Borsodi Fiatal, 1968 (1-10. szám)

1968-01-01 / 1. szám

A fiatal értelmiség közéleti tevékenységének fokozása A Borsod megyei és Mis­kolc városi Népművelési Ta­nács több hónapos munkával­­felmérte a megyében és Mis­kolcon élő fiatal értelmiségiek helyzetét, életét, népművelés­közéleti tevékenységét. A fel­mérésről jelentés készült, ame­lyet a népművelési tanács 1968. január 17-én tartott rendkívüli ülésén tárgyalt meg. Megállapította a népmű­velési tanács ülése, hogy Bor­stod megyében a fiatal értel­miségiek száma örvendetesen megnövekedett, közéleti tevé­kenységük termelési, kulturá­lis és társadalmi téren egy­aránt fokozódott. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy kü­lönösen a művelődési életbe való bevonásuk aránya elma­rad az igényektől és a lehető­ségektől. A népművelési tanács a fia­tal értelmiségiek népművelés­közéleti tevékenységének fo­kozása érdekében többféle ja­vaslatot tett. Különös figye­lemmel fordul a vidéken élő fiatal értelmiségiek felé, segíti­­azoknak fokozottabb aktivizá­lását a népművelésben, gondot fordít továbbképzésükre. A megyében megjelenő sajtóor­gánumokat felkéri, hogy a jö­vőben fokozottabb gonddal foglalkozzanak a fiatalok mun­kájával, jó tapasztalataik el­terjesztésével. A több mint tíz pontból álló határozat nagy­­mértékben segíti a fiatalok jobb bekapcsolódását, aminek eredménye kétoldalú: haszná­ra válik az adott terület nép­művelési munkájának, egyben lehetőséget biztosít a fiatal ér­telmiségiekben rejlő tehetség kibontakoztatására. A népművelési tanács az ülé­sen elfogadott állásfoglalását végrehajtás, illetve felhaszná­lás céljából megküldte vala­mennyi járási és városi nép­művelési tanácsnak, valamint minden olyan állami és tö­megszervezeti vezetőnek, aki­nek tevékenysége a népműve­léssel érintkezik és a fiatal értelmiségiek aktivizálása ér­dekében bármit is tehet ! moata 1968. JANUÁR HÓ BORSODI ÁRA: 1 FORINT 57 ezer KISZ-tag Borsodban Dudla József elvtárs nyilatkozik a tagösszeírás tapasztalatairól Az elmúlt hónapok nagy eseménye volt megyénk KISZ- szervezeteinek életében a tag­összeírás. E munkát szinte mindenfelé a megyei KISZ végrehajtó bizottság intézke­dési terve alapján végezték el az alapszervezetek. Az előké­szítés során éppen oly lelki­­ismeretesen dolgoztak, mint a következő időszakban. Erről beszélgettünk néhány nappal, ezelőtt Dudla József elvtárs­sal, a KISZ Borsod megyei Bi­zottságának titkárával. — Mi jellemezte megyénk­­­ben a tagösszeírás előkészíté­sét? — Általában pontosan ren­dezték a tagnyilvántartást és a tagdíjakat. Tájékoztatták a pártbizottságokat és pártalap­­szervezeteket a tagkönyvcseré­­ről és a tagösszeírásról. Kivá­logatták az összeíró csoporto­kat, felkészítették a KISZ- alapszervi titkárokat, végül vezetőségi ülésen és taggyűlé­seken ismertették a tennivaló­kat. E munkába bevonták a választott testületek tagjait és aktíváit éppen úgy, mint a függetlenített apparátus dol­gozóit.­­ Kedvező tapasztalata a tagösszeírásnak, hogy Borsod­ban lényegesen emelkedett a KISZ-tagság létszáma. A no­vember elsejei jelentésben 50 300 tagot tartottunk nyil­ván, január 1-én ez a szám 57 ezerre növekedett. Ebből is látszik, hogy helyes volt a kongresszus döntése, hogy a tagkönyvcsere kapcsán meg kell kérdezni, kik akarnak to­vábbra is KISZ-tagok lenni. Volt ugyanis olyan ellenvéle­mény, hogy sokan kilépnek majd a KISZ-ből. Borsodban az ellenkezőjét tapasztaltuk. Mindössze 450-en távoztak so­rainkból, de ezeknek többsége kiöregedett. Viszont újból meggyőződhettünk arról, hogy a KISZ nemcsak szervezetileg, hanem politikailag is megerő­södött. Bátran lehet alkal­mazni az új módszereket, mert nem kényszer, hanem tudatos ragaszkodás köti ifjainkat a szervezethez. — Milyen következtetésre jutottak az ifjúsági szövetség vezetői a tagösszeírással k­ap­­csolatos beszélgetések során? — Kellemes, hogy a KISZ- tagság nagyon kedvezően fo­gadta a tagösszeírást. Örült annak a szervezett beszélge­tésnek, amely ebben az idő­szakban folyt. Különösen a tagság aktívabb rétege helye­selte ezt a módszert. Őszinte baráti légkörben, számos hasz­nosítható javaslat hangzott el KISZ-tagjaink részéről e be­szélgetések során. Látszott raj­tuk, szívesen fogadják veze­tőiket, bizalommal vannak irántuk. Szinte mindenki igé­nyelte az egyéni elbeszélgetést, Ózdon például 4400 KISZ-tag közül csupán 30-an maradtak távol. De ezek többsége is munkahelyi elfoglaltsága miatt nem vett részt az összeírás megbeszélésén. Ezek a beszélgetések sok­oldalúak voltak és a tagság részéről nagyfokú érdeklődést tapasztalhattunk a gazdasági irányítási rendszer reformja iránt. Szinte valamennyi he­lyen szó esett külpolitikai kér­désekről, a nemzetközi hely­zetről. Vietnamról, Közel-Ke­letről és a görög eseményekről egyaránt. Ugyanakkor a tag­ság véleményt mondott a KISZ belső helyzetéről, a ve­zetők munkájáról, a szociális és kulturális igények kielégí­téséről. — Milyen kritikai észrevé­telek hangzottak el? — Helyenként kifogásolták a tájékoztatás hiányosságát. Bírálták azt is, hogy a vállala gazdasági helyzetéről nem kap megfelelő képet az ifjúság Kazincbarcikán a tanintézet KISZ-fiatalok nagyobb önálló­ságot kértek a KISZ-élet irá­nyításában. Sok észrevétel hangzott el a kollektív szerző­désekkel kapcsolatosan is. Az encsi járásban a KISZ-munka feltételeinek javítását és ifjú­sági klubok létrehozását szor­galmazták. — Végül arra a kérdésre szeretnénk választ kapni, ho­gyan segítették a pártbizottsá­gok és pártszervezetek a top­összeírást? — Szinte megyeszerte nagy segítséget nyújtott e mun­kánkban egy-egy terület párt­­bizottsága, pártszervezete. Az­ Előkészítés időszakában párt-­­titkári értekezleten ismertet-­ ték a tagösszeírással és a tag­­könyvcserével kapcsolatos fel­adatokat, instruktorokat is ad­tak a pártszervezetek e munka segítésére. Részt vettek min­den olyan munkában, amely kapcsolódott e tevékenységhez Napjainkban már a tagkönyv­­kiosztó ünnepi taggyűlések derekán vagyunk. Itt is kép­viseltetik magukat a pártszer­vezetek. Ünnepélyes légkörben bonyolítják le ifjúsági szövet­ségünk életének e rangos ese­ményét. S úgy érezzük, ez is hozzájárul ahhoz, hogy ebben az évben még eredményeseb­ben dolgozhassunk — fejezte be nyilatkozatát Dudla József elvtárs. r.­­ Megkezdődtek a tagkönyvkiosztó taggyűlések Nagy munkában találtuk Pásztor János elvtársat, a gép­gyári KISZ-bizottság szerve­zési osztályának vezetőjét. — Most összegezzük a tag­összeírás és a tagkönyvcsere eredményeit — mondja. A KISZ-kor­gresszus határozatá­nak megfelelően mi is végre­hajtottuk a tagösszeírást, s így jelenleg egészen friss ada­tok állnak rendelkezésünkre. Vállalatunk fiataljai közül 1532-en KISZ-tagok, 2183 hu­szonhat éven aluli dolgozik a gyárban, ebből 1127-en pro­duktív munkát végeznek. A 30 éven aluli műszaki techniku­mot végzettek száma 289, míg 86-an rendelkeznek közgazda­­sági technikumi oklevéllel. A KISZ-tagösszeírás során elbeszélgettünk a fiatalokkal, kikértük véleményüket az alapszervezetnél folyó KISZ- munkáról és ezeken a beszél­getéseken néhány nagyon hasznos javaslat is elhangzott, amit a soron következő mun­kánkban figyelembe veszünk. A fiatalok közül többen kér­ték, hogy az akcióprogramban az eddiginél is jobban jusson kifejezésre az alapszervi fia­talok véleménye. Természete­sen örömmel teszünk eleget e kérésnek, mert ez is hozzájá­rulhat ahhoz, hogy a szerve­zeti élet színvonala tovább növekedjék és a tartalmi mun­ka elmélyüljön. A vállalat 40 KISZ-alapszer­­vezetében taggyűléseken ünne­pélyes külsőségek között ad­ták át a fiataloknak az új KISZ-tagkönyveket. Most már elmondhatjuk, hogy alapszer­­vezeteink derekasan kivették a részüket ebből a munkából. *, SátoraljM­isely! Kertésze*» TecSmatOHSfeaa SZERELŐK Készülnek az exportgyártmányok Diósgyőrött. Az események éve É­letünk sodrása kapcsán eseményekben gazdag esz­tendőt köszönthettünk az újévi pohárcsengések közepette. Ilyenkor a visszapillantás is szokásos, s ha ezt tesszük, nem kell szégyenkeznünk. Hiszen nagyszerű ké­pet kapunk Borsod megye ifjúságának esztendős mun­kájáról. Most mégis a holnapot, a jövő terveit keresi für­késző tekintetünk. Érthető, hiszen 1968. a szó igaz értelmében a nagy ese­mények, ifjúságot és felnőttet egyaránt érintő évfordu­lók, programok, ünnepségek és kezdeményezések eszten­deje. Érdemes hangsúlyozni ezt így az új év első hónapjában, egyfajta emlékeztetőül szükséges felidézni eljövendő tet­teink számvetése, megtervezése, körvonalazása érdeké­ben. Az ilyen holnapkutatás sokszor olyasféle erőgyűj­tés, nekirugaszkodás a startpisztolyra várás pillanatában. Az első vezényszó már elhangzott január elsején. Azóta számítjuk az új mechanizmust. Voltak, akik azt mondták, ez a gazdasági és társadalmi életünket egyaránt nagyban érintő téma a felnőttek dolga. Részben az övéb­é. De semmiképpen sem hagyhatjuk ki belőle az ifjúságot, a holnap felnövekvő új nemzedékét, a jövő munkáskezeit és értelmiségét. És tételesen, a KISZ-szervezeteket is érinti az új mechanizmus. Igazodniok, alkalmazkodniok kell a sajátos helyzethez, megtalálva azokat a módszere­ket, amelyek szükségesek az új helyzetben. Szó sincs ar­ról, hogy mindent el­vessünk, ami korábban volt, inkább a megszűrést és a helyesbítést tűzzük napirendre. Borsod megye KISZ-szervezeteiben sok szó esett e té­máról már a múlt év végén, még több napjainkban. Érez­ték a fiatalok, hogy néhány dolgot másképp kell csinál­­niok a jövőben s az idei akcióprogramok készítésekor már „új mechanizáltak” néhány tennivalót. Részt vettek a kollektív szerződés megkötésében, hasznos, alkotó ja­vaslatokat tettek, üzemek, bányák, építkezések munkás kollektívájának érdekében. Mindenkor szem előtt tar­tották a népgazdasági érdekeket éppen úgy, mint a fiatalok reális vágyainak beteljesülését. Ezért nyilatkoz­tak elismeréssel megyénk számos helyén a fiatalok rész­vételéről a kollektív szerződések megkötésében. Nagy politikai eseménye 1968-nak a KMP és a KIMSZ megalakulásának 50. évfordulója. Ez az évfor­duló számos újabb feladatot tűz alapszervezeteink és bi­zottságaink elé. Magába foglalja a Tanácsköztársaság eljövendő fél évszázados jubil­emi előkészületeit És meghatároz néhány közelebbi tennivalót De nemcsak az új mechanizmus miatt mondjuk 1968-art a nagy események évének Az idén lesz többek között Szófiában a Világifjúsági Találkozó. Ez olyan rangos esemény nemcsak a magyar, hanem a békét, szabadságot­ óhajtó és azért küzdeni képes haladó ifjúságnak is, amely méltán emeli a „szenzációk” közé. A készülődés hónapo­kig tart. Megyénkben jobbb munkával, eredményesebb tanulással, a kulturális, politikai, társadalmi és sport­élet fokozottabb pezsdítésével akarják köszönteni a fia­talok a VIT-et. Szolidaritás vállalással olyan ország né­pével, ahol béke helyett fegyverropogás, élet helyett, ke­gyetlen pusztítás van. Az idén a Világifjúsági Találkozó újabb nagy demonstráció lesz a szolidaritás, a béke és a barátság magasztos eszméje mellett. A béke, az ifjúság nagy eseményének számít a téli és a nyári olimpia. A fehér olimpiába már e napokban sor kerül Grenobleban, a nyári játékok Mexikóban lesznek. Ez utóbbinál megyénk ifjúsága is érintve van, hiszen a mexikói repülőre néhány borsodi sportoló is várományos. Végül de nem utolsósorban az idén is megrendezik a Forradalmi Ifjúsági Napokat. E nagy események politikai és tartalma egyfajta garanciája a hálától telített meg­emlékezésnek éppen úgy, mint a jövőbe tekintésnek. A KISZ Borsod megyei Bizottsága olyan programot dolgo­zott ki és hagyott jóvá, amely méltó emléket állít a forra­dalmi hősöknek. A tematika szerint, ifjúsági nagygyűlé­seken, baráti találkozókon és élményszámba említhető összejöveteleken kerül sor a Forradalmi Ifjúsági Napok rendezvényeire. N­ehéz volna esztendőre való programot néhány sor­ba sűríteni. E felvillantott képekből mégis kiér­ződik, hogy 1968. valóban a nagy események esztendeje, s rangjának méltóan készül rá megyénk ifjúsága. Paulovits Ágost««

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék