Borsodi Fiatal, 1958 (1-4. szám)

1958-06-01 / 1. szám

2 BORSODI FIATAL 1958. június hó Ahol a fiatalok összefognak: Mindéét hónapban takarékossági napot tartanak a putnoki bányaüzem KISZ fiataljai A­ m­ájus 28-án aktíva­ gyűlést hir­­detett a putnoki bánya KISZ- szervezete. Az értekezleten elhatá­rozták, hogy minden hónapban egy­szer takarékossági­ napot tartanak, s ez alkalommal összeszedik az üzem területén fellelhető hasznos és ócska alkatrészeket, ócskavasat és »ottfe­lejtett« bányafát. A javaslatot nagy lelkesedéssel egyhangúan elfogadták, vitára nem került sor, de nem is kerülhetett, mert egyszercsak iszonyatos égihá­­ború rázta meg a levegőt és­­hatal­mas felhőszakadás öntötte el az egész környéket, amelyhez hasonlóra nem emlékezne­k a putnoki fiatalok. A KISZ-fiatalok nem sokat této­váztak, azonnal a legjobban veszé­­lyezett területre siettek és a tűzol­tókkal együtt szívatták, merték a vizet a pincékből és lakásokból, hogy megmentsék a lakosság ingóságait. A putnoki KISZ-fiatalok derék, hősies munkát végeztek, ezért külön dicséret illeti őket. A felhő­szakadás azonban nem borította fel eredeti tervüket. Június 1-én a baj­ban összeforrott KISZ-fia­talokhoz már újabb erőik­ csatlakoztak s mint­egy 28-an brigádokká szervezve, in­dultak szét a bányaüzem minden irányába, hogy társadalmi munká­ban összegyűjtsék az üzemben hasz­nosítható elfekvő alkatrészeket és hulladékanyagoka­t. Az elhatározást tett, a tetteket nagyszerű eredmények követték. Az elmúlt vasárnapon másfél vagon ócskavasat gyűjtöttek össze, s ezen­kívül igen sok­­bányafát, gépalkat­részt mentettek ki a bányából. A Tanácsok Közlönyének június 7-i számában megjelent a Földmű­velésügyi Minisztérium közleménye, amely tartalmazza, hogy kik jelent­kezhetnek a négyéves mezőgazdasá­gi és erdészeti technikumi levelező­oktatás 1958/59. tanévére. A közlemény szerint jelentkező­i­nek azok, akik a megyei, járási és városi pártbizottságoknál, a minisz­tériumokban és tanácsoknál, az ál­lami, kísérleti és tangazdaságokban, állami erdőgazdaságokban, mező­­gazdasági gépállomásokon, termelő­­szövetkezetekben, vagy mezőgazda­sági vállalatoknál dolgoznak, vagy egyéni dolgozó parasztok és munka­körük ellátásához középfokú mező-r­gazdasági, vagy erdészeti képesítésre­­ van szükségük. Jelentkezhetnek to­vábbá azok is, akik elvégezték az ál­talános iskola nyolc osztályát, illetve az ezzel egyenértékű középiskola amelynek értékét idáig még nem tudták megállapítani. A párt ezúttal is jó kezeikre bízta­­­* az anyaggal való takarékosko­dást. P­etitokon bebizonyosodott, hogy ott, ahol a fiatalok összefog­nak, nem marad el az eredmény­ négy osztályát és kétéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A két­éves szakiskolai végzettség kétéves szakmai gyakorlatot igazol, az egyé­ni parasztok szakmai gyakorlatát pedig az illetékes tanács igazolja. A 19. életévüket már betöltött, de 40. életévüket még be nem töltött férfiak csak az esetben nyernek fel­vételt, ha tényleges katonai szolgá­latuknak eleget tettek, vagy a kato­nai szolgálatra való alkalmatlansá­gukat igazolják. A jelentkezési ha­táridő: 1958. augusztus 15. A techni­kum igazgatójához sajátsdezűleg írt kérvényhez mellékelni kell: születési anyakönyvi, kivonatot, vagy be kell mutatni a személyi igazolványt, utol­só iskolai bizonyítványt, rövid élet­rajzot, a munkahely vezetőjének ja­vaslatát a felvételre. Egyénileg dol­gozó parasztokat a felvételre az il­letékes tanács javasolja. Kik jelentkezhetnek technikumi levelező oktatásra? Ipari tanuló kiállítás nyílt Miskolcon Kiállítás nyílt a napokban Miskol­con a Szemere Bertalan Ipari Tanuló intézet helyiségében (Szabó L. u. 9.) az intézet tanulói által készített munkákból. Az érdeklődők változa­tos modellekben, dísztárgyakban gyönyörködhetnek. A kiállítás nagy segítséget nyújt a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, a szakembe­rek számára pedig bemutatja a szak­munkásképzés jelenlegi helyzetét és módszerét. A kiállítás megtekinthető június 14-től 24-ig minden napon Jegyzetek a Cementáruipari Vállalat A­mikor belépünk a vállalat telepére, az út mind­­­két oldalán előregyártott betonelemek sora kö­zött dolgozó, mosolygó szemű kislányt kérdezünk meg, hogy merre találjuk a KISZ-titkárt. Arcán mi sem vál­tozik, amikor elmagyarázza az üzemi KISZ-titkár mun­kahelyéhez vezető utat. A gyár udvarán haladva, vidám, munkakedvvel dolgozó fiatalokat látunk. Vannak itt idősebbek is, akik szívesen adják át tudásukat és munkamódszerei­ket a fiataloknak. A KISZ-titikárt — Barkó Istvánt — a lakatosüzem­ben találtam meg, egy gép javítása közben. Megkér­tem, beszéljen szervezetük életéről, munkájáról és el­ért eredményeikről. A kérdés láthatóan meglepte és zavartan kezdett a beszédhez, majd lassan belemele­gedett. — N­agyon nehéz körülmények között vettem át a KISZ vezetését. Újra kellett szervezni a mozgalmat, mert még egy tagnyitvántartó könyvet sem hagyott rám elődöm. Kis létszámmal kezdtük, de a fiatalok látva, hogy szépen haladunk, újra élünk, mind na­gyobb számmal kezdtek jelentkezni szervezetünkbe. Az első, alakuló gyűlésünkön még csak 17-en voltunk, de már a következő hónapban tartott gyűlésen 52 fia­tal vett részt, vitatkozott, tervezgetett. Pillanatnyi pénzhiányunkon klubdélutánok rendezésével igyekez­tünk segíteni. Ezzel erkölcsi sikert is értünk el, mert a fiatalokat elvontuk a kocsmázástól, csavargástól. KISZ szervezetének munkájáról A termelésben élen jár ifjúságunk. Egyes üzem - * részekben brigádok­­alakultak. Ezek szemében a termelés, a minőség és az anyagtakarékosság az irányadó. Vállalták, hogy takarékossági versenyt ren­deznek március 1-től­­április 15-ig. Naponta 200 forint megtakarítást értek el, ami 7400 forintot jelentett — fejezte be mondanivalóját. Búcsúzóul Barkk elvtársnak az volt a kérése, hogy ezúton tolmácsoljuk a KISZ-bizottság felé kívánságu­kat, hogy legyen az építőipari fiataloknak is — éppen úgy, mint a bányász­ fiataloknak van — egy függetle­nített titkárjuk. Reméljük, ezzel a városi KISZ-bi­­zottság majd egye­tért! A m­­ielőtt befejeztük volna beszélgetésünket, meg­érkezett a vállalat igazgatója, Gávai József elvtárs. Megkérdeztem, mi a véleménye a helyi szer­vezetről. Válaszából megtudtam, hogy a vállalat veze­tősége meg van elégedve a KISZ-szervezet munkájá­val, ép­pen ezért igyekszik támogatni. Nemrégiben sportfelszerelést kaptak a­ fiatalok a vállalattól. Van könyvtáruk, kirándulásokat rendeznek, s így sorolhat­nám tovább a fejlődés útján járó Cementáruipari Vál­lalat KISZ-fiataljainak tevékenységét. Érdemes felfi­gyelni rájuk! . .. DOBRÁNSZKI ZOLTÁN

Next