Borsodi Fiatal, 1965 (1-11. szám)

1965-02-01 / 1. szám

1965. FEBRUÁR HÓ ÁRA: 1 FORINT A megyei ifjúmunkás aktíva felhívása A Szakszervezetek Országos Tanácsa december 30-i ülésén felhívással fordult országunk dolgozó népéhez az ez évi tervfeladatok teljesítése érde­kében. E felhívás alapeszméje az, hogy hazánk felszabadulá­sának 20. évfordulóját, népünk újjászületésének nagy ünne­pét méltóképpen köszöntsük. A SZOT felhívása alapján mi, fiatalok is elhatározzuk, hogy Egyetemi panoráma Mérlegen a KISZ- politi­kai oktatás Ki mi tud az irodalomról? Előtérben a gazdasági szervező munka ! Áttörő expedíció a fovone I FMKT tehetségünk, erőnk legjavát adva, részt veszünk vala­mennyi olyan munkaverseny­ben, amellyel hozzájárulunk a megyénk ipara előtt álló nagy feladatok megoldásához, népünk gazdagításához, ha­zánk felvirágoztatásához. 1965. jubileumi esztendő, az ünnepi számvetés esztendeje, 20 szabad év történelmi alkotó munkájáról. Egyben a szoci­alizmus teljes felépítését szol­gáló erőfeszítések fontos ideje, hiszen a II. ötéves terv befe­jező éve. Az ifjúság szempont­jából tovább növeli az évfor­duló rangját, hogy most ren­dezzük a IX. Világifjúsági Ta­lálkozót, a béke és barátság színpompás ünnepét. Fontos tehát, hogy e nagyszerű jubi­leumokra, ünnepekre méltó munkával, nagyszerű tettek­kel készüljön Borsod megye ifjúsága is. Fontos, hogy ki-ki a saját munkaterületén sike­resen teljesítse a ráháruló fel­adatokat. Ezek közül rangso­rolásban első helyen áll a munka termelékenységének növelése, majd követi a minő­ség, a gazdaságosság javítása, a korszerű termékek készíté­se. Az idén különös fontossá­got kell tulajdonítani export­feladataink teljesítésének, pl. túlteljesítésének. Hasonlóan fontos a nagy­fokú munkafegyelmet és ta­karékosságot érvényre juttatni életünk valamennyi területén. Az üzemek, bányák, építkezé­sek ifjúmunkásai fokozottab­ban éljenek önállóságukkal, keressék a munka- és üzem­­szervezés új, fejlettebb útjait. Mozgósítsák az ifjúságot az előttünk álló tervfeladatok teljesítésére. Használják ki azokat a nagyszerű lehetősé­geket, amelyek a takarékos­ság, a gazdaságosság ma még fel nem tárt tartalékaiban rejlenek. Ez­által is nagyban csökkenthetik, szinte minden ütemben a túlóráztatásokat, a veszteségidőket, állásidőket. Megyénk ifjúmunkásai — a paraszt- és diákifjúsággal karöltve — a legfontosabb munkaterületeken teljesítse­nek mintegy 800 000 társadal­mi munkaórát. Az ifjúmunkás aktíva fel­hívással fordul minden fiatal­hoz, hogy érezzenek nagyobb felelősséget a munka minősé­gének javításáért. Járuljanak hozzá, hogy a terv egészéből minden fiatal tökéletesen meg­ismerje saját feladatát. Tá­mogassák azokat a kezdemé­nyezéseket, amelyek a minő­ség javítására, a gazdaságos­ság fokozására, a munka- és tervfegyelem megszilárdításá­ra irányulnak. Segítsék azokat a gazdasági vezetőket, akik határozott intézkedéseket tesz­nek a tervfegyelem, az állami és a munkafegyelem megszi­lárdításában és buzdítsák a bátortalanabbakat. Támogas­sanak minden olyan kezde­ményezést, minden olyan fá­radozást, amely összefügg azokkal a feladatokkal, me­lyekre akcióprogramjában az egész magyar ifjúságot moz­gósította. a KISZ VI. kong­resszusa, és magában foglal pártunk Központi Bizottságá­nak december 10-i határozata. A Szakszervezetek Országos Tanácsa felszabadulásunk kö­zelgő 20. évfordulója alkalmá­ból közzétett felhívása alap­ján felszólítunk valamennyi fiatalt, hogy az 1965. évi fel­adatainak teljesítésére mind nagyobb lendülettel kibonta­kozó versenyben legyenek példamutatók. Dolgozzanak még nagyobb odaadással s legyenek ott, ahol nagy tet­tekre van szükség. Igaz haza­fihoz méltóan készüljenek né­pünk nagy ünnepére és a IX. Világifjúsági Találkozóra, így szebb, tartalmasabb lesz az ünnep, amelyre Borsod megye ifjúsága, az egész ma­gyar fiatalsággal együtt ké­szül. A „győztes" brigádnapló IIIIHIIIIIIIIII SPORT rí­ ­s­­ú nxíkcut A Miskolci Pamutfonoda KISZ-fiataljai nagyszerű eredményeket érnek el a felszabadulási munkaversenyben. „ATHÉNTŐL — TO­KIÓ IQ" címmel február 25-én, csütör­tökön délután 18 órai kezdet­tel a Lenin Kohászati Művek Ifjúsági Házában olimpiai sportvetélkedőt rendez az LKM nagyüzemi KISZ-bizott­­sága. Az olimpiai sportvetél­kedőre február 15-ig lehet je­lentkezni a nagyüzemi KISZ- bizottságon. A verseny helye­zettjeit értékes jutalomban részesítik. A vetélkedő kérdé­seit az „Athéntől­ Tokióig" megrendezett olimpiák ered­ményeiből és eseményeiből állítják össze. A sportvetélkedő után elő­reláthatólag élménybeszámo­lót tart elmúlt évi tokiói dí­járól Guttman József, a DVTK tehetséges birkózója, többszö­rös magyar bajnok és számos nemzetközi találkozó győztese. Közeledik a tavasz, s lassan befejeződnek a téli nagyjavítások a gépállomásokon. Gépgyári híradás Vas és színesfém — 8 milliós érték — Takarékosság Termelési eredményeinket a 106,3 százalékos teljesítmény jelzi. A brigád munkáját di­cséri, hogy 500 kiló vasat és 4500 kg színesfémet gyűjtöt­tek. A társadalmi munka végzé­sében is megállták a helyü­ket, 600 órát dolgoztak. A bri­gád munkáját dicséri, hogy már hat alkalommal nyerték el a szocialista brigád meg­tisztelő címet. Az 1961-ben alakult szerelő­­brigád, melynek élére Szegedi Gyula lakatos került, a ne­gyedik helyen végzett ebben a versenyben. A brigád hét embert számlál, évi termelési értékük megközelítően 8 mil­lió forint. A versenyértékelő bizottság a motorházmegmun­­káló automata célgép szerelé­sén végzett kiváló munkáju­kat jutalmazta. Méltán érde­melte ezt meg Szegedi Gyula kis kollektívája. A nagy szakmai felkészült­séget és lelkiismeretességet követelő munka mellett, a brigád tagjai újításokat is alkalmaztak. Takarékoskodtak a rezsianyaggal és szorgalma­san gyűjtötték a hulladékot. 1964. negyedik negyedévé­ben több, mint 30 ezer fo­rintot tett ki az anyagmegta­karításból származó összeg. Két elfogadott újításuk értéke megközelíti a 120 ezer forin­tot. Hulladékgyűjtésben elért eredményeik is dicséretesek. 61 200 kg vasat és 80 kg szí­nesfémet vittek a központi gyűjtőhelyekre. A brigád hét tagja közül, hatan járnak KISZ-oktatásra, a hetedik fiatal pedig szorgalmasan lá­togatja a gimnázium előadá­sait Az elmúlt évben a megyei KISZ-bizottság versenyt hir­detett az ifjúsági brigádok és a KISZ-alapszervezetek kö­zött. A közelmúltban értékel­ték a versenyt. Az exportbri­gádok között, a gépgyári fia­talok közül Pollcik Lajos esz­tergályos brigádja és Szegedi Gyula szerelő brigádja dicsé­rendő eredményt ért el. Az exportbrigádok versenyfelhí­vásában a következő szempon­tok szerepeltek: A munka termelékenységének emelése, fejlett technológiai eljárások alkalmazása, kifogástalan mi­nőség és az önköltség csökken­tése. A Pollák-brigád becsülettel eleget tett ezeknek a szem­pontoknak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék