Borsodi Fiatal, 1972 (1-7. szám)

1972-01-01 / 1. szám

A tartalomból: Megyénkben járt a KISZ KB első titkára (2. oldal) • • Ünnepségek, rendezvények (2. oldal) Az ifjúság és Miskolc (3. oldal) Az úttörőélet demokratizmusa a szerencsi járásban (3. oldal) • • A KISZ MB 1972. évi honvédelmi és sportfeladatai (4. oldal) TONNÁK, PERCEK, FORINTOK Minkasikerek a MÁV-nál Az elmúlt évben valamennyi KISZ-bizottságnál és alapszerve­zetnél különféle akcióprogramo­kat, munkavállalásokat, politikai és gazdasági felajánlásokat tettek fiataljaink a KISZ VIII. kong­resszusának tiszteletére. A MÁV KISZ-bizottsága elsőként csatla­kozott a KISZ Miskolc városi Bizottságának kongresszusi mun­kaverseny felhívásához, melyet az 1972. januári értékelés alap­ján eredményesnek ítéltek meg. Oláh Lajos, a miskolci MÁV KISZ-bizottság titkára a védnök­ségvállalásokról, s azok sikeréről beszélt. Zöld utat... — Elsőként a vegyipari válla­lásainkról szólok, hiszen már öt év telt el azóta, hogy bekapcso­lódtunk a „zöld utat a vegyipar­­nak” mozgalomba, s eddig sike­resen oldottuk meg a BVK és a TVK közötti tartálykocsi-forgal­mat. A Tisza II. vízlépcső szállí­tási munkálatai felett vállalt or­szágos védnökségünkön kívül bi­zottságunk a MÁV miskolci igaz­gatóság kiemelt beruházásai fe­lett helyi védnökséget vállalt, , csaknem hárommillió forint ér­tékben. A TBFF alapszervezete a jászkiséri állomás távbeszélő be­rendezésének szerelése. Em­ődön a biztosító berendezés szerelése, a MÁV Építési Főnökség, a Von­tatási Főnökség és a rakodógép karbantartóműhely átalakítása során végzett kiemelkedő mun­kát. Részt vettünk a Miskolc Tiszai pályaudvar villamos váltó­­fűtő berendezéseinek tervezésé­ben, és határidő előtti szerelésé­ben is. Ez utóbbit szocialista megőrzésre átvettük. Az új mozgalom a nagy jelentőségű, a népgaz­daság számára is hasznos vállalá­sokon kívül az elmúlt évben, áp­rilis 18—19-én kommunista mű­szakot szerveztek, amelyen 219 fiatal 200 000 forint értékű mun­kát végzett. A munkaverseny si­keréhez hozzájárult az új moz­galom : Fiatalok Miskolcért — Miskolc a fiatalokért, amelybe a vasutasfiatalok is bekapcsolód­tak. A MÁV Vörösmarty Műve­lődési Otthonban pinceklubot épí­tettek, hozzákezdtek egy játszó­tér elkészítéséhez, a Mályi-tavi KISZ-üdülőtelep kialakításához, és a Miskolcon keresztül közle­kedő személyszállító vonatok ko­csijaiban városunkat, megyénket reprezentáló idegenforgalmi, kul­turális és ipari üzemeinket, érté­keinket bemutató fényképeket helyezték el. Javítás — 2,5 milliós értékben — A kongresszus­­tiszteletére vállalt feladatainkat sikerrel tel­jesítettük — mondotta Oláh La­jos. — Forintösszegben kifejezve is jelentős eredményeket értünk el. Az igazgatóság vontatási szol­gálatánál dolgozó fiatalok több éves kitartó munkával a Tiszai pályaudvar elektromos váltófűtő berendezéseinek munkálatainál a beadott újításukkal 198 887 fo­rintot takarítottak meg. A ke­reskedelmi szolgálat fiataljai a kocsiigényes áruszállítási tervet a vállalt 98 százalék helyett 102,3 százalékra teljesítették. A KISZ VIII. kongresszusának tisztele­tére vágányfelújításokat végez­tek, valamint három darab vil­lamos-, két darab gőzmozdonyt, és egy kanalas markológépet ja­vítottak meg soron kívül, amely­nek összértéke meghaladja a 2,5 millió forintot. A társadalmi munkaórák száma elérte a 6767 órát, s értéke pedig a 306 000 fo­rintot. Számos, nagy jelentőségű mun­kát vállaltak a vasutasfiatalok. Az idősebbekkel karöltve, szo­cialista brigádokba tömörülve vesznek részt a munkaverseny­ben. A kongresszusi sikereken felbuzdulva, még nagyobb fel­adatokat tűztek maguk elé 1972- re, melyekkel már a KISZ meg­alakulásának 15. évfordulóját szeretnénk köszönteni. (felföldi) A MI LENINI­­ÁROSUNK Ez az akció egyike a tanév 18 úttörőakciójának, de hozzánk leg­közelebb áll, hiszen központja Borsod megyében, Leninvárosban van. Innen irányítja az akcióbi­zottság az ország minden részé­ből jelentkezett úttörőcsapatok és rajok munkáját. Az akció felada­tainak teljesítése nagy önálló­ságot, alapos gyűjtő-, kutató­munkát követel a részvevőktől. Megyénkből több mint száz út­törőcsapat­ raj nevezett, és több ezer úttörő van, aki meg akarja ismerni Lenin életét és munkás­ságát, és azt a várost, amelyet róla neveztek el hazánkban. Egyúttal, néhány ötletet szeret­nénk adni, hogyan lehet teljesí­teni eredményesen és sikeresen az akció feladatait. Hamarosan megérkezik min­denhová a parancsnokságtól A mi Leninvárosunk c. kiadvány, örsi és raj­gyűléseken olvassátok el egy-egy fejezetet. Az érdeke­sebb adatokat jegyezzétek fel, vagy gyűjtsétek össze és helyez­zétek el a faliújságon. Március­ban szervezzetek őrsi, rajvetél­­kedőt, szellemi fotót, ezeknek az ismereteknek az alapján. A vetél­kedőt összekapcsolhatjátok kiállí­tással. Helyezzétek el az úttörő­sarokba a Leninről és Leninvá­rosról összegyűjtött anyagokat, a parancsokat, és a Lenini tettek naplóját. Rajzolhattok térképet, megjelölve, milyen országba szállítja termékeit a TVK, hol vannak Leninről elnevezett léte­sítmények hazánkban stb. A legjobb fotókat, képzőművé­szeti alkotásokat érdemes elkül­deni a kiállításra. Kollektíván a rajvezetőkkel közösen bíráljátok el a műveket, és március 15-ig küldjétek el Leninvárosba. Pá­lyamunkáitokkal együtt küldjétek el a Lenini tettek naplóját is, mely egész éves munkátok ered­ményét tükrözi. A pályázatok győzteseit meghívjuk Leninvá­rosba, a nagy úttörőtalálkozóra. Április 22-én, a leninvárosi út­törő-találkozóval egyidőben ren­dezzetek ünnepi rajgyűlést. Em­lékezzetek meg Lenin születés­napjáról. Értékeljétek az akció­ban végzett munkát, és a raj­vezetőség javaslata alapján a legjobb eredményt elért úttörők nevét írjátok be a raj naplóba, ők álljanak díszőrséget az ün­nepségeken, rajzászló és Lenin képe mellett. Ezen a napon kap­játok meg az akció díszparan­csát. További munkátokat végez­­zétek a parancsnak megfelelően, az úttörőtörvény szellemében. ■p Célunk a szocializmus teljes felépítése Beszélgetés Dudla József elvtárssal A KISZ VIII. kongresszusának szónoki emelvényén többek kö­zött szót kapott a Borsod megyei KISZ-bizottság első titkára, Dud­la József elvtárs, aki nagyon őszintén beszélt azokról a tettek­ről, melyek Borsod megye if­júságának eredményes munkáját fémjelzik. Mégis, megragadta az­­ember figyelmét, hogy a­ legtöb­bet a munkásifjúság helyzetével, a KISZ üzemi szervezeteinek munkájával, gondjával foglalko­zott. — Nem véletlenül tettem, hi­szen kellemes dolog, hogy a mun­kásfiatalok életében, a KISZ üze­mi szervezeteinek munkájában több tényező együttes hatására — ha vannak is gondjaink — nagyon kedvező irányú változás történt, határozott fejlődés ta­pasztalható. — Ez egyébként kitűnik a Köz­ponti Bizottság kongresszusi leve­lének vitája során is ... — Valóban így van, hiszen megyénkben a Központi Bizott­ság kongresszusi levelének a vi­tája kapcsán 1600 javaslat, ész­revétel hangzott el, s ennek a fele éppen a munkásifjúságot érinti. Öröm számunkra, hogy ezek a javaslatok pozitív töltésű­­ek, általában a jobb megoldáso­kat sürgetik, így, ha vannak is gondjaink, azok más jellegűek, mint korábban, akár 4 évvel ezelőtt is voltak. A munkásfiata­lok jó közérzettel dolgoznak és tettekkel szeretnék meghálálni azt a sokoldalú gondoskodást, amit pártunktól, államunktól, a felnőtt társadalomtól kaptak. Te­vékenységükre feltétlenül szá­mítunk a következő évek nagy feladatainak megoldása során. Sokat hallani róla, hogy egész társadalmunk a szocializmus teljes felépítésén fáradozik. Ebben a munkában derekasan helytáll megyénk ifjúsága is. Mi erről a megyebizottság első titkárának a véleménye? — Nagyszerű célok és lehető­ségek állnak előttünk. Jólesik látni, hogy Borsodban is meny­nyire gazdagodunk évről évre. Éppen ezért nyugodtan mondha­tom, hogy a szocializmus felépí­tése az ifjúság programja is. Ezért adtuk ki a jelszót: Jobb munkával, nagyobb tudással a szocialista Magyarországért. Bí­zunk benne, hogy ennek szelle­mében megyénk fiataljai, ki-ki a maga helyén becsülettel elvég­zi kötelességét, ott, és abban se­gít, ahol és amiben a legnagyobb szükség van munkájára, gondo­lataira. Így volt ez korábban is, számos példa van rá a Lenin Kohászati Művekből, az ózdi gyárból, a DIGÉP-ből, két nagy vegyipari üzemünkből, Lenin­­városból és Kazincbarcikáról, s ezt igazolják megyénk bányász­fiataljainak és az építőiparban dolgozó ifjúságnak nagyszerű tet­tei is. Helytállásukra, alkotó munkájukra a jövőben is számí­tunk. Bízunk benne, hogy a ra­darakció segítségével fegyelme­zett, jó minőségű munkával to­vábbi védnökségi vállalásokkal hozzájárulnak a megye előtt álló feladatok megoldásához. A KISZ- kongresszuson egyébként elhang­zott két új nagy védnökségi ja­vaslat, s ezek közül az egyik if­jú szocialista városunk, Lenin vá­ros fiataljaira vonatkozik. — Örömmel beszélhetek róla — mondta a KISZ-bizottság első titkára —, hogy a küldöttértekez­leteken és a kongresszus után is számos konkrét javaslat hangzott el Borsodban a termelékenység hatékonyságának növelésére, a jobb életkörülmények biztosítá­sára, a műszaki-technikai hala­dás fokozására, a beruházások ha­tékonyságára, egyszóval olyan témákra, amelyek egybeesnek a IV. ötéves terv célkitűzéseivel. S a kibontakozó alkotó légkörben mindenképpen tág teret kap a fiatalok tehetsége, alkotó kedve, lendülete, életrevaló ötlete, és több kezdeményezése. Hogy ez mennyire így van, számos példát említhetnék az iparból és a me­zőgazdaságból egyaránt. A KISZ- szervezetek Borsodban is rangot szereztek a védnökségi mozga­lomnak, Miskolcon csakúgy, mint Ózdon, Kazincbarcikán, vagy Le­­ninvárosban.­­ Szó esett a kongresszuson a szakmai műveltségről és a sza­bad idő hasznos, célszerű eltölté­séről is... — Azt szoktuk mondani, hogy az ifjúság kötelessége a tanulás. Az iskola egész életük és jövőjük megalapozója. Ennek szellemében dolgozunk a diákifjúság körében megyénkben is, s szeretnénk megérteni velük, hogy a haza és saját érdekükben is váljanak sok­oldalúan képzett, a világ dolgait érintő és irántuk érdeklődő, az új alkalmazására alaposan felké­szülő felnőttekké. — Bízunk benne, hogy ilyen nagyszerű munkasikerek után a fiatalok és a KISZ-szervezetek gondoskodnak arról is, hogy a szabad időt igényesen, hasznosan töltsék el — fejezte be nyilatko­zatát Dudla József elvtárs. Vizsga után a klubban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék