Borsodi Fiatal, 1967 (1-11. szám)

1967-02-01 / 1. szám

Munkára készen a falun A KISZ VII. kongresszusára készülnek az LKM fiataljai Vetélkedés A győztesek A Szakma kiváló tanulója címért Lezajlott Miskolcon a leg­jobb ifjú esztergályos és gép­lakatos szakmunkás-jelöltek versenyének megyei döntője. A két szakmában az első há­rom-három helyezett jutott tovább a márciusi országos döntőbe, ahol már a Szakma kiváló tanulója cím elnyeré­séért versengenek. A szak­mai vizsgákat írásbeli ver­seny előzte meg. A megyei döntőbe jutott fiatalok zöme igen magas színvonalon ol­dotta meg a nehéz szakmai versenyfeladatokat. A megyei döntő a Pataki István nevét viselő 100. sz. Iparitanuló Intézet fiataljai­nak nagy sikerével végző­dött. Az országos döntőbe ju­tott hat borsodi ipari tanuló közül öten az intézet nevelt­jei. A géplakatosok közül Jaczenkó Mihály, Számadói Endre és Vécsei Mihály, az esztergályosok közül Dulai Ferenc és Biaskó Tibor a MüM. 100. sz. intézetében, Ben­­kő András pedig a MüM. 102. sz. intézetében tanulja a szak­mát. Görög estet rendez a miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium A miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban már évek óta népszerű a Népek hazája, nagyvilág előadás-sorozat, amelyben különféle országok múltját, jelenét mutatják be a diákok. A sorozat 35. előadására március 3-án délután 5 órai kezdettel kerül ,sor a Palóczy utcai központi leánykollégium­ban. Az előadáson a görög nép életét mutatja be a Ii­a osz­tály. Az est rendezője, egyben narrátora Kulimár Ilona diák­lány. A műsorban görög tán­cok és dalok is szerepelnek. Csiszár Magdolna pedig görög nyelven adja elő Koszta Vár­náit­ Az ifjúság himnusza cí­mű költeményét. IL . Orosházi Gyula, a Szakma ifjú mestere mozgalom ver­­senyének egyik helyezettje munkahelyén a kongresszusi verseny során. ?­­ A kongresszusi felkészülés járjon együtt munkánk általános fellendülésével Beszélgetés Dudla Józseffel, a KISZ Borsod megyei Bizottságának titkárával Kongresszusra készül a­­ Kommunista Ifjúsági Szövet­­­­ség az idén. E nagy jelentősé­gű esemény alapjaiban meg­határozza a tagság, a bizott­ságok és az alapszervezetek feladatát. Ahhoz, hogy me­gyénk 52 ezer KISZ-tagja és mintegy 1650 alapszervezete méltóképpen köszönthesse a KISZ VII. kongresszusát, nagy feladatokat kell megol­dani a soron következő hetek­ben, hónapokban. Erről be­szélgettünk Dudla József elv­­társsal, a KISZ Borsod megyei Bizottságának titkárával. E nagy eseménynek együtt kell járnia Borsodban is az Ifjúsági Szövetség munkájá­nak általános fellendülésével, az alapszervezetek és bizott­ságok által szervezett politikai akciók és rendezvények szín­vonalának növekedésével, va­lamint azzal, hogy fokozódjék a KISZ-tagok és -szervezetek politikai, társadalmi tevé­kenysége, aktivitása, a párt és KISZ-határozatok végrehajtá­sában. — Mi jellemezte a felké­szülést — kérdeztük Dudla József elvtárstól. — A kongresszusra való felkészülés politikai tartalmát a Központi Bizottság ez évre szóló célkitűzései alkotják. Ezért szükséges, hogy bizott­ságaink és alapszervezeteink felelősségérzettel tanulmá­nyozzák a KISZ Központi Bi­zottság decemberi ülésének határozatait, a kiadott doku­mentumokat, valamint a Köz­ponti Bizottság alapszerveze­tekhez szóló levelét. Igyekez­zenek ennek szellemében dol­gozni a következő hetekben, hónapokban. A választásoknak együtt kell járnia a KISZ-vezetés színvonalának, a KISZ-tagság aktivitásának növekedésével, és a KISZ szervezettségének erősödésével. Éppen ezért szervezett, fegyelmezett mun­kára van szükség, s arra, hogy alaposan feldolgozzuk a párt IX. kongresszusának határoza­tából adódó tennivalókat, va­lamint a korábban említett központi dokumentumokat. — Milyen elgondolások vannak a vezető testületek újjáválasztásával kapcsolato­san? — Az alapszervi vezetősé­gek, csúcsvezetőségek és KISZ-bizottságok újjáválasz­­tásakor nem lesz könnyű dol­gunk. Hiszen e testületekbe, vezető szervekbe olyan fia­talokat kell választanunk, akik koruk, munkájuk, erkölcsi ma­gatartásuk és politikai alkal­masságuknál fogva élvezik a választók bizalmát. Szeretik az ifjúsági munkát, népsze­rűek és példamutatóak a fia­talok körében. A párt irányí­tásával és segítségével képe­sek kellő szenvedélyességgel és eredménnyel nevelni és moz­gósítani ifjúságunkat a szocia­lizmus építésére. Végül nép­szerűségük és tekintélyüknél fogva képviselni tudják az ál­lami és társadalmi szervek előtt a fiatalok érdekeit és hajlandók következetesen vé­deni a törvényekben és ren­deletekben biztosított jogokat. Arra törekszünk hát, hogy a megválasztott vezetők poli­tikai alkalmasságuk, szak­mai hozzáértésük, erkölcsi magatartásuk és vezetői kész­ségük alapján hosszabb időn keresztül vegyenek részt a megválasztott testületek mun­kájában. Azok a fiatalok, akik korábban is bebizonyították alkalmasságukat és vállalják a jövőben is e megbízásokkal járó kötelezettségeket, remél­jük, ismét bekerülnek a ve­zetőségekbe és a felsőbb vá­lasztott testületiekbe. Végül e téma kapcsán hadd említsem meg, hogy a válasz­tásokat a KISZ-tagság jogai­nak tiszteletben tartásával, a legszélesebb demokratizmus biztosítása mellett, titkosan ejtjük meg, minden 10 KISZ- t, annál magasabb létszámú szervezetben. Biztosítani akar­juk azt, hogy a fiatalok leg­jobb belátásuk szerint válasz­szák meg vezetőjüket. A je­lölő bizottságok, a személyi javaslatok összeállításánál, a tagság többségének egységes véleményét veszik figyelem­be, kikérve az illetékes párt­­szervezetek javaslatait. — Hogyan készítik elő Bor­sodban a küldöttértekezleteket és az alapszervezeti taggyűlé­seket? — A megyei és járási KISZ- értekezletek előkészítésére és minden olyan munkára, amely e tevékenységgel összefügg, különböző bizottságokat hoz­nak létre. Helyes, ha e bizott­ságok azonnal megkezdik munkájukat. Fontos munka lesz az előkészületek időszaká­ban a beszámolók összeállítá­sa. A jó beszámolónak tartal­maznia kell az elmúlt válasz­tás óta végzett munkát, reáli­san értékelve a jelen helyzetet és világosan meghatározva a holnap feladatait. Bízunk ab­ban, hogy a beszámolók sok­rétűek, tartalmasak lesznek, hűen tükrözik egy-egy terü­let ifjúságának örömeit, gond­jait, egyszóval azokat a kérdé­seket, amelyek foglalkoztatják a fiatalokat. Programjukban pedig helyes arányokat kap­nak a területen élő ifjúság igényei, az érdeklődési körök­nek megfelelően. Foglalkoznia kell a beszámolóknak a világ­nézeti neveléssel, az ideoló­giai-politikai felvilágosító munkával, az erkölcsi nevelés­sel, a KISZ kommunista és tömegszervezeti jellegével, az egyes ifjúsági rétegek helyze­tének elemzésével, az úttörő­­sataikával pal­­vátozáással, a kulturális és sportmunká-, val. külföldi utazások tapasz-­­talataival, a vezetőképzési helyzetével egyaránt. A tér-e­melést segítő tevékenységi elemzésénél mindenképpeny napirendre kell tűzni a KISZ­ termelési mozgalmainak hely-­­zetét, a védnökségeket, az­ ifjúsági lakásépítkezést, a Fi­­­atal Műszakiak és Közgazdá­szok Tanácsainak, valamint* az ifjúsági, társadalmi terve-­­ző irodáknak a munkáját, ta­* pasztalatait. A KISZ belső* helyzetének vizsgálatakor* szólni kell a KISZ- és párt-* építésről, a tagdíjfizetésről,­ határozatok ismertetéséről és* végrehajtásáról, az érdek­vez J­delmi tevékenységről, az ISZ* időszerű kérdéseiről, valamint­ a munkastílussal kapcsolatos­ témákról. Azok a beszámolók,­ amelyek a korábban vázolt* témákat , átfogják, minden-* képpen hozzájárulnak a KISZ-munka általános erősí­téséhez. a jövő feladatainak * megoldásához. ♦ — Milyen szakaszai lesznek­­ a kongresszusi előkészületek­nek? — A választást három sza­* kaszra lehet osztani. Az első? április 5-ig tart. Ebben az* időszakban kell ismertetni a vezetőségek újjáválasztásával* kapcsolatos határozatokat és a­­ választási intézkedési terve­ket. El kell készíteni az alap­­szervi vezetőségek beszámolój­­át, s fel kell készíteni a kü­­­lönböző bizottságokat, meg­ kell választani a jelölő bizott-­­ságot. Ajánlatos az alapszer­­vezeti beszámolókat vezetősé­gi ülésén megvitatni. A második szakasz már­sl, választások és küldöttgyüle-* sek ideje. Április 30-ig tehát­ meg kell választani az alap-* szervi és csúcsvezetőségeket­ és a felsőbb KISZ-értekezletek* küldötteit. Szükséges megem­líteni, hogy a csúcsvezetősé-­ gek hatásköre bővül, szerepel fokozódik. Különösen vonatko­zik ez a községi és falusi csúcsvezetőségekre. Azokban a községekben, ahol három, vagy annál több KISZ-alapszervezet működik és a tagság létszáma meghaladja a 300-at, községi KISZ-bizottságokat kell vá­lasztani. Ezek a testületek le­gyenek méltó partnerei a he­lyi állami és társadalmi szer­vek vezetőinek. Végül a harmadik szakasz május 25-ig tart, ekkor kerül sor a bizottságok újjáválasz­­tására. Jó előkészítő munká­val biztosítanunk kell, hogy e tanácskozások váljanak munkaértekezletekké, értékel­jék reálisan az eltelt időszak eredményeit és fogyatékossá­gait, határozzák meg világo­san a feladatokat — válaszolta Dudla József elvtárs. Ezen kívül természetesen számos más feladata is lesz a következő hónapokban az ifjúságnak, a KISZ-szerveze­­teknek. Munkában gazdag fél esztendő elé tekintünk hát. Hiszen a választásokkal egy­­időbe esnek a tavaszi ünne­pek, a tanács és szakszerve­zeti választások és több fon­tos gazdasági tevékenység. Ép­pen ezért tervszerűségre, ala­posan átgondolt, jó munkára van szükség, igényelve a párt segítségét ahhoz, hogy e fel­adatokat eredményesen meg­oldhassa a KISZ és az ifjú­ság. Bankmie Ag«sír» és kollégiumi Naponta száz fiatal látogatja könyv­tárát. Kívülről impozáns, belülről kényelmes, otthonos a nem-­­ rég átadott kollégium és iskola-kombinát Miskolcon.­­ Készülődés a forradalmi ifjúsági napokra A Borsod megyei fiatalok színes, tartalmában gazdag programmal készülnek a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom jubileumára és az ifjúsá­gi szövetség megalakulásának 10. évfordulójára. A KISZ- szervezetek a fiatalok hazafi­as nevelésének segítésére és a munkásmozgalmi emlékek megismertetésére forradalmi ifjúsági napokat rendeznek. Ezek az események hama­rosan megkezdődnek, így például Miskolc fiataljai ifjúsági nagygyűléseken kö­szöntik március 15-ét, továbbá a Tanácsköztársaság megala­kulásának, valamint hazánk felszabadulásának évforduló­­ját. A falvakban is gazdag szín és sok ötlet jellemzi a forra­dalmi ifjúsági napok rendez­vényeit. Tiszaszederkényben például A mi forradalmunk címmel kiállításon mutatják be az ifjúsági szövetség 10 éves történetét és a KISZ védnök­ségével épült nitrogénműtrá­­gya-gyár fiataljainak az éle­tét. A Hangony és Borsodnál hasd közötti hegyekben, a nő­sök útján — ahol Szőnyi Már­ton főhadnagy partizánosztaga a fasizmus elleni háborúban ejtőernyővel földet ért — har­ci túrán vesznek részt az ózdi járás fiataljai. A borsodi szén­­­medence üzemeiben. Lenin és Kun Béla táviratváltásának­ évfordulóján, lenini beszélge­téseket tartanak, és ezekre meghívják azokat a veteráno­kat, akik fegyverrel védték a fiatal szovjet hatalmat. Putno­­kon irodalmi esteken emlé­keznek meg az ifjú kommu­nista mártírok életéről, mun­kásságáról, a határmenti he­gyek csúcsain pedig a nagy nemzeti ünnepek előestéjén öröm­tüzeket gyújtanak a fia­talok. Az első ilyen forradalmi na­pot március 6-án Miskolcon rendezik meg, amikor az első választók részére Méhes Lajos, a KISZ KB első titkára tart vagyis­ ülést

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék