Borsodi Ifjumunkás, Borsodi Fiatal, 1960 (1-7. szám)

1960-01-01 / 1. szám

1960. január hó Új év — új feladatok A­lig pár nap, pár óra választ el bennünket az új évtől. Új év, újabb feladatokkal. Újabb örömök­kel, újabb eredményekkel. Ezért köszöntünk e pár sorban mi is ha­gyományos jókívánsággal, a boldog új évvel. Boldog új évet minden dolgozó embernek, minden dolgozó fiatalnak. Boldog új évet a közjó munkásainak, az új élet építőinek. Jó vetést, és ga­zdag aratást, derűs kedvet, és termő munkálkodást. Bé­kességet és boldogságot, épülő szo­cialista hazán­k minden fiának. Alapos okunk van arra, hogy ba­rátságosan búcsúztassuk a távozó évet is. Gyarapodásunk, előbbre ha­ladásunk sok ténye fűződik hozzá. Örömmel mondhatjuk, hogy ered­ményekben gazdag évet zártunk le. Az ország, és ezen belül Borsod me­gye fiataljai is hozzájárultak az eredmények gazdagításához. A párt hívó szavára Borsod megye vala­mennyi üzemében, bányájában, hi­vatalában és a szocialista mezőgaz­daságban is példamutatóan dolgoz­tak fiataljaink. Ott láttuk őket, a „Szocialista munkabrigád", címért küzdők sorában, ott láttuk őket a legjobb traktorosok között, a leg­jobb bányász-brigádok között, és így tovább. N n n­emrégiben hangzottak el a párt X­­­VII. kongresszusának beszá­molói és vitái. Ezek után újabb fel­adatok hárulnak a magyar ifjúság­ra, a borsodi fiatalokra. Az út, amelyen tovább haladunk­­, hatá­rozott, s a cél világos. Új évet kez­dünk újabb feladatokkal. Nyugod­tan és bizalommal tekinthetünk az új évre, az új feladatok elé. Abban a meggyőződésben kezdjük az új évet, hogy a gyárán­ kiásnak a dere­ka a munka, a lelkiismeretes szor­galom teremt alapot: az esztendő termelési terveinek teljesítése, a munka termelékenységének növelé­se, a gazdaságosság elvének érvé­nyesítése, és nem utolsó sorban a kiaknázatlan tartalékok jobb ki­használása. Terveink, amelyek az új esztendő munkájának zsinórmértékéül szol­gálnak, higgadtak és megalapozot­tak. Benne van a szocialista ipar termelésének növelése, új üzemek, új iskolák létesítése, újabb lakások építése. Nagy feladatok várnak a falvak ifjúságára is. A felemelke­dés jogos eredményeivel lépnek ők is az új esztendőbe. Mezőgazdasági termelésünket ebben az évben is to­vább kívánjuk növelni, s nem két­séges, hogy a dolgozó parasztság lelkesen, szorgalmasan dolgozik majd ezért a célért. A termelés és a jólét fokozása falun is elválaszt­­hatalan, s ez a meggyőződés vezeti a falusi ifjúság munkáját is me­gyénkben. A mögöttünk álló évek megteremtették annak a lehetősé­gét, hogy kedvezőbb ütemben ha­ladhasson a mezőgazdaság szocia­lista építése is. Az új esztendő népgazdasági programja nyílt és biztató. Növel­jük a népgazdaság erejét, egészsé­ges irányban, adottságainknak meg­felelően formáljuk tovább népgaz­daságunk szerkezetét, s ezen az ala­pon évről-évre javítsuk népünk életviszonyait. Megnyugtató és biz­tonságérzetet fakasztó program ez. S amíg mi erőink gyarapodásán­k­ról szólunk 1960 programjá­ban, a tőkés országok fiataljai sok helyütt már azzal is beérnék, ha nem kellene további kilátástalan­­sággal számot vetni. Milyen jó, hogy másként élünk mi itt a szocia­lista tábor kicsiny családjaként. Egymást segítve, fejlődünk és erő­södünk, egymás gyarapodásának örvendünk. Jelenünket mérve, s jövőnkbe te­kintve, jó szívvel köszöntjük az ér­kező új esztendőt, s jó reményeket fűzünk jöveteléhez. Felemelő opti­mizmusból fakad a jókívánság is: boldog új évet —, mert valóban egyre boldogabb évek hitével, s a boldog élet öntudatos építőinek ön­bizalmával ragadjuk meg egymás kezét. Ez a hitünk azt diktálja, ha gondjaink és nehézségeink támad­nak, majd legyőzzük azokat váll­vetve. De sorsunkat, s benne az új esztendő gyeplőjét kezünkben tart­juk, és soha nem eresztjük el. Nem kérünk az új esztendőtől adományt, s nem akarunk sorsunk árnyékában őgyelegni, hanem ma­gunk szabjuk meg lépteinket most és ezután is. I­lyen gondolatok jegyében kívá­n­nunk Borsod megye valameny­­nyi munkás, paraszt és értelmiségi fiataljainak az új évhez, az újabb feladatokhoz eredményes, jó mun­kát, erőt, egészséget, és boldog új esztendőt! Vizsgamunkán dolgozik — a technikus-jelölt. A pálinkási fiatalok­ 1960-at írnak A MISKOLCI SZÉNBÁNYÁK között viszonylag legkisebb a Pá­linkás II. akna, a fiatalok bányája. Eddig is ismeretes volt az akna­üzem dolgozóinak dicséretet ér­demlő munkája. Most, hogy befe­jezték éves tervüket, kiváló mun­kájukkal újabb megbecsülésre tet­tek szert. Az év végéig csaknem 4 ezer tonna szenet adnak még az iparnak. Nagy figyelemmel őrködtek a szénminőség felett, amelynek 2,7 százalékos túlteljesítés lett az ered­ménye. Kiváló munkájukat fokozta a kongresszusi verseny során meg­nyilvánult vetélkedés. A brigádok versenyében a „Szo­cialista munkabrigád” címért har­coló Sziszák Gábor elővárosi csa­pata lett az első. De szorosan fel­zárkóztak mögötte a többi csapatok A SZÉP EREDMÉNYEK láttán elmondhatjuk: nemcsak az akna­üzemnek van jövője, hanem az itt dolgozó fiataloknak is, akik kiváló munkájukért dicséretet érdemel­nek. A Lenin Kohászati szlnvek ifjúsági házában nagy érdeklődéssel hallgatják a fiatalok az ifjúsági akadémia előadásait.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék