Borsodi Fiatal, 1962 (1-10. szám)

1962-01-01 / 1. szám

Apák, fiúk egy­ü­tt Takarékosság a mezőgazdaságban 1962. JANUÁR Úttörők hangja Világjáró fiatalok Boldog ! ■ Új éved­ Az Ózdi Kohászati Üzemek KISZ-bizottságának 1962. évi terveiből Az Ózdi Kohászati Üzemek nagyüzemi KISZb­izottsága jelentős munkát végzett az 1961-­­es évben. Bellér Béla elv­­társat azonban most azzal a céllal kerestük fel, hogy az 1962- es tervekről érdeklőd­jünk. Beszélgetésünk elején az új év egyik legfontosabb célkitű­zéseként a fiatalok termelési munkáját említette meg. A nagyüzemi KISZ-bizottság minden erejével azért küzd majd az­ 1962-es évben, hogy az ózdi fiatalok­­becsülettel tel­jesítsék az ötéves tervből rá­juk eső feladatot. A jobb, ma­gasabb termelési eredmények eléréséért ki akarják szélesí­teni az »Ifjúság a szocializmusért« mozgalmat. 1961-ben mintegy 1800 fiatal vett részt e moz­galomban, 1962-ben pedig újabb 500—600 fiatalt kíván­nak bevonni. Az ózdi kiszesek tervében szerepel az is, hogy egy-egy fontosabb létesítmény felett védnökséget­­vállalnak. A kisgépesítés felett vállalt védnökségüket 1962-ben is fenntartják, s van olyan terve is a nagyüzemi KISZ-bizott­­ságnak, hogy a most átépített II-es kohót ifjúsági kohónak nyilvánítják. Sokat várnáik Ózdom a Fia­tal Műszakiak Tanácsától. A tervek szerint január vég­én lesz egy konferencia, ahol megbeszélik a feladatokat. A Fiatal Műszakiak Tanácsa az új évben eredményesen hozzá­járulhat a gyár termelékeny­ségi, műszaki fejlesztési prob­lémáinak megoldásához, a vál­lalat vasúti közlekedésénél ta­pasztalható hiányosságok fel­számolásához. A nagyüzemi KISZ-bizottság elhatározta, azt is, hogy a takarékossági mozgalom kiszélesítéséért negyedéven­ként átlag 5 millió forintot akarnak megtakarítani a fia­talok. Hasonló elképzeléseik vannak a­­társadalmi munkát illetően is. Az 1962-es évben a jobb, eredményesebb termelés mel­lett előbbre kívánnak lépni az ózdi fiatalok a politikai látó­körük szélesítésében is. A terveik között szerepel az egy­hetes alapszervi titkári tanfo­lyam megtartása, ahol az SZKP XX. és XXII. kongresz­­szusának anyagát dolgozzák fel. A fiatalok politikai látókö­rének szélesítése érdekében az új évben még több politikai természetű előadást tartanak, vitákat rendeznek majd egy­­egy fontosabb politikai kérdés­ből. A kultúr- és sportmunkáról sem feledkeztek meg az illeté­kesek. Ez is szerepel az­ 1962- es tervben. Tovább kívánják szélesíteni a József Attila ol­vasómozgalmat, mert ezideig 3 ezer fiatal közül­­mindössze 300 fiatal kapcsolódott be az olvasómozgalomba. A sport te­rületén, a Kilián-mozgalom­­ban szeretnének újabb és újabb eredményt elérni. Az ózdi nagyüzemi KISZ- bizottság 1962-es tervei meré­szek, de reálisak. Most már az a feladat, hogy a szép elképze­léseiket­ valóra is váltsák. A „Szakma ifjú mestere“ mozgalom a mezőgazdaságban A KISZ Központi Bizottság határozata alapján felhívással fordulunk a megyében lévő tsz, állami gazdaság és gép­állomás KISZ-szervezeteihez és a gazdaságok vezetőihez, hogy területükön teremtsék meg a lehetőséget a „Szakma ifjú mestere” mozgalom megszer­vezéséhez. A mozgalom célja, hogy a mezőgazdaságban a szakmun­kás fiatalokat tovább képez­zék, s ezzel hozzájáruljunk a második ötéves tervünk célki­tűzéseinek végrehajtásához. A mozgalom ez év január 1-én indult és december 31-ig tart, a szántóföldi, növénytermesz­tő, gépész és a mezőgazdasági gépkezelő szakmában. A ver­senyekben részt vehetnek azok a fiatalok, akik még nem töl­tötték be a 30. életévüket, két éves mezőgazdasági szakiskolá­val rendeznek, MVM. inté­zetben szakmát tanultak, jár­tak az ezüstkalászos tanfolya­mok szakosító tagozatára, vagy a Földművelésügyi Miniszté­rium hathónapos gépkezelő szakiskoláját elvégezték. Azoknak a fiataloknak, akik vérsit v­esznek a „Szakma ifjú mestere” mozgalomban, 1963. április 15-ig bizottság előtt kell beszámolni a követelmények­ről. Ennek alapján a bizottság megítéli majd a bronz, ezüst, illetve aranyfokozatú jelvénye­ket. . új kép : LÁNY UMIUánáM Egyre több újvonalú dísztár­gyat készítenek a hollóházi porcelángyárban. Felső képün­kön az üzem egyik fiatal dol­gozója hamutárca csiszolását végzi, az alsó képen pedig ége­tésre készíti elő a porcelánfigu­rákat Berkó Antalné. AZ ÚJ ÉV KÜSZÖBÉN Írta: Bialis József, a KISZ M. B. titkára A­z új év első napjaiban a Kommunista Ifjúsági Szövet­­­­ség Borsod megyei Bizottsága megyénk minden fia­taljának , KISZ-tagnak és KISZ-en kívülinek, úttörőnek és kisdobosnak, kíván sikerekben gazdag évet és jó eredményt ötéves tervünk második évének teljesítéséhez. Az új év küszöbén jó számot vetni arról, mit tett a megye ifjúsága 1961-ben. Ha az elvégzett munka tükrében vizsgál­juk megyénk fiataljainak tevékenységét, nyugodt lelkiisme­rettel megállapíthatjuk: jól dolgoztunk, hozzájárultunk az öt­éves terv első événe­k teljesítéséhez. Ismeretes, a KISZ I. kongresszusa meghirdette az ötéves terv időszakára az „If­júság a szocializmusért” mozgalmat, amely lehetővé teszi a fiataloknak, hogy bekapcsolódjanak a négy követelmény tel­jesítésével szocialista hazánk építésébe. S ezt megértették a borsodi fiatalok. Az „Ifjúság a szocia­lizmusért” mozgalom megyénk ifjúságának közel felét fogja össze, pontosabban 51.167 fiatal vállalta, hogy eleget tesz a négy követelménynek, s ezzel is hozzájárul az 1961. évi ter­vek sikeres teljesítéséhez, a mezőgazdaságban folyó munka javításához, edzett és kulturált fiatalok neveléséhez. Szólás­­mondás: „Minden vállalás annyit ér, amennyit megvalósíta­nak abból”. Ennek alapján is nyugodtan mondhatjuk: me­gyénk ifjúsága nagyrészt eleget tett vállalásának. Az ipar­ban és a mezőgazdaságban közel 1500 ifjúsági brigádban, mintegy 16.000 fiatal versenyzett a jobb termelési eredmé­nyekért, a termelékenység emeléséért, a minőségi munka ja­vításáért. Közel 500 ifjúsági brigád vett részt a „Szocialista munka brigád” cím elnyeréséért, s e versenyben 147 brigád érdemelte ki e címet. 1961. első háromnegyed éve alatt a ta­karékossági mozgalomban közel 32 ezer fiatal vett részt és a megtakarított összeg 86 millió forintot tesz ki. Társadalmi munkában megyénk fiataljai 814 ezer órát teljesítettek. A ta­nulásban is jelentősek az elmúlt évben elért eredményeink. A párt és KISZ­ szervezett oktatásában, valamint az ifjúsági akadémiákon közel 40 ezer fiatal fejlesztette marxista-leni­nista tudását. Sokan ,a TIT által szervezett propaganda elő­adásokon vettek részt. Emellett több mint 10 ezer fiatal ta­nult a szakmai oktatásban és közel 4 ezer az állami oktatás különböző formáján. A kultúr- és sportkövetelmények telje­sítésénél is szép eredményeket értek el fiataljaink, s ezzel jogot nyertek arra, hogy viselhessék az „Ifjúság a szocializ­musért” mozgalom jelvényének I. fokozatét. Ne­kem volna teljes a kép, ha nem vetnénk fel a meglévő hiányosságokat. Egyik negatív vonás munkánkban, hogy szervezetileg falun, s az ipari tanulóintézeteknél nem tartottunk lépést az általános fejlődéssel. Ennek következmé­nye: a falun élő és dolgozó fiataloknak csak 15—20 százaléka, az ipari tanulóinknak pedig 47 százaléka tagja a KISZ-nek. E két területen a fiatalok szervezettsége azért ily alacsony, mert nem úgy foglalkoztunk a falusi fiatalokkal, mint a tsz-ek jövő tagjaival, az ipari tanulókkal pedig, mint a jövő munkásaival. Hiba volt az is, nem sikerült az ifjúság tömegét mozgósí­tani a termelési eredményeink növelésére. Ez elsősorban a mezőgazdaságban dolgozó fiatalokra vonatkozik. Ezt bizo­nyítja: az „Ifjúság a szocializmusért” mozgalomba a beneve­zetteknek csupán 20 százaléka a falun élő és dolgozó fiatal. Ennek következménye, hogy a mezőgazdaságban csak 157 ifjúsági brigádot sikerült megalakítani, 1500 fiatall­al. Még nagyobb probléma az, hogy kevés paraszt ifit sikerült moz­gósítanunk állattenyésztésünk fejlesztésére. Hiányossága az is munkánknak, hogy nem sikerült fiataljaink figyelmét olyan fontos feladatok megoldására irányítani, mint az újítómoz­galom és az önköltségcsökkentés. A kérdést fel kell tenni: Van-e erőnk a meglévő hiányossá­gok felszámolására? A válasz: igen! Ehhez azonban szükséges a vezetés színvonalának emelése, és az ifjúság körében vég­zendő munka javítása. Enélkül nem tudjuk megvalósítani 1962-ben az előttünk álló feladatokat. Melyek a legfontosabb feladataink ötéves tervünk második évében? Elsősorban is meg kell ismertetni megyénk ifjúságá­val a Szovjetunió Kommunista Pártja XXII. kongresszusá­nak a kommunizmus építését meghatározó programját. E program világos célt mutat ifjúságunk számára, s megmu­tatja, hogy a mi hazánkban is előbb-utóbb hozzákezdhetünk a kongresszus által megszabott feladatok végrehajtásához. Arra van szükség, hogy a fiatalság megértse, milyen korban élünk, milyen feladatokat kell megoldani azért, hogy a mai nemzedék számára boldog jövőt biztosíthassunk. Szükséges ifjúságunk figyelmét az országgyűlés által tör­vénybe iktatott ötéves tervünk sikeres megvalósítására irá­nyítani. Ha vala­ha szükség volt ifjúságunk mozgósítására, terveink végrehajtására,­­ akkor most szükség van. Szükség van azért, mert a második ötéves tervünk teljesítésével lénye­gében befejezzük a szocializmus alapjainak lerakását, s ezzel kézzelfogható közelségbe kerül a kommunizmus építése. Eh­hez az kell: ifjúságunk úgy dolgozzon ötéves tervünk teljesí­tésén, hogy ezzel elősegítsük ötéves tervünk határidő előtti teljesítését. Járjon élen a fiatalság a termelékenység emelé­séért folyó harcban, a munka javításában, és az önköltség­csökkentésében. Legyen megyénk ifjúsága iparban és a me­zőgazdaságban, hivatalban és kereskedelemben, középiskolá­ban és ipari tanulóintézetekben az új technika felkarolója és hordozója. Ö téves tervünk második évében el kell érnünk, hogy a takarékossági mozgalomban, mely ifjúsági szövetsé­günknek egyik legfontosabb feladata, részt vegyen mintegy 40 ezer fiatal, így népgazdaságunk számára 140 millió forintot takaríthatnak meg. Helyes volna, ha az iparban és a mezőgazdaságban legalább 2000 ifjúsági brigád harcolna terveink teljesítéséért. Külön gondot kell fordítani a mezőgazdaságban arra, hogy ifjúsá­gunk tevékeny résztvevője legyen a 30 mázsás kukorica ter­mésátlagok elérésének. Felelősséget kell érezni az állat­­tenyésztésben előttünk álló feladatok megvalósításáért, a ma­gasabb állati termékek eléréséért. E feladataink sikeres végrehajtását biztosítja az „Ifjúság a szocializmusért” mozgalom. KISZ-bizottságaink és KISZ- alapszervezeteinek munkájuk során érjék el, hogy mindazok a fiatalok, akik az ötéves tervünk első évében sikerrel telje­sítették mind a négy követelményt, benevezzenek a mozga­lom második évébe is. Tegyék meg konkrét vállalásaikat és kezdjenek hozzá ezen keresztül az előttünk álló feladatok megvalósításához. Szükséges e mellett az is, hogy azon fia­ta­lok, akiknek nem sikerült teljesíteni az első év követelmé­nyeit, vagy nem neveztek be az első évben a mozgalomba, hogy lehetőséget adjunk arra, hogy 1962-ben hozzákezdhesse­nek az első követelmény teljesítéséhez. c­élkitűzéseink nagyok, de szépek. Megyénk ifjúsága ''J érzi felelősségét szocialista hazánk építéséért, s kész ebben a munkában részt venni. E felelősséget még jobban növeljük. Tegyük tudatossá, s ezen keresztül az ifjúság keze munkájával segítsük elő ötéves tervünk második évé­nek sikeres teljesítését. E munkához kívánunk sok sikert, erőt, egészséget, és boldog új évet!­­"

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék