Borsodi Fiatal, 1961 (1-9. szám)

1961-01-01 / 1. szám

SODI 1981. január hó 5 7 2 5 4 fl KISZ BORSOD MEGYEI V. B. TÁJÉKOZTATÓIH­ iitnmiiüittiiiiiitiiiHiiiniiiiiniiiiiif Fiatalok a nagykohónál ifjúság a szocializmusért — Interjú Németh László elvtárssal — A KISZ BORSOD MEGYEI BI­ZOTTSÁGA, hogy mit kíván ten­ni a KISZ-kongresszus határoza­tának megvalósításáért, Németh László elvtárs, agit. prop. titkár a következő interjút adta: — A KISZ Borsod megyei bi­zottsága előtt kettős feladat áll: megismertetni megyénk vala­mennyi fiataljával a KISZ első kongresszusának határozatait és maradéktalanul végrehajtani azt. A kongresszusi élménybeszá­molókkal kezdtük a munkát. Eddig mintegy 50 üzemben, hivatalban, iskolában tartot­tak a küldöttek beszámolót, s azt tervezzük, hogy márci­usig valamennyi jelentős°bb alapszervezetben tartunk. A kongresszus határozatának megvalósítása és végrehajtása ér­dekében a KISZ-bizottság rende­zésében az alapszervi titkároknak ötnapos tanfolyamot szervezünk, amelyen ismertetjük a magyar if­júság eszmei, politikai, erkölcsi fejlődését, s az ezzel kapcsolatos tennivalókat, valamint azt a kér­dést, hogy mi a feladata a KISZ- nek, illetve az ifjúságnak a szoci­alizmus építésében. Az alanszervi titkárok részletesen megismerked­nek a tanfolyamon a KISZ első kongresszusának határozataival, valamint azzal, hogy mit kell ten­niük a saját, területükön a hatá­rozatok végrehajtása érdekében. Az első tanfolyamon, amit Ózdon szerveztünk, a megye középisko­­lás KTSZ-titkárai és alapszervezet vezetői vettek részt. A második tanfolyamon majd az üzemi és városi titkárok, a harmadik tan­­folyamot amelyet a 11 járási bi­zottság rendez, a területükhöz tartozó alapszervi titkárok vesz­nek részt. A kongresszus határozatainak vald-p váltása érdekében a megyei ront készít, amely részleteiben megjelöli majd a munkát. A me­gyei k nmneramtervezet ajápján — amelyet bizottsági ü­lésen hagy­nak jóvá­ — a­ járási és városi KT'1­7.bizottságok is elkészítik sa­ját tervüket. A­ készülő re rperam­­terve­ cvf tpw-plmasnak ígérkezik. Külön kitér az inari, a mező­­gazdaságra ás a tanulóifjúság feladataira, és megjeleli, mit kell tenniük a szocializmus építése, az ötéves terv sike­­res teljesítése érdekében. Az inarban dn'enzó fiataléig leg­főbb teendője a termel­éken­y­­ség emelése, a takarékosság. A m­ó­vomtervezet szerint a má­sodik ötéves tervben 700 millió forintos megtakarítást várhatunk megyénk fiatalságától. Tovább akarjuk szélesíteni a brigádmoz­galmat. Jelenleg 863 ifjúsági bri­gád van megyénkben és ezt a szá­mot 1961-ben 1000-re kívánjuk növelni, különös tekintettel az export- és szocialista brigádokra. A programtervezet foglalkozik a KISZ védnökségvállalásával is. Megyénkben a Kazincbarcikai Vegyiművek, a Tiszapalkonyai Salketfestékgyár, valamint a bá­­nyák gépesítése felett vállal véd­nökséget a KISZ. A programtervezet — a KISZ első kongresszusa határozatának megvalósítása érdekében — a mezőgazdasági területen működő KISZ-szervezetek, és az ott dolgo­zó fiatalok számára is sok fontos dolgot javasoltunk. Minden tsz­­ben létre kell hozni a KISZ-szer­­vezeteket. Nagyon fontos, hogy a tsz­­ekben dolgozó 4100 fiatal he­lyett kétszer annyi dolgozzon a termelőszövetkezetekben. Foglalkozni kell azzal a kér­déssel is, hogy a fiatalok a tsz-ekben megtalálják számí­tásukat, s szü­kségtesen el­hagyniuk a falut. Arra kell törekedni, hogy me­gyénk tsz ifjúsága minél nagyobb számban nevezzen be az országos kukoricatermesztési versenybe, segíts­­ék a soron következő mező­­gazdasági munkák időbeni elvég­zését. A készülő programtervezet fog­lalkozik a fiatalok társadalmi munkáiéval is. Megyénk fiataljai már eddig is szép eredménnyel büszkélkedhetnek ezen a terüle­ten. A programtervezet­­eze­nt az ötéves tervben 4 millió társadal­mi munkaórát végeznek a borsodi fiatalok. A programtervezetben fontos helyet kap az ifjúság eszmei és politikai nevelésével foglalkozó rész. Ez évben 26 657 fiatal vesz részt párt, és egyéb szervezett poidikai oktatás­ban, ezt a számot a jövőben még növelni akarjuk. A KISZ MEGYEI BIZOTTSÁ­GA időben hozzálátott a kong­resszus határozatának ismertetésé­hez s komoly intézkedést tett an­nak megvalósítása érdekében. Most már az a feladat, hogy a KISZ megyei bizottságához ha­sonlóan, a járási, városi és alap­­szervezeti KISZ-bizottságok is kezdjék meg a munkát, hogy me­gyénk KTSZ-fiatalsága és egész if­júsága minél eredményesebben harcoljon a kongresszus célkitű­zésének megvalósítása érdekében — fejezte be nyilatkozatát Né­meth László elvtárs. Prieszol József elvtárs látogatása a KISZ-titkárok tanfolyamán A KISZ I. kongresszusa ha­tározatának megismertetése és végrehajtása érdekében me­gyénk középiskolás KISZ-titká­­rainak és alapszervezeti veze­tőinek részére Ózdon ötnapos tanfolyamot tartottak. Január 5-én, délután a tanfo­lyam résztvevőit meglátogatta Prieszol József elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a megyei pártbizott­ság első titkára, s hosszasan el­beszélgetett a fiatalokkal mun­kásmozgalmi élményeikről, kü­l- és belpolitikai kérdésekről. Prieszol elvtárs látogatását a fiatalok nagy örömmel fogad­ták, amit Szádeczky László elv­társ köszönő szavaiban ki is fe­jezett. Tov­ább versenyeznek a bükk­aljai fiatalok A KISZ kongresszusa tiszteleté­re­­kibontakozott versenymozga­lom során nagyszerű eredménye­ket értek el a sajószentpéteri bá­nyászfiatalok. Éppen ezért, a KISZ-bizottság úgy határozott, e versenymozgalmat tovább fej­leszti. A munkatervben, amelyet a na­pokban készített el a KISZ-bizott­­ság, szó van arról, hogy nemzeti ünnepeink, valamint a bányász­nap tiszteletére ismét versenyt hirdetnek majd a bányász fiata­lok. Ezzel is az ötéves terv terme­lési eredményeinek fokozását kí­vánják biztosítani. Ugyancsak el­határozták azt is, hogy részt vesz­nek az üzem műszaki fejlesztési feladatainak elvégzésében, és véd­nökséget vállalnak a gépesítés fe­lett. Részt vesznek a technológiai fegyelem betartásáért indított harcban és fokozzák a minőségi munkát. E munkatervben szó van továb­bá arról is, hogy a KISZ-fiatalok fordítsanak fokozottabb gondot a társadalmi tulajdon védelmére, a takarékossági mozgalom kiszéle­sítésére is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék