Borsodi Fiatal, 1958 (1-4. szám)

1958-06-01 / 1. szám

1958. június hó BORSODI FIATAL 3 Takarékosság a miskolci pamutfonóban N nemrégiben KISZ végrehajtó bi­­zottsági ülésen foglalkoztak a miskolci Pamutfonó­­ fiataljai az üzem takarékossági tervének össze­állításával, a feladatok meghatározá­sával és a végrehajtásért felelős szervek és személyek kijelölésével. Ez nem azt jelenti, hogy nem tet­tek e nagyszerű nemzetgazdasági mozgalomért a megelőző időben sem­mit. Korántsem... Volt nekik (ma is van) egy »Ezerszemű őrsük«. Tagjai bebizonyították, hogy méltóak nevük­höz. Nos, mit is csinált ez a harcos kis brigád? Hát először is megszün­tette a fonodás dohányzónak a »klub« jellegét. Egyre kevesebben horgol­nak, kézimunkáznak és olvasnak a dohányzónak kijelölt »hivatalos« he­lyiségben. Szembetűnő a hulladék­­csökkentésre irányuló törekvésük, amelyből kiemelkedik az előfonóban a hüvelyek javítása. Ezáltal lényege­sen csökken a fonható hulladék mennyisége. Ilyen, és ehhez hasonló esetekre figyelt fel az »őrs«. De a Szajbéli Mihály főmérnök elvtárs ál­tal ismertetett takarékossági és hul­ladékgyűjtési intézkedések terve, amely pártmegbízatás a KISZ-szer­­vezet felé — ettől nagyobb területet foglal magába.­­ A tervben látjuk a kártolóüzem , fátyolhulladék mennyiségének csökkentését, a felügyelet nélkül dolgozó gépek által okozható károk kiküszöbölését, az anyagfolyás meg­akadályozását, a hulladékok helyes, szakszerű tárolását és így sorolhat­nánk azokat a nagyszerű elgondolá­sokat, amelyek megvalósításra vár­nak. S ha a Pamutfonó KISZ-tagjai e feladatok elvégzéséhez az ifjúságot jellemző lendülettel kezdenek, akkor minden valószínűség szerint a máso­dik negyedévben a fátyolhulladék nem 1,91 százalék, hanem úgy, aho­gyan eltervezték: 1,80 százalék lesz. S már ez is csökkenteni fogja a kész termékek önköltségi szintjét. — s mit csinálnak a többi üzem­­ben a fiatalok — felvetődik ez a kérdés is. Azok sem tétlenkednek Az egyik üzem — a »nyújtó« — a szalagtoldásoknál, a pontos végmeg­keresését és a fononok közötti jó munkaszellem kialakítását vállalta. Az »előfonó« is kitett magáért! A szalagok gyors töltését vállalták. Ezekre az »Ifjú Gárda« figyelői fel­ügyelnek, s akinél sorozatosan meg­ismétlődik a mulasztás, azokkal elv­társias beszélgetés folytatnak, felvi­lágosítják az okozott kár értékéről és kiküszöbölési módjáról. Az említetteken kívül szép vállalá­sokat­­tettek az orsózó és gyűrűző üzem KISZ-fiataljai, úgy látszik, ők sem akarnak lemaradni a többi üzem mögött. L­áthatjuk tehát, hogy a Pamut-L'­fone KISZ-szervezete tettekkel és méghozzá nem is akármilyen tet­tekkel bizonyította, hogy a kormány takarékossági határozatát megértet­ték és tudásuk, akaratuk legjavát adták annak sikeres megvalósításá­ért. Reméljük, az eredmények ékes bizonyítékai lesznek elgondolásuk helyességének. A miskolci pamutfonoda KISZ-fiataljai a fürgén pergő fonóorsók kö­zött is jól helyt állanak. A kártológépek hosszú sorai között lassan, méltóságteljesen forognak pamutbálák, megindult a fonalgyártás. Rádiója recseg? Morgós? Megjavítja gyorsan Kormos J­ilmne­s Jtánszló rádióműszerész MISKOLC, Kazinczy utca 10., udvarban.

Next