Borsod - Miskolci Értesítő, 1875 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1875-09-23 / 38. szám

Hivatalos és magén hirdetések. )88 o.. ^fT» á s- ® ii 11 c­­­r^Wvl Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hoz­­logy a Széchenyi utczán 2482. számú házban, Fraenkel B. úr könyvkereskedése mellett ^/é óra üzletemet || megnyitottam, — mely alkalommal bátor vagyok egyúttal szol­gálatom igénybe vételét — azon kijelentés mellett, hogy főtö­rekvésem a lehető olcsó, pontos és jó kiszolgálat leend­ő ajánlani, s mindenféle uj­­ra vétele, használtak becserélése és javítások eszközlése végett a t. közönség nagyra becsült pártfogását kikérni. Miskolczon, 1875. September hó 12-én. Ifj. Rock István, órás. ^Bi Csupán csak LÖBL FRIGYESNÉL Budapesten, Lipótvárosi templomtér váci körút­­­i27 kros árucsarnok ALAPÍTÓJÁNÁL található a legolcsóbb bevásárlási forrás. Hol nem csak mindennemű női­ ruhakelmék és minden e­szakba vágó czikkek kaphatók a legjobb minőségben 27 krért, hanem mindennemű FINOMABB ruhakelmék, vász­nak és asztalnemű­ek is dús választékban 40°/v­al a gyári áron alul árusittatnak el. Vidéki rendelmények pontosan teljesítetnek. Minták bárhová ingyen is bérmentve. Van szerencsém a helybeli és vidéki n. é. közönséggel tudatni, hogy a közelgő őszi idényre mindenféle meglepő csinos czikkekkel finom minőségben szolgálhatok !!! és minden csak 27 krért!!! ! vég 5/4 50 rőfös vászon 1 „ 5/4 30 „ kreász 1 „ */4 40 „ hirsbergi a legfinomabb siffon rőfe az olcsókszerű­ sifonból 1 */* rőf e/4 csipke fügönyek rőfe szines glancz perkalók rőfe fehér damaszt és patent gradli bútor gradli . török hálókabát szövetek vászon ágyneműek 4/4 szép futó szőnyegek fehér és szines parebétek úgy mint: 13 ft. 50 kr. 8 10 10 36 27 „ 27 „ 27 „ 27 „ 27 „ 27 „ 27 „ 27 „ 27 „ 27 „ gyapjúszövetek: diagonal, luszter, mohair, ’/4 apsz őszi kelme, vaterprof eső köpeny szövet rőse csak 1 pár női harisnya fehér v. szines apró gyermek harisnya 2 pár férfi fehér v. szines patent harisnya 1 pár kesztyű 1 utazó sapka selyem mellkendő 2 drb legdivatosabb férfi gallér 1 pár mand­éta szines főrevaló és rumburgi zsebbkendők 3 drb batiszt kendő fehér és fekete gipsz csipke 1. 2. 3. rőf 1 selyem gazsi fátyol 6 drb női gallérka csak rügek 1. 2. 3. rőf 1 reggeli főkötő 1 neczelt gyermek rekli 1 bőr v. bársony pénztárcza 4 spulin varóselyem 1 girofló fésü könyek szerű karton (1 és fél rőf) selyem és bársony szalagok minden szinben 1 plét kelmék, és legújabb koc­kás 27 krért 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2. 3. 4. 5. rőf 27 ” úgyszintén méltóztassék figyelembe venni, hogy üzletemben mindenféle finom téli és selyem kelmék meglepő olcsó áron kaphatók. A n. é. közön­ségnek eddigi pártfogását megköszönve további látogatásért esedezve maradok kiváló tisztelettel. A bécsi karton nyomda gyár miskolczi fiókraktárának vezetője Blaustein P. I 7959. szám. Ikv. 1875. Hirdetmény. A miskolczi kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik , hogy az osztrák cs. kir. átalá­­nos földhitelintézet végrehajtó részére 1­8251 frt követelés és járulé­kai kielégítése végett Lasky B. Mór s Lasky Preisner Mina sályi lakos végre­hajtást szenvedőtől lefoglalt a sályi 1-fő számú telekjegyzőkönyvben 1—33. s. geszti 75. számú tkjkönyvben 1—10. rend. sz. a bejegyzett, és 400 ezer fo­rintra becsült ingatlan vagyonok végre­hajtási árverésére első határidőül az 1875-ik évi novemb. hó 4-ik napjának szükség esetében ha a becsát meg nem igértetnék, második határnapul 1875-ik évi deczemb. hó 4-ik napja délelőtti 9 ónja, Súly község házába azzal tfize­­j­tik ki, hogy a lefogla­t fekvőségek a­­ második határidőben becsáron alót is elárusittatni fognak. A hivatalos órák alatt az irodában jól a kiküldöttnél megtekinthető árverési­­ feltételek és becslevél az árverés alkal­­­­mával előterjesztetni fognak. Egyszersmind pedig, azon jelzálogos­­ hitelezők, kik nem ezen törvényszék­­ székhelyén, vagy annak közelében lak­nak, felhivatnak, hogy a vételár felosz­tása alkalmával leendő képviseltetésük­­ végett ezen törvényszék székhelyén meg­bízottat rendeljenek, és azok nevét és lakását jelentsék be, mivel ellenkező esetben a részükre hivatalból kinevezen­dő gondnok által fognak képviseltetni. Végre felhivatnak azok is, kik a leg­­­itt körülírt fekvőség iránt tulajdoni vagy­­ más igényt, avagy elsőbbségi jogokat­­ érvényesíteni vélnek, hogy igénykerese­teiket jelen hirdetmény közzétételének­­ utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, ide nyújtsák be, különben azok, a vég­rehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére utasíttatni fognak Kelt Miskolczon a kir. törvény­széknek mint telekkönyvi hatóságnak 1875-dik évi aug. hó 31-dik napján tartott üléséből. Bakos Pál, kir. tszéki jegyző. 1-8­­ szám- Árverési hirdetés. vh. 1875. Alulirt kiküldött végrehajtó a vál­tó végre. és 1869 apr. 8-án kelt J. V. M. r. 46. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy a miskolczi kir. e. f. törvényszék 108./p. 8,5 számú végzése ál­tal Zsóry Barna és Putnoky Frigyes el­len Rubinstein Jakab részére 300 frt követelés végett elrendelt kielégítési végrehajtás folytán biróilag lefoglalt, s 1755 írtra becsült lovak, tinók, juhok életnemüek és szénából álló ingóságok nyilvános árverés utján eladandók, mi­nek a helyszínén, vagyis Zsóry Barná­nál Boldván leendő eszközlésére hatá­ridőül 1875-ik évi October hó 2-ik nap­jának és Putnoky Frigyesnél Galgóczon 1875. octóber 4-én délelőtti 10 órája ki­tűzetett, melyhez a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel meghivatnak, hogy az érdeklett ingóságok emez árve­résen , a polg. tk. vot. 406. §-a szerint szükség esetében becsáron alól is eladat­ni fognak. Kelt Miskolcz, 1875-ik évi Septem­ber hó 10-ik napján. Janovits Gyula, » kiküldött bírósági végrehajtó. 3675. szám. tkv, 1875 Hirdetmény. A miskolczi kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság részéről közhírre tétetik, hogy Czövek István miskolczi lakos végrehajtó részére 51 frt. követe­lés és járulékai kielégítése végett Juhos János miskolczi lakos végrehajtást szen­vedőtől lefoglalt a miskolczi 3951 szá­mú telekjegyzőkönyvben f 1- rend. sz. a. bejegyzett, és 600 írtra becsült in­gatlan vagyonok végrehajtási árverésére első határidőül az 1875-ik évi október hó 8-ik napjának, szükség esetében ha a becsár meg nem igértetnék második határnapul 1875-ik évi november hó 8. napja délelőtti 10 órája alperesnek le­foglalt házába azzal tűzetik ki, hogy a lefoglalt fekvőségek a második határi­dőben becs áron alól is elárusittatni fog­nak. A hivatalos órák alatt az irodában, és a kiküldöttnél megtekinthető, árve­rési feltételek és bécsiével az árverés alkalmával előterjesztetni fognak. 1635. Pályázati hirdetmény. Ezennel közhírré teszem, hogy já­rásom 28 községében a földadó katasz­teri munkálatoknak a tényleges állapo­tok szerinti kiigazítására ügyvezetők fog­nak alkalmaztatni. Felhívom tehát mindazokat, kik magukat ilyeneküt alkalmaztatni óhajt­ják , hogy folyamodványaikat hozzám le­hetőleg mielőbb benyújtsák. Az ügyvezető díja: minden kataste­­riális hold, vagy annál kissebb földrész­let után 3 kr. u. é. Kelt Lében usp. Csobád 1875. sept. 7. Egyszersmind pedig azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen törvényszék székhelyén­, vagy annak közelében lak­nak , felhivatnak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő képviseltetésük végett ezen tszék székhelyén megbízottat rendeljenek, és azok nevét és lakását jelentsék be, mivel ellenkező esetben a részükre hivatalból kinevezendő gond­nok által fognak képviseltetni. Végre felhivatnak azok is, kik a Lg itt. körülnt fekvőség iránt tulaj­doni vagy más igényt, avagy elsőbbsé­gi jogokat érvényesíteni vélnek, hogy igénykereseteiket jelen hirdetmény köz­zétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ide nyújtsák be" különben azok a végrehajtás folyamát nem gátol­ván, egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasittatni. Kelt Miskolczon a kir. törvényszék­nek 1875-ik évi augustus hó 24-ik nap­ján tartott üléséből. Janovics Gyula, bírósági végrehajtó Farkas István, Abaujmegye szikszói járás szolgabirája. Nyomtatja és kiadja Rácz Adám. Mai számunkhoz egy hirdetési melléklet van csatolva. 11 U. szá­m. árverési hirdetés. I­vb. 1875. Alulirt kiküldött végrehajtó a polg. tk. rdtt. 403. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a miskolczi kir e. f. törvényszék 6555. tk. szám­i végzése által özvegy Kis Gyuláim ellen, Feld­­manni Lipót részére 566 frt. követelés végett elrendelt kielégítési végrehajtás folytán biróilag lefoglalt, s 995 írtra becsült 8 hordó bor, 50 köböl rozs, 25 köböl búza , 50 köböl árpából álló ingóságok nyilvános árverés utján ela­dandók , minek a helyszínén, vagyis al­peres lakásán és pinczéjén­él leendő esz­közlésére határidőül 1875-ik évi Septem­ber hó 27-ik napjának délelőtti 10 órá­ja kitűzetett melyhez a venni szándéko­zók ezennel oly megjegyzéssel meghi­vatnak , hogy az érdeklett ingóságok emez árverésemn a polg. tk. vdtt. 406. §-a szerint, szükség esetében becsároa alól is eladatni fognak. Kelt Miskolcz, 1875-ik évi Septem­ber hó 10-ik napján. Janovits Gyula, kiküldött bírósági végrehajtó. 150- 1z . Árverési hirdetés. b. v. 75 A miskolczi kir. jbságnak 558./8.­ sz. a. végzése folytán Pásztor János kiskorú tulajdonául a s­­pálfalusi 183-ik sz. a. tikl. A. t­­. 1 74. hr. sz. a. be­jegyzett 150 írtra becsült ház és belte­lek nyilvános árverés utján eladandó lé­vén , ennek eszközlésére első árverési határnapul f. évi septemb. hó 28-ik nap­ja , s ha akkor a becsáron felül nem igértetnék második árverési határnapul f. évi octóber hó 28-ik napjának d. e. 9 órája S­ Pálfala község házához ezen­nel biróilag kitüzetik. Melyre a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak, hogy az árveré­si feltételek alólirott kiküldöttnél, vagy az árverés alkalmával megtudhatók lesz­nek. Kelt Miskolczon 1875. sept. hó 7. C8C­znok József, kir. jbsági végrehajtó.

Next