Borsodi Fiatal, 1969 (1-10. szám)

1969-01-01 / 1. szám

-1 LS­­­A tartalomból: § 1 196­9 JANUAR HO 4 kétkezi dolgozók gyermekeinek segítése (2. oldal) k a!­f'programokról (2. oldal) |­em elég megnézni — el kell olvasni (2. oldal) | Úttörőélet S (3. oldal) | Téli sportörömök E (4. oldal) | Tárgysorsjáték 5 (4. oldal) mm 1 Érdekes vetélkedő (4. oldal) Fiatalok a szakszervezeti választások sikeréért A SZOT elnökségének hatá­rozata alapján 1969. február 1. és március 31-e között kerül sor a szakszervezeti szervek újjáválasztására. A KISZ- és a szakszervezeti szervek közötti együttműködési tervekből fa­kadóan a KISZ-szervezetek fontos feladata, hogy segítsék a választások politikai és szer­vezeti lebonyolítását. Legyen e közös munka, újabb sikeres állomása a KISZ-nek és a szak­­szervezetnek. A szakszervezeti választások célkitűzései, mint ahogy erre a KISZ Borsod megyei Végre­hajtó Bizottsága előtt szereplő anyag rámutatott, az, hogy az idősebb és fiatalabb dolgozók ismerjék meg pártunk politiká­ját, a gazdasági irányítás új rendszeréből fakadó politikai, társadalmi feladatokat. A vá­lasztások időtartama alatt ép­pen ezért helyes tájékoztatni a dolgozókat a magyar szakszer­vezetek XXI. kongresszusának állásfoglalásáról. Jó dolog, ha az idősebb és fiatalabb e munka kapcsán megismerik az 1969. évi népgazdasági fel­adatokat, szót váltanak arról, hogyan lehetne a szocialista munkaversenyt még tovább fo­kozni. Közös erőfeszítéssel el kell hárítani az üzemi demok­rácia hatékonyságát gátló aka­dályokat, küzdeni kell a fele­lőtlenség, a szűklátókörűség, a jó kezdeményezések elfekteté­­se, a dolgozók véleményének semmibevevése ellen. A fiata­lok járjanak élen a visszássá­gok elleni harcban. Legyenek kritikusak, következetesek. El kell érni, hogy a választások előkészítése és lebonyolítása segítse a politikai munka javí­tását, a társadalmi, gazdasági kérdések tisztánlátását. Jó vol­na, mutat rá a megyei végre­hajtó bizottság előtt szereplő jelentés, ha a szakszervezeti szervek újjáválasztása hozzá­járulna a KISZ­ és a szakszer­vezet munkájának alkotó to­vábbfejlesztéséhez. Rámutat a jelentés, hogy a vezető testü­letekbe való megválasztásra olyan fiatal és idősebb dolgo­zókat kell javasolni, akik poli­tikailag, szakmailag rátermet­tek, a közösség ügye iránt fe­lelősséget érzők és élvezik a dolgozók nagy többségének megbecsülését, bizalmát. A KISZ-vezetőségek azt javasol­ják a szakszervezetnek, hogy helyes vezetőségi tagokat vá­lasztani a legalk­alm­asab­b síkti­fistavill köréből is. Törekedni kell, hogy a vezető testületekbe a fiatal KISZ-tag lányok és fia­talasszonyok aránya tovább növekedjen. A KISZ-vb előtt szereplő irányelvek a szakszervezeti vá­lasztás segítésével kapcsolat­ban körvonalazta a KISZ fel­adatait is. A januári hónapban járási,­­ városi, nagyüzemi KISZ-titkári értekezleteken kell ismertetni a választások célját, jelentőségét, a KISZ-ve­­zetőség és tagság helyi felada­tait. Az üzemi, hivatali, intéz­ményi KISZ-szervezetek ja­nuári, februári taggyűlésein készítsék fel a KISZ-tagságot a választásokra. A szakszervezeti tag KISZ-tagok mindegyike vegyen részt a beszámolókon és a vezetőségválasztó gyűléseken. A vitában bátran éljenek ja­vaslataikkal, tegyék közkinccsé hasznos elképzeléseiket. Rámu­tat a jelentés, hogy a szakszer­vezeti taggyűlések legyenek ki­emelkedő fórumai a KISZ- és a szakszervezeti tagság együttes gondolkodásának, ter­vező és elhatározó cselekvésé­nek. A KISZ-alapszervezetek vezetőségei értékelték a KISZ- és a szakszervezeti együttmű­ködési tervekben rögzítettek teljesítését, a két szerv közös munkáját. A tapasztalatok, a helyi feladatok alapján a me­gyei együttműködési terv fi­gyelembevételével készítsék el az 1969. évre vonatkozó helyi együttműködési tervüket, eb­ben fogalmazzák meg a közös akciókat, az együttes munkát. Helyes, ha KISZ-titkár elvtár­sak javaslatokat, értékelő meg­jegyzéseket adnak a beszámoló elkészítéséhez, s majd a szak­­szervezeti taggyűléseken a be­számoló feletti vitában szólja­nak hozzá, tükrözve a fiatalok véleményét. A KISZ-bizottságok, ha ilyen alapos, körültekintő munkát végeznek a szakszervezeti vá­lasztások segítése érdekében, minden bizonnyal nem marad el a kívánt eredmény sem. ÁRA: 1 FORINT ■­ Immár évek óta a KISZ­­S munka egyik rangos témája az­­ akcióprogramok elkészítése. E E dokumentum hozzájárult az E alapszervezetek tevékenysége­inek eredményesebbé, céltuda­tosabbá és tervszerűbbé tételé­shez. Nem csoda hát, hogy most,­­ az év elején is napirendre ke­serűlt ez a téma a KISZ Borsod­­ megyei Bizottságának ülésén ,és fontosságának megfelelően illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllliisokoldalú, alapos vitában kris- Arccal az alapszervezetek ! Az al­­óprogram Iranyelve­rt tárgyalt a KISZ Borsod megyei Bizottsága sályosodott ki az, hogy milyen irányelvek alapján lássanak hozzá bizottságaink és alap­szervezeteink az 1969. évi ak­cióprogramok elkészítéséhez. A részletes jelentést olvasva, hallgatva az érdekes vitát, az emberben akaratlanul is visz­­szatért egy gondolat: az 1969. évi feladatok között első he­lyen szerepel a KISZ-alapszer­­vezetek belső helyzetének, szervezeti életének javítása. Úgy is megfogalmazhatnánk a soron következő tennivalókat: arccal az alapszervezetek felé. Mindez magában foglalja azt, hogy ebben az évben is töre­kednünk kell rá, hogy a KISZ- bizottságok és alapszervezetek munkájában helyesebb ará­nyok érvényesüljenek. Felada­taink megoldása egyértelműen megkívánja, hogy bizottsága­ink és alapszervezeteinek mun­kája még átgondoltabbá, még céltudatosabbá váljék. A nagy körültekintéssel készülő akció­­programok, amelyek figyelem­be veszik a KISZ-tagok javas­latait, észrevételeit, számolnak érdeklődési körükkel és igé­nyeikkel, mozgató­rugói lehet­nek elkövetkezendő munkájuk­nak. Nehéz volna néhány sorban visszadni mindazt, amit az elő­terjesztett jelentésben megfo­galmaztak, még nehezebb a be­számoló fölötti sokoldalú vitát. Nem is az a célunk, hogy téte­lesen ismertessük e dokumen­tumot, és azt, amiről szó esett a tanácskozáson, sokkal inkább az, hogy a tanácskozás tükré­ben körvonalazzuk soron kö­vetkező feladatainkat. Idén is nagy gondot kell for­dítani bizottságainknak és alapszervezeteinknek rá, hogy mozgósítsák aktív részvételre megyénk ifjúságát a gazdasági feladatok megoldása során. Ve­gyünk részt az üzemi, szövet­kezeti demokrácia kiszélesíté­sében, legyünk kezdeményezői a műszaki fejlesztésnek, a tu­dományos eredmények gyakor­lati bevezetésének, erősítsük a népgazdaság igényeinek meg­felelő, korszerű, jó minőségű, versenyképes termékek előállí­tásának fontosságát. Ebből adódik az is — s ezt hangsú­lyozta a tanácskozáson Dudla József elvtárs, a megyebizott­ság első titkára —, hogy a KISZ termelést segítő és szak­mai továbbképzést szolgáló mozgalmait a gazdaságirányí­tási rendszer céljainak gazda­sági, politkai feladataink ér­dekeinek megfelelően készít­sük elő. A KISZ a szakszer­vezettel és az állami vezetés­sel együtt szervezze a szocia­lista munkaversenyt. Dolgoz­zunk együttműködési tervek alapján. Folytassuk a jubi­leumi munkaversenyt, a Ta­nácsköztársaság 50., majd ha­zánk felszabadulásának 25. év­fordulója tiszteletére. Ezek olyan ünnepek, amelyek nagy lendületet, szárnyakat adhat­nak az ifjúság alkotókészségé­nek, kezdeményező képességé­nek. Ezek a versenyek azt a célt is szolgálják, hogy a munkás- és parasztifjúság mind na­gyobb tömegei kapcsolódjanak be a szocialista brigád, műhely, üzem, vállalat címért folyó versenybe. A szakmunkás, mű­szaki és közgazdász fiatalok összehangolt tevékenységével előtérbe kerülhet az ifjúsági komplexbrigádos­ szervezése. És ajánlatos volna a jövőben még nagyobb figyelmet fordí­tani az egyéni versenyek szer­vezésére, az egyéni vállalások teljesítésére és értékelésére is. A mindennapi munkában to­vábbra is fontos helye lesz a védnökségvállalásoknak, a be­ruházások határidő előtti meg­valósításának éppen úgy, mint a mezőgazdaságban, a műszaki fejlesztést szolgáló újításoknak, vagy a helyi kezdeményezések­nek. Nagy szerep vár a fiatal műszakiakra és közgazdászok­ra is. Tovább szélesítjük a Szakma ifjú mestere mozgal­mat és szervezzük a takarékos­sággal összefüggő tevékenysé­geket. A társadalmi munka­akciók évek óta nagy segítséget nyújtottak vidéken és városok­ban egyaránt. Éppen ezért ez is a tennivalók közé került. E feladatok megvalósítása mindenképpen a KISZ-tagság aktivitását igényli, magas kö­vetelményeket támaszt a KISZ nevelő és felvilágosító munká­jával szemben. Ehhez azonban hozzá tartozik a fiatalok rend­szeres és gyors tájékoztatása kül- és belpolitikai kérdésekről egyaránt. Hozzá tartozik a tö­megpolitikai munka módsze­reinek tökéletesítése, finomí­tása és gazdagítása. Tovább folytatjuk politikai és kulturá­lis akcióinkat, lesznek ünnepi KISZ-taggyűlések, lampionos felvonulások, internacionalista szellemi kezdeményezések. Erő­sítjük a KISZ-vezetők és a tagság eszmei szilárdságát, helytállását, figyelmet fordítva a KISZ-oktatásra, a fiatalok marxista-leninista nevelésére. Végül részletesen foglalko­zott a megyebizottság a szabad idő hasznos eltöltésében, a kul­turális nevelőmunkában, a mű­vészeti nevelés különböző ágai­ban megkezdett út folytatásá­val, szükségszerű továbbfej­lesztésével is. Paulovits Ágoston M­űh­elygyakor­la­t A Zalka Máté Gépipari Technikum fiataljai az elméleti foglalkozásokon túl nagy gondot fordítanak a gyakorlati ismeretek elsajátítására is. Nyolcadik osztályo­k klubélete Miskolcon Múlt év szeptemberében meg­szervezték Miskolcon a 8. osz­tályosok klubját. Több célki­tűzés valóra váltását tervezték akkor. Ilyen például, hogy job­ban érvényesüljön a KISZ-élet­­re való közvetlen felkészülés, biztosítani az egységet, kötet­len módon legyen alkalom hasz­nosan eltölteni az időt stb. Egyik legfőbb cél pedig az, hogy öntevékenyen szervezzék saját életüket és hatáskörük­ben fejlesszék önkormányzó képességüket. A klub tagjai havonként tartanak összejöve­telt. Az Úttörőház állandó he­lyet biztosít az összejövetelek­hez. Szeptemberben közösen be­szélték meg, mit szeretnének csinálni a klubban. A tervek hónapról hónapra megvalósul­nak. Minden klubösszejövetel­nek van egy célja. Októberben vitatták meg a klubban, hogy megismerhető-e a világ? No­vemberben vetélkedőt szervez­tek az évfordulók jegyében. De­cemberi klubösszejövetelt az Úttörőház csillogó fenyőfája alatt tartották. Januári tervek: Téli játékok a klubban. Feb­ruárban ismét: Vita a klubban. A szocialista munkaerkölcs c. témából. Márciusban: Vendég a klubban. A Lenin Kohászati Művek dolgozója beszél arról, miért szereti munkáját? Áp­rilisban: Mi a modernség? Ki a modern? Májusban: Búcsú az úttörőélettől. A felsorolt témákon kívül minden összejövetelen más-más kis csoport szórakoztató mű­sort vállal és ad elő. Azon kí­vül felszínen tartják az önálló­ság próbájával kapcsolatos mozgalmi tapasztalatokat. Le­hetőségük van a klub tagjai­nak lemezhallgatásra, kívánsá­gukra táncdélután szervezését­ is tervbe vették farsang idejé­re. A szerencsi Bocskai István Gimnázium szavalókórusa jól sikerült műsorral köszöntötte az avatóünnepség részvevőit. (Fotó: Szabados)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék