Bihar vármegye és Nagyvárad (Magyarország vármegyéi és városai, 1901)

Bihar vármegye községei - Hőke - Illye

Bihar vármegye községei: 93 van, 1792-ből és 1793-ból. A lakosok temetkezési és önkéntes tűzoltó egye­sületet tartanak fenn. Ide tartoznak a Konyán-Sóstó, Fehértó, Szabótiszta Mária, Sándor, Messzelátó, Baj­ont­a, Szalmás és Nagy-Bajonta puszták. A ko­nyári sóstó régebben híres fürdő volt és a környék lakosai ma is sűrűen fölkeresik. Hölce, a Rézhegység alatt, a Gyepes-patak közelében fekvő kisközség, gör. kath. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 31, lakosaié 174. Postája Micske, távírója és vasúti állomása Vedres-Ábrány. A mult század elején az (­dönfy örökösök, a Sárosy, Némethy és Horváth család voltak itt birtokosok. A községben nincs templom. Illye, az alföldi síkságon, Nagy-Szalonta közelében fekvő nagyközség, ev. ref. és gör. keleti vallású, magyar és oláh lakosokkal. Házainak száma 290, lakosaié pedig 2112. Van postája, távírója és vasúti állomása. A váradi regestrum a XIII. század elején említi egyik lakosát. A pápai tizedjegyzék­ben 1332—37 között Villa Helye és Eliae néven találjuk. A Bölönyi család levéltárának egyik 1409-iki oklevele, mint a Vásári nemesek birtokát említi. 1435-ben már Illye néven találjuk feljegyezve. Azután a Szentiványi család lett a földesura. A birtok csak a család férfitagjai által lévén örökölhető. 1700 körül egyezség útján került Szentiványi Jozefa, férjezett báró Szepessy Jánosné birtokába, elhunytával pedig gyermekei, köztük br. Szepessy Eugénia férj, Woldburg Adolfné örökölték, a másik rész azután özv. Szlávyné és gr. Apraxin Sergiusnéé lett, a 3-ik részt pedig megvette Beöthy Csanády Luiza, kitől azt Beöthy Ákos örökölte. A mult század elején messze vidéken híres vízimalma volt. Most báró Wildburg Adolfnénak, Beöthy Ákosnak, özv. Szlávy Gézánénak és báró Szepessy Gabriellának van itt nagyobb birtoka. Gör. keleti temploma 1826-ben épült. Két gőzmalma van. A község a török dúlások előtt a Telek dűlő­­­helyén állott. Csumegy puszta hajdan község volt. Ide tartoznak még Bódé és Tanya puszták is. Héke HOSSZU-PÁLYI. — A GRÓF ZICHY-FÉLE KÚRIA. (BRÜLL ÁRMIN TULAJDONA.) Illye.

Next