Borsodi Ifjumunkás, 1959 (1-6. szám)

1959-03-01 / 1. szám

1959. március hó 12 helyett 20 tonna Igen! A Lenin Kohászati Művek bányatámhajlító üzemében dolgozó Tratter Ferenc, Kuzmi Bertalan és Fu­tó József ifjúsági exportbrigád­jai vállalták, hogy 1958. IV. ne­gyedév folyamán a napi 12 tonna hajlítási tervüket 20 tonnára tel­jesítik. Vállalásukat becsülettel tel­jesítették. A három brigád egyébként ez­zel a nagyszerű cselekedetével bri­gádonként 199 ezer forint értékkel termelt többet. Kevés Kriston Pál József szocialista munkabrigád vezetőjéhez Kedves Kriston elvtárs! Örömmel értesültünk, hogy a Ki­rákion megtartott sajtóankét al­kalmával bejelentetted: megalakítod a szocialista munkabrigádodat. Bennünket is büszkeség tölt el, hogy éppen az Ózdvidéki Szén­bányászati Tröszttől került ki az a brigád, amely minden eddigi szo­cialista versenyvállalásnál magasabb szintű vállalást tett. A Ti vállalásotok méltón tükrözi a szocializmus felépítésének meg­gyorsításáért küzdő embertípust. Éppen ezért mi, a farkaslyuki KISZ- brigád tagjai elhatároztuk, hogy hasonló feltételek mellett megalakít­­­juk KISZ-vonalon is az első szocialista munkabrigádot. E nemes versenyben örömmel veszünk részt, mert tudjuk, hogy a szocializmus felépítésének nagy része reánk, fiatalokra vár. Tudjuk, hogy a Ti brigádotok minden tagja párttag, mi viszont KISZ-tagok vagyunk. Célunk azonban közös. Versenyezzünk hát, hogy a vállalt feltételeket melyik brigád teljesíti legjobban. A verseny már­cius 15-től tartson december 31-ig! Értékelésére a tröszt versenyfelelősét, Bárdos elvtársat kérjük fel. Egyben arra is kérjük, hogy közölje a sajtóval is eredményeinket. Biztosak vagyunk benne, hogy brigádjaink nemes vetélkedése köve­tendő jó példa lesz sok-sok bányásztársunk előtt. Előre a szocializmus felépítésének meggyorsításáért! Farkaslyuk, 1959. március 9. Jó szerencsét! SZÁNTÓ GYULA farka­slyuki KISZ-brigádvezető ------ooo-----­ tWwyM 4.; áWyfwif "Twy m r rr • r 99 99 r rr Usembehelyezték a diósgyőri érctömörítőt Több mint 5 millió forint megtakarítás Az ózdi járási KISZ-bizottság az elmúlt év takarékossági versenyét a napokban értékelte. Eszerint az elmúlt év első negyedévében 245 fiatal 124 ezer 600 forintot takarí­tott meg. A második negyedévben 1778 fi­atal 2 141 968 forint megtakarítása jelentkezik. A harmadik negyedév­ben már nemcsak a számszerű eredményekre törekedtek, hanem arra, hogy mind több és több fia­tal kapcsolódjon be a takarékossági mozgalomba. Ebben a negyedév­ben 240-en dolgoznak ifjúsági bri­gádban, 2300-an pedig brigádon kí­vül. Megtakarításuk összesen: 1 880 113 forint! A negyedik negyedévben főleg a bányáknál pártmegbízatásként kap­ták az anyagtakarékosságot a fiata­lok, s a megtakarítás járási szinten 1 430 386 forint vott.­. Járási szinten az elmúlt évben így 5 189 067 forint szerepel a fiatalok takarékossági számláján. Takarékossági verseny a mezőcsáti járásban Mezőcsáton a járási KISZ-bizott­­ság a takarékosságról szóló határo­zat után a községi tanács vezetői­vel megvitatta a határozat végre­hajtásának módját. A községi tanácsok a határozat gyakorlati végrehajtásában segítsé­get nyújtottak a KISZ-­bizottságnak. 1959-re is közösen, megbeszélve készítették el a takarékossági ter­veket. Az a tapasztalat, hogy azok­ban az alapszervezetekben, ahol a takarékossági kérdéseket megértet­ték és megfelelő komolysággal ke­zelték, a fiatalok mindennapi fel­adatává tették, eredményes, jó munka tapasztalható a közösségi élet kialakításában. Azokban az alapszervezetekben viszont, ahol nem ismerték fel a közösségi munka jelentőségét, ese­tenként hiányosságok merültek fel. E kérdés tárgyalásánál nagy jelen­tőséggel bír az is, hogy a mezőcsá­­ti járásban a takarékossági moz­galomba jelentős mértékben bevon­­vonták a KISZ-szervezeten kívüli fiatalokat is. Ilyen körülmények között a já­rás mintegy 13 üzemi alapszerveze­tében közel 700 fiatal 3556 órát dol­gozott társadalmi munkában. Mun­kájuk értéke csaknem hárommillió forint. De a községi alapszerveze­tekben is komoly társadalmi mun­kát végeztek a KISZ-fiatalok. A járásban azonban a társadal­mi munka területén elért eredmé­nyek mellett szólni kell az alap­szervezetek segítő munkájáról. Hogy a jövőben a mezőcsáti járási KISZ-bizottság öregbítse jó hírne­vét, feltétlenül többet kell segíteni az önkéntes brigádoknak Fürjes Aranka farkaslyuki villamos tekercselőnő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék