Kaán Károly: A természeti emlékek fentartása - A m. kir. földmivelésügyi minister kiadványai 10. (Budapest, 1909)

IV. A természeti emlékek fentartására irányuló tevékenység és annak törvényes szabályozása

természet örökbecsű alkotásai iránt fejlett értéke ezek egész sorozatának már az erdőgazdaság keretén belül is védelmet és gondozást nyújthat. A természeti emlékek fogalmának körébe tartozó természeti kincsek legkiválóbbjait különben is az erdő őrzi. Az erdő közgazdasági jelentősége pedig az államok háztartásában hova­tovább nagyobb súlylyal érvényesül. Minden kulturállam siet erdé­szetének országos hálózatba foglalt olyan szervezetet adni, mely az erdő­­fentartás és az erdőgazdálkodás érdekeit legjobban tudja biztosítani. Ennek az országos szervezetnek különben is a természet szolgálatában álló és főiskolán képzett erdőmérnöki kara mindenesetre a leghivatottabb gárdája a természet jelentősebb alkotásai védelmének. Az erdőgazdasági ág szolgálatában tehát, kész szervezetet talál a természeti emlékek fentartásának adminisztrác­iója is, a­mint hogy az illetékes tényezők meghallgatása mellett a földművelésügyi kormány a leg­­hivatottabb irányítója a természeti emlékek kijelölése és azok védelme körül kívánatos tevékenységnek. Nem azt jelenti ez, hogy az erdőgazdák lennének a természeti emlékek gondozásának és védelmének egyedül hivatásos munkásai. Az ő adminisztratív és gyakorlati munkásságukat egyfelől a természeti tudo­mányok más ágazatai tudományos és gyakorlati művelőinek, másrészt a történet­tudósoknak és művészeknek, valamint a turistaság és a természet barátainak kell kiegészítenie. Poroszországban, ahol még 1902-ben kormányrendelet útján gondos­kodtak a természeti emlékek védelméről, az ügy szolgálatára a közoktatás­­ügyi miniszter fennhatósága alá tartozó kormánybiztosi állást létesítettek központi szervezettel. Az ezen kérdést érintő fontosabb ügyek elbírálá­sához a kormány ezenkívül még egy tanácsot szervezett, mely a köz­­oktatásügyi minisztériumnak, a földmivelési minisztérium erdőgazdasági osztályának, a közmunkák minisztériumának és az ipar- és kereskedelmi minisztériumnak egy-egy kiküldöttéből alakul. A természeti emlékeknek kormánybiztosa igen szűk határok között mozgó működési kört nyert. Feladatait a porosz kormányrendelet 3. §-a a következőkben körvonalazza: 1. Kipuhatolása, felkutatása és állandó felügyelete Poroszország ter­mészeti emlékeinek. 2. Javaslatbahozása azon intézkedéseknek, melyek a természeti emlékek fentartására legalkalmasabbaknak mutatkoznak 3. Az érdekeltek ösztönzése arra, hogy a pusztulás veszélyének kitett ter­mészeti emlékeket megfelelő karban tartsák. Tanácsadás a kívánatos óvóintéz­kedések megállapításához és a fentartás anyagi eszközeinek megszerzéséhez. Ez az ügykör és szervezet a porosz intézmény kezdetleges és ki nem

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék