Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 2. kötet (Magyarország vármegyéi és városai, 1911)

IRODALOM, TUDOMÁNY, MŰVÉSZET - Péter Dénes - Petőfi István - Petőfi Sándor

288 Irodalom, tudomány és művészet. 244 leveszi róla kezét, se a tanév végét be sem várva, Pestre indult, hová márczius első napjaiban érkezett meg és színésznek állott. Májusban egy rokona, Salko­vics Péter mérnök, Ostfiasszonyfára (Vas. m.) vitte, hogy majd Sopronban fiával együtt taníttatja. Itt vakácziózott Orlay Somával, ki szintén rokona volt és köz­ben szerelemre lobbant egy földbirtokos leánya, Tóth Róza iránt. A vakáczió végén azonban Salkovics megváltoztatta szándékát s azzal a kifogással, hogy úgy sem lesz belőle komédiásnál egyéb, elbocsátotta. P­­erre Sopronban katonának állott. De a diákok között így is gyakran megjelent ; megismerkedett Pákh Alberttel, a­ki szintén Sopronban tanult ; eljárt az előadásokra és a magyar tár­saságba és a tanulóktól kapott könyvekből buzgón művelte magát. Hivatásába­­ vetett hite nem engedte, hogy a durva katonai társaságba elmerüljön. Tanult és verselgetett s őrállása helyét, a faköpönyeget is versekkel irkálta tele. A követ­kező év tavaszán azonban ezredét Horvátországba helyezték át. A sok nyo­morúság és a gyakorlatok kimerítették erejét s kórházba került, honnan csak négy hónap múlva szabadult ki. Szenvedéseit ennyi baj között csak katonatár­sának, Kupis Vilmosnak barátsága enyhítette. Végre azonban ütött a szabadulás órája : február 23-án mint rokkantat fölmentették, Sopronba vitték s obsittal végkép elbocsátották. Sopronban kissé fölvidult barátai között és atyjához igye­kezett. Pápára gyalogolt, hol Orlaynál lakott s barátainak rábeszélésére beirat­kozott a VII. osztályba. Társai és tanára, Tárczy Lajos, gondoskodtak megél­hetéséről ; de a tanuláshoz egyáltalában nem volt többé kedve s három heti idő­zés után Pozsony felé indult, hol, mint hitte, Szeberényi segítségével jobb sorsba juthat. Márczius 25-én már Pozsonyban volt , de csalódott reményeiben s április elején útra kelt, hogy színésztársaságot keressen, melyhez hozzácsatlakozhatik. Győrnek vette útját, de hiába . Pestre jött tehát és Dunavecsén fölkereste szü­leit, a­kik ott a falu kocsmáját bérelték. Anyja rábeszélte, hogy tanulását foly­tassa ; de az iskolai év kezdete még távol volt s ő nem akart szegény szüleinek ter­hére lenni ; elhatározta, hogy még egy próbát tesz a színészettel s 1841 július ele­jén Pestre, onnét Veszprémbe, Füredre, majd Ozorára vándorolt és ott Sepsy Károly színészcsapatához szegődött. A nyomorult társaság Tolna és Fehér vár­megye kis községeiben játszott s Petőfi is fellépett (először a Peleskei Nótárius­ban) , de a dicsőséget megúnva, ígéretéhez képest iskolába készült, így kerül októ­ber közepén Pápára, hol 1841—2-ben elvégezte a VII. osztályt, de különösen önképzését folytatta : magyar és német írókat olvasott s németül franczia és angol költőket. Legjobban Gvadányit, Csokonait, de különösen Vörösmartyt ked­velte ; társasága is jó volt . Jókai Mórral és Orlayval társalkodott legszívesebben ; az önképzőkörben, mint verselő, bíráló és szavaló, egyaránt kitűnt s 1842 május 22-én Bajza kiadta ,,A borozó" cz. költeményét az Athenaeumban. Szülei öröm­mel fogadták megtért fiukat, ki most már — egy boldogan átkóborolt vakáczió után — októberben ismét Pápára sietett ; azonban munkát és így kenyeret nem talált s így, mit volt tennie. Székesfehérvárt Borostyán névvel újra színésznek állott. De valódi színi sikerei nem voltak és sokat nélkülözött. Karácsonyra fel­jött Pestre , megismerkedett Vörösmartyval és Bajzával s egy boldog félnapot töltött körükben. Pár nap múlva a székesfehérvári színésztársaság szétvált s Petőfi az egyik részszel Kecskemétre vándorolt. A nyomorúság, a nélkülözés folyton zaklatta ; 1843 májusára Pozsonyba készült, hová akkorra országgyűlést hirdettek ; azt hitte, hogy ott jobb társulatot talál. El is indult s Pesten, Pápán, Győrön át odaérkezve (május 12-én.) Fekete Gábor színigazgatónál kopogtatott. Hiába , a társulatban nem volt számára hely s P. nagy ínségében az Országgyűlési Tudósítások szerkesztőjénél keresett s kapott csekély másoló munkát. Közben több verset küldött Bajzának s Garaynak, ki a Regélőt szerkesztette ; megismer­kedett Lisznyayval, a ki mint jurátus, az országgyűlésre érkezett. Lisznyay föl­karolta, megismertette a fiatal írókkal, kik közül Vahot Imre 30 forintot gyűjtött P. javára és kieszközölte, hogy Nagy Ignácz a Kisfaludy-Társaság külföldi regény­tára számára regények fordításával bízta meg. Petőfi június végén már Pesten volt s 3 hét alatt lefordította Bernard Koros hölgy cz. regényét, m­eyért 100, aztán James Robin Hood cz. regényét, melyért 400 frtot kapott. Ettől fogva elég vígan élt a fővárosban , de a fordítást únta már és újra színészi dicsőségről álmo­dozott, így kerül újra a vidékre, Debreczenbe, Komlóssy Ferencz társulatához s egy hét múlva egy másik, kis társulathoz, melylyel Diószegen játszott. Székely -h­ídon azonban (november 24-én) ez a trupp is szétoszlott s Petőfi betegen, nyári

Next