Borsodi Fiatal, 1963 (1-10. szám)

1963-01-01 / 1. szám

2300 fiatal kapott­ a Diósgyőri Gépgyárban A Diósgyőri Gépgyárban mintegy 3000 ifjúmunkás dol­gozik. Ennek kétharmad része tagja a Kommunista Ifjúsági Szövetségnek. A három gyár­ KISZ-bizottsága október 30-án egyesült, s ma már úgy be­szélnek a problémákról, a fel­adatokról, a tennivalókról, mint az egyesített gépgyárak ifjúmunkásainak tennivalói­ról. Helyes intézkedés volt, hogy a gépgyári KISZ- bizottságokat — a pártbizott­ságokhoz hasonlóan­­— a gaz­dasági átszervezés előtt egye­sítették. Mégis némi megtorpanást tapasztalhattunk a gépgyári KISZ-szervezetek munkájában az egyesítés után. A személyi ügyek hátráltatták az egész­séges munka kibontakoztatá­sát, de így is, az elmúlt időben ünnepélyes taggyűlésen osztot­ták ki az „Ifjúság ” szocializ­tegyártását. Ez csupán a DIMÁVAG feladata volna, de a gépgyárak pártbizottságá­nak kérésére a könnyűgép­gyári és a nehézszerszámgép­­gyári munkások is segítenek. A megyei pártbizottság ké­résére a könnyűgépgyári szi­vattyúüzem dolgozóinak segí­tettek, hogy minél több szi­vattyút adhassanak a megye dolgozó parasztságának. Még több példát lehetne felhozni, amely azt bizonyítja, hogy a másérti jelvényt, melyet a fiatalok 70 százaléka, mint­egy 2300-an kaptak meg. Ezen­kívül nagyobb feladatokra mozgósítják a fiatalokat, és a pártbizottság kérésére segítik kezdeti megtorpanás után a gyárakban újra elindult az egészséges KISZ-munka. A fiatal mérnökök számta­lanszor panaszkodtak, hogy a gépgyárakban nem találták meg számításukat, és munka­idejüknek csak 15—20 százalé­kát töltötték mérnöki munká­ban. A gépgyárak KISZ-bi­­zottsága szeretné elérni, hogy a fiatal mérnökök képessége ne vesszen kárba, hanem a tervezésben, a mér­­­­nöki irányító munkában hasz­­nosítható legyen. Bár a fiatal­­ műszakiak tanácsa e pillanat­­­­ban semmiféle munkát nem­­ végez, az új vállalatvezetés­­­ben bízva, „180 fokos fordula­­­­tot” várnak. A fiatal mérnö­­­kök képességeikhez mérten­­ szeretnék segíteni a vállalat­­ intézkedési tervének pontos és­­ maradéktalan végrehajtását. . Szeretnék, ha a vállalat veze­■ tősége is bízna bennük. az indiai kerékpártengelyek Szocialista szerződések és egy új mozgalom Tiszaszederkényben A Tiszai Vegyikombinát mű­trágyagyárában előreláthatólag 1964 júniusában kezdik meg a próbaüzemelést. Az évi 210 000 tonna nitrogénműtrágyát elő­állító üzemben az idén meg­gyorsult az építési munka, de a szerelések dandárjára csak jövő évben kerül sor. A nagy feladatok mielőbbi elvégzését jó munkával segí­tik a fiatalok is. A nagyüzemi KISZ-bizottság a vegyipar fe­lett vállalt védnökség értel­mében eddig a különböző sze­relővállalatok tíz ifjúsági bri­gádjával kötött szocialista szerződést az egyes részhatár­idők előrehozatalára. Az új gyár bonyolult gépi berende­zéseinek irányításához azon­ban minél több jól felkészült szakemberre is szükség lesz. A szakemberképzés elősegíté­sére a nagyüzemi KISZ-bizott­­ság most megalakította a fiata­lok műszaki tanácsát. A tanács máris megkezdte munkáját. A fiatal műszaki dolgozók bevonásával új moz­galmat indított a kiváló, mér­nök és kiváló technikus cím­­ elnyerésére. A mozgalomba­n eddig 17 fiatal műszaki jelent-­­­kezett. Ezek előadásokat hall-­­­gatnak majd a vegyikombinát­ üzemszerkesztéséről és a gyár-, fási technológiák kialakításé-' ról. Ezenkívül a KISZ­ és az­ üzem vezetői különböző meg-­ bízásokat adnak a fiatal mér-­ nököknek és technikusoknak a ■ gyártmányok továbbfejleszté-­ sére, valamint a gazdaságo-­ sabb üzemeltetés megvalósítá- ■ sának kidolgozására.­­ A fiatalok műszaki tanácsa ■ másik fontos tennivalójának­­ tartja, hogy a kombinát tár-­ sadalmi ösztöndíjával egyete-­ meken és középiskolákban ta-­­nuló mintegy 150 fiatal nyári • gyakorlati munkáját jó előre • megszervezze. Ezért a tavaszi • hónapokban részletes munka­­­ tervet készítenek, amelyben, személy szerint meghatározzák • az üzemi gyakorlatokat végző­­ ösztöndíjasok feladatait. Ezek ■ a fiatalok ugyanis az iskolák­­ elvégzése után a kombinát , üzemeiben kapnak beosztást. ’­ ­ Jelentős ■ kulturális feladat •• vár a gépgyárak KISZ-bizott­­­­ságára. Eddig a kulturális ne­­­­velőmunka — az esti iskolá­n­kon kívül — mindössze a Jó­­­­zsef Attila olvasómozgalomban ■ mutatkozott meg­. Bár a József ‘ Attila olvasómozgalom vonzó,­­ és magas követelményeket tá­­­­maszt résztvevőivel szemben,­­ de ■ érdekesebbé, közvetleneb­­­­b­é is lehetne tenni ezt a gyá­­­­ron belül. A jövőben egy nagy­■ szabású író—olvasó—színész­i találkozót rendeznek a gép­­­­gyárakban. • Hogy színesebbé tehessék a­­ kulturális életet a gyárban,­­ ahhoz szükséges lenne több­­ klubhelyiség a fiatalok részére. . A KISZ-bizottság vezetői bíz-­­ nak abban, hogy az igényeket­­ a lehetőségekhez képest támo­■ gatja majd az egyesített gép­­­­gyár vezetősége. MOLNÁR JÓZSEF ÉRETTSÉGI UTÁN TANULJA A SZAKMÁT A MISKOLCI VIL­­LA­M­OS IPARI KTSZ-BEN. MELLETTE TÓTH GYÖRGY SZERELŐ LÁTHATÓ FOTÓ: SZABADOS SIP 1 0 6 3. jji tudja hány millió pohár csendült ösz- S­jre január elsejére virradó éjszaka? Ki tudja hány millió ember ajkát hagyta el ez az őszinte, szívből jövő jókívánság, boldog új évet! ---------------------­Vidáman, bizakodva, új esztendőt köszöntött Borsod megye ifúsága is. Önbizalmat, az el­múlt esztendők eseményeiben gazdag munká­­ja adta. Két esztendő mezsgyéjén álltunk meg egy pillanatra. Megálltunk, hogy visszapillantsunk az óévre. Hiszen ilyenkor számot szoktunk vetni azzal miként dolgoztunk, megtettük-e azt, amit tőlünk várt a haza és a kor, mely­ben élünk. Azután előrepillantunk az új esz­tendő felé, az 5 éves terv harmadik éve felé. Új évszámot írunk, még a kezünk nem áll rá, hiszen megszoktuk már a kettessel végződő számjegyet. Ezután azonban hármast írunk majd: 1963-at. Igen, így rohan az idő. Mintha most lett vol­na az, amint átléptük az 1950—53-as éveket, s máris 1963-at írunk. Nagyon gyorsan elszállt ez a 10—13 esztendő.Gyorsan, de eredmények­ben gazdagon tűnt tova. Talán azért is szállt el olyan hamar ez az idő, és azért tűnik rövid­nek, mert többet tettünk, mint azelőtt 100 esz­tendő alatt. Gyarapodott életünk, szebbek let­tek hétköznapjaink. Ez a múltba vesző eszten­dő is jó munkánk tanúja. A B­orsod megyében élő fiatalokban ezúttal sem csalódott az ország , beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, KISZ-tagok és szervezeten kívüliek egy óránk Több üzemben, a föld mélyének kérges tenye­rű ifjú hősei már jóval az esztendő előtt be­fejezték éves tervüket. A Lenin Kohászati Mű­vekben, a gépgyárakban és a vegyipari üze­mekben is helytállt az ifjúság. Ózdon is sok olyan példa van, ami kellemes érzéseket tá­maszt valamennyiünkben az új esztendőt ille­tően. A takarékossági mozgalom, a sokezer társadalmi munkaóra és a különféle védnök­ségvállalások is azt tanúsítják, Borsod megye ifjúsága lelkiismeretes munkát végzett 1962- ben. Ilyen­képpen tehát érthető az is, hogy biza­kodással tekintünk az új esztendő, 1963. felé.­­-Talán nincs is olyan if­jú, aki ne várna vala­mit, valami újat, valami szépet az i­t eszten­dőtől, s aki nem sző titkon terveket a jövőt illetően. Tervez a farkaslyuki vájár, a diós­győri bérszámfejtő, az alberttelepi legényszál­ló fiatalja, tervez a főmérnök, tervez a segéd­munkás, az egyetemista és középiskolás, ter­vez a család , mindenki tervez. És ezek az apró tervecskék hajszál­pontosan beilleszked­nek az ország nagy terveibe. Egy új ház, egy új bútordarab, televízió, a férjhezmenő lányok kelengyéje, vagy, egy külföldi út együtt válik valóra, együtt érlelődik az ország beteljesedő terveivel. Rajtunk áll ennek megvalósítása. Kezdjük hát az új esztendőt a fejlődésünket előbbre vivő, jövőbe vetett hittel. 1963. első napjaiban erőnk biztos tudatában nézünk elő­re, a holnap felé. Megtehetjük ezt? Feltét­lenül! Bár egész biztosan lesznek olyan dolgok, amelyek a gondterheltség jól ismert barázdáit oda-oda szántják majd homlokunkra. Lesznek nehézségeink. Éppen ezért ne bízzuk magun­kat a vak véletlenre, ne tekintsük olcsó sze­rencsejátéknak a holnapot , életünket. Hi­szen ha összefogunk legyőzzük a nehézsége­ket. Jövőnket kezünkbe tartjuk, és minden­napi munkánkkal irányíthatjuk. Ettől függ és rajtunk, csakis mirajtunk múlik, hogy csak­ugyan boldog lesz-e az új esztendő. Boldog új évet, erőt egészséget és becsületes munkát, minden Borsodban élő és dolgozó fiatalnak. Békés, boldog új évet. Mit is kíván­hatnánk most, amikor szinte egy képzeletbeli kikötőben állunk. Az egyik hajó az óév, most evez kifelé, a másik az új, dagadó vitorlákkal megérkezett. Rajta vidám, elégedett utasok. És e hatalmas hajó kormánykerekét egy nem­zet jövőbe vetett hite, sok ezer ifjú és idős ember irányítja. Paulovits Ágoston A kongresszus tükrében Elíitélkez­és választások előtt Ifjúság a szocializmusért A párt és KISZ határozatokról Országhatárokon át­­ A bányász balesetek ellen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék