Borsodi Fiatal, 1971 (1-12. szám)

1971-01-01 / 1. szám

Q 00 0 00,6 1977 AUG 2­4 A KISZ feladatai a kollektív szerződések megkötésében 17. oldali Olimpia 71 (3. oldal) Emlékoszlop a Blikkben (3. oldal) A lét és a sport (4. oldal) Innen-onnan (4. oldal) 1971. JANUÁR HÓ Sajtótájékoztató a megyebizottságon Politikai akciók és rendezvények 1971-ben . A Kommunista Ifjúsági Szövetség Borsod megyei Bi­zottságán január 28-án, dél­előtt sajtótájékoztatót tartot­tak. Ezúttal ismertették­ a borsodi sajtó és rádió képvi­selőivel a KISZ megyebizott­ságának ez évi politikai ak­cióit és rendezvényeit. , Eseményekben gazdag esz­tendő előtt állnak megyénk ifjúsági szervezetei. A sokré­tű program körvonalait a pártkongresszus határozatai, a IV. ötéves terv célkitűzé­sei és a KISZ-kongresszusra­ való felkészülés képezi. Ugyanebben az időszakban lesznek az országgyűlési és tanácsválasztások, több tár­sadalmi és tömegszervezet kongresszusa, valamint az úttörőmozgalom 25 éves év­fordulója. A feladatok megoldása érdekében sokoldalú, ala­pos terveket készített a megyei KISZ-bizottság. Több olyan tanfolyamot szerveznek, amelyen alap­szervezeti vezetők, titkárok és reszortfelelősök ismerked­nek meg fontos ifjúságpoliti­kai kérdésekkel. A követke­ző hetekben számos ifjúság­­politikai napot rendeznek, aktuális társadalmi és poli­tikai kérdések megvitatására. Február közepétől április közepéig megyénk 10 nagy­üzemében tanácskoznak a fi­atal műszakiak, közgazdászok és kutatók. Szó eset­t a sajtótájékozta­tón arról, hogy az idén is folytatódik a KISZ-lakásépí­­tési akció. Ebben egyébként eddig is szép eredményeket értek el megyénkben, hiszen 306 KISZ-lakás épült fel, és jelenleg is építés alatt áll 72 lakás. A terv szerint 1971-ben újabb 176 lakást építe­nek fel. A KISZ-bizottságok és -szervezetek folytatják a nagy védnökségi akciókat. Ott lesznek a vegyiparban, a járműprogram megvalósítás­nál, a Tisza II. vízlépcsőnél és a Barátság II. kőolajveze­ték építésénél. A KISZ VIII. kongresszu­sának tiszteletére nagysza­bású munkaversenyt kezde­ményeznek megyénk fiatal­jai. Ennek fontos állomása lesz február 3-án a termelési versenyekben részvevő fiata­lok képviselőinek tanácsko­zása Miskolcon az ifjúsági házban. Újszerű kezdeményezés a Fiatalok Miskolcért, Mis­kolc a fiatalokért akció, amelyet szeretnének ki­terjeszteni számos KISZ- bizottság munkájára. Egyébként bizottságaink és alapszervezeteink az idén is megrendezik a kommunista vasárnapokat, elsősorban közhasznú társadalmi mun­kák elvégzésére. Tanuló ifjú­ságunk a nyár folyamán­­ vt-s és ,az­ építőtáboro­k­­ban, folytatódnak a mezőgaz­­daságban dolgozó fiatalok ta­nácskozásai, a kongresszus előtt pedig sor kerül az úgy­nevezett kongresszusi ifjúsá­gi napok megrendezésére. Szerepel a programban a forradalmi ifjúsági napok rendezvényeinek lebonyolítá­sa, valamint számos honvé­delmi és sportjellegű ver­seny. Külön terv foglalkozik az úttörőmozgalom 25 éves jubileuménak méltó megün­neplésével. KISZ-kitettség a Szovjetunióban Dudla József nyilatkozata A Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsá­ga öttagú küldöttsége, mely a Komszomol meghívására 11 napot töltött a Szovjetunió­ban, a napokban érkezett ha­za. A magas rangú delegá­ciónak — melyet dr. Horváth István, a KISZ Központi Bi­zottságának első titkára veze­tett —, tagja volt Dudla Jó­zsef, a KISZ Borsod megyei Bizottságának első titkára. Hazaérkezése után az élmé­nyekben és eseményekben gazdag út tapasztalatairól ér­deklődtünk. — Tizenegy napot töltöt­tünk a Szovjetunióban, s ez alatt mintegy 15 ezer kilomé­tert utaztunk. Moszkván és Leningrádon kívül számos nagyvárosban, ipari központ­ban, tanintézetben és kolhoz­ban jártunk. — Mi volt az utazás cél­ja? — Tanulmányoztuk a le­nini Komszomol munkáját. Ők most készülnek a párt­­kongresszusra, és túl vannak a Komszomol-kongresszuson. Mi viszont a pártkongresz­­szus után készülünk az ifjú­sági szövetség kongresszusá­ra. Mégis számos olyan dol­got láttunk, amelyet felhasz­nálhatunk mindennapi mun­kánkban. A baráti szálak ápolásán túlmenően, tehát, az ismeretszerzés volt egyik célunk. — Vendéglátóink igyekez­tek bemutatni a Szovjetunió társadalmi helyzetét, gazda­ságát, kultúráját és a Kom­szomol munkáját. Meglepő volt az a szeretet, gondos­kodás és figyelmesség, ame­lyet kintlétünk során tapasz­taltunk. Őszintén meglepőd­tünk azon is, milyen nagy az érdeklődés a Szovjetunióban országunk iránt. Szinte nem voltunk olyan városban, ahol nem találkoztunk olyan szov­jet emberrel, akinek nincs személyes ismerőse Magyar­­országon. Számos üzenetet is hoztunk haza. Tbilisziben, a középiskolában nagy megle­petéssel tapasztaltuk, hogy berendeztek egy magyar szo­bát. Megható volt az a sze­retet, amellyel beszéltek Ma­gyarországról és csodálkoz­tunk azon, mennyire isme­rik a magyar társadalmi, gazdasági, politikai és kul­turális életet. — Merre járt a magyar küldöttség szovjetunióbeli útja során, és mi szerepelt a programban? — Moszkva után Lenin­­grádba utaztunk. A Szmolnij­­ban találkoztunk a megyei pártbizottság vezetőivel, nagygyűlésen pedig a lenin­­grádi fiatalokkal. Bela- Uralszkban ellátogattunk egy 40 ezer munkást foglalkoz­tató, méreteiben is óriási cső­gyárba. Meglepett a hallat­lanul nagyfokú automatizálás és a gyár fantasztikus terme­lése. Szverdlovszkban az egyetemre látogattunk el, ahol 27 ezer diák tanul. Itt valósították meg egyébként először az önálló, televíziós egyetemi oktatást. Ezzel so­kat segítenek a levelező hall­gatóknak, Rusztoviban a mű­szálgyárat tekintettük meg. Ez egyébként egy, Leninvá­­roshoz hasonló, új szocialista város, persze szovjetunióbeli méretekkel. Mégis, számos hasonlóságot fedeztünk fel az emberek életében. Moszkvá­ban külön élmény volt a tu­dományos kutatóintézetben tett látogatásunk és Boszov Nobel-díjas akadémikussal való találkozásunk. Elláto­gattunk a csillagvárosba, ahol Beregovoj kalauzolt bennünket. Betekintést nyer­tünk, hogyan készülnek a szovjet űrhajósok fantaszti­kus feladataik megoldására. — Végül egy utolsó kér­dés: miként lehet haszno­sítani Borsodban e nagy­szerű út élményeit, ta­pasztalatait? — Imponáló volt a Kom­szomol szervezettsége, fe­gyelme és a párt iránti hű­sége. Értékes tapasztalatokat szereztünk termelést segítő munkájukban. Mindezt érde­mes végiggondolni itthon. Néhány módszert igyekszünk a gyakorlatban is alkalmazni. Jó volt látni, mennyire meg­fér hazai­­ságuk a proletár internacionalizmussal és mi­lyen sokat tesznek ez utóbbi ápolásáért. S azait minden­képpen meg kell szívlelnünk az, hogy náluk mennyire az ember áll a mindennapi munka középpontjában. Pe­dig nincs könnyű dolguk, hi­szen 27 millió tagja van a Komszomolnak — válaszolta Du­dia József. — pá­r ÁRA: 1 FORINT intézet­­ ) Továbbképz KISZ-titkároknak A Diósgyőri Gépgyár KISZ-végrehaj­tó bizottsága elfogadta az idei társadalmi vezetőképzés tervezetét. E szerint a KISZ-titkárok ré­szére minden hónapban egész napos továbbképzést tarta­nak, s a továbbképzés másik formájaként egyhetes bent­lakásos titkári tanfolyamot szerveznek a sebesvízi válla­lati vezetőképzőben. A re­szortfelelősök részére ne­gyedévenként egy alkalom­mal tartanak egész napos ér­tekezletet. Az újonnan funkcióba ke­rültek részére az idei válasz­tások után reszortonként kétnapos házi vezetőképzést terveznek a műszaki házban. Az Ifjú Gárda részére há­romnapos bentlakásos to­vábbképzést szerveznek. A parancsnokok kéthavonta egész napos továbbképzésen vesznek részt Az újonnan választott alapszervi titkárok tovább­képzésük során, megismer­kednek a mozgalmi munka irányításának módszereivel, az ifjúsági szervezetek gaz­dasági, ügykezelési munkájá­val, a helyes munkastílussal, munkamódszerrel. A mozgalmi tapasztalatok­kal rendelkező titkárok gya­korlati tudásukra építve kap­ják az új ismereteket A szer­vező titkárok tovább ismer­kednek az ifjúsági termelési mozgalmak és az érdekvé­delmi tevékenység kérdései­vel. Az agitációs és propa­gandafelelősök a világnézeti nevelés módszereiről kapnak tájékoztatót. A kultúrfelelő­­sök­nek arról tanácskoznak, hogyan kell növelni az ifjú­ság szellemi felkészülését a további helytállás érdeké­ben. Jó ! Vizsgaidőszak Mint szerte az­ országban, Borsod megye felsőoktatási intézményeiben is nehéz na­pok előtt álltak a diákok az elmúlt hetekben, sőt sokan még napjainkban is, hiszen­ az első félévről számot adó vizsgaidőszak még nem fe­jeződött be. Miskolcon a Ne­hézipari Műszaki Egyetem mindhárom karán, az egye­temhez tartozó kazincbarci­kai Vegyipari Automatizálási Főiskolai Karon, a Sárospa­taki Tanítóképző Intézetben és Putnokon a Felsőfokú Me­zőgazdasági Technikumban egyaránt folynak a kollok­viumok, beszámolók, egyes tárgyakból a szigorlatok. Diákifjúságunk e nem könnyű napjaiban készült az itt látható két fénykép. Kó­bor Pál örökítette meg egye­temi társait a Nehézipari Műszaki Egyetemen, vajon jót, vagy rosszat jelent-e, ha a felügyelő oktató meg­áll, s nézi, mit csinálunk? A zárthelyi dolgozat nem a legvonzóbb dolog. Pláne, ha az rajzolással jár... (Fotó: Kóbor Pál) Vetélkedés — öt szakmában Ismét megkezdődtek a DIGÉP-ben a Szakma ifjú mestere mozgalom versenyei. A nemes vetélkedőre öt szak­ma fiataljai jelentkezhetnek. Az esztergályos, a lakatos, az egyéb forgácsoló (fúrós, ho­­rizontos, marós), a villany­szerelő és kovács szakmák­ban április közepéig lezárul a versengés. A mozgalom történetében az idén előrelépést jelent az, hogy a két utóbbi szakmá­ban megrendezik a vállalat legjobb fiatal kovács, illetve villanyszerelő szakmunkása címén, folyó versenyt A többi szakmában pedig a vállalat legjobb fiatal szak­munkása I-es és II-es kate­góriájának versenyében ve­hetnek részt a fiatalok. A Szakma ifjú mestere mozgalom idei fordulójának forgatókönyvét már elkészí­tették. Ez februárban min­den érdeklődő fiatalhoz el­jut, jelentkezési lappal együtt. A jelentkezési lapo­kat március 1-ig kell visz­­szaadniuk a versenyzőknek. A versenyzés üzemi szin­ten folyik, a termelési bi­zottság ehhez elméleti kér­déseket és útmutatásokat ad. Maga a folyamat a SZOT és a KISZ KB irányelvei alap­ján zajlik le. Az idén hang­súlyt kap a SZIM-versenyek tömegesítése, a szakmai szín­vonal növelése. A verseny­zés ideje alatt a fiataloknak hét elméleti előadást tarta­nak az FMKT mérnökei. Új­donság, hogy a mozgalom résztvevőinek politikai kép­zettségükről is számot kell adniuk. Bár a verseny gyakorlati­lag még nem kezdődött meg, máris ismerjük a két döntő dátumát: május 16. és 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék