nélkül hagyván nem tsak Leányának , hanem, egyszersmind vejének is Veress Dánielnek, ezek is pedig azon Testa­mentum által nyert Jóknak devolutioját tsak Fiú ágra nem szorítván önként következik , hogy valamint az 1766-dikbéli Compositio sze­­rént, már azoknak Fiú, és Leányságot illető természetek az Also Törvény Széken meg is ítéltetett volt, úgy azon Anyai Jók­ai Felpe­reseket az Alperessel egy­aránt illetik , a’ mint­hogy ezennel köz osztóra is ítéltetnek. Ezek szerént azért az Also Törvény Szé­keknek ítéletei nagyobb részében meg­változ­tatván, hogy ezen ítélet minden menedékek ki rekesztésével végső telyesi­tésbe is vétessék Törvényesen meg határoztatott, a'költséget, és fáradságot mind két perlekedő Felek egy­aránt szenvedvén, és a’ kívánt usus Fructus meg fordittásának is helye nem lévén. "

Next